☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Miasta Piechowice w dniu 28 marca 2014 roku.

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 28 marca 2014 roku godz. 15.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury, XLVIII sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Wnioski i zapytania mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
B. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, dla obszaru oznaczonego nowo wprowadzonym symbolem „J” wraz z aktualizacją ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz obszarów zagrożenia powodziowego;
C. zmiany uchwały nr 231/XLVI/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy;
D. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020;
E. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020;
F. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Miejskiej Piechowice:
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice projekcie uchwały    budżetowej Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 rok;
3. odczytanie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wezwania Gminy Miejskiej Piechowice do    opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego;
4. odczytanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2014;
5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o programie postępowania naprawczego Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2014, przyjętym uchwałą Rady Miasta Piechowice nr  237/XLVII/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku;
6. odczytanie opinii Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego;
7. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Piechowice do przedstawionych opinii Komisji;
8. dyskusja nad projektem budżetu, autopoprawkami Burmistrza Miasta Piechowic oraz zgłoszonymi poprawkami;
9. głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza Miasta Piechowice i zgłoszonymi poprawkami;
10. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
G. zmiany Uchwały Nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik;
H. wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji  z wnioskiem o dokonanie zmian granic administracyjnych miasta Piechowice oraz zmianę statusu z gminy miejskiej na gminę miejsko wiejską;
I. wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Miasta Piechowice
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
6. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
8. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad
                                                                               Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                           Daniel Potkański

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2014-03-14 14:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2014-03-14 14:36:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2881135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X