☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 24.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

XXVI sesja

Sesja XXVI

Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie,

które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury

w dniu 26 czerwca 2012 roku o godzinie 17.30 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.

2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

  1. Wnioski i zapytania mieszkańców.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2011 oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2011 rok:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Piechowice;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2011 rok;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wnioski o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

5. Dyskusja Radnych, osób zaproszonych oraz mieszkańców.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2011 rok;

B/ udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2011 rok;

C/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;

D/ wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Karkonoskich;

E/ zmiany Uchwały nr 230/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach publicznych oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego;

F/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 roku;

G/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2012, uchwały nr 98/XIX/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 stycznia 2012r. – Uchwała budżetowa na rok 2012 Gminy Miejskiej Piechowice.

7. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miasta Piechowice.

8. Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.

9. Informacje przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy                  w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

10. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

                                                                                             

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3249904

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X