☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie na LI sesję Rady Miasta w dniu 26.06.2014 roku

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 26 czerwca 2014 roku godz. 15.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury, LI sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2013 oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2013 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Piechowice;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz wnioski o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
4. Dyskusja Radnych, osób zaproszonych oraz mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2013 rok;
B. udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok;
C. zmiany Uchwały nr 230/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach publicznych oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego zmienionej uchwałą nr 191/XXXIX/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 czerwca 2013 roku;
D. uchwalenia Statutu Miasta Piechowice.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
8. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Miasta.
9. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
10. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

                                   Przewodniczący Rady Miasta
                                               Daniel Potkański

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2014-06-12 15:33:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2014-06-12 15:36:46)
 
 
ilość odwiedzin: 2914895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X