Zaproszenie na XI sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Widowiskowej POK

Uprzejmie zapraszam na XI sesję Rady Miasta Piechowice, która odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w sali Widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.    Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Piechowice z udziałem mieszkańców.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2018 rok.
5.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piechowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2018 rok.
6.    Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2018 rok.
7.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice za 2018 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A.    udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice wotum zaufania
B.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 2018 rok
C.    udzielenia Burmistrzowi Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2018 rok
D.    powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
E.    ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Piechowice
F.    zmiany uchwały nr 332/LVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice.
G.    zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2019
H.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.

9.    Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
10.    Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
11.    Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2019-06-05 15:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2019-06-05 15:39:27)