Ogłoszenie o sesji

SESJA XLV

RADY MIASTA PIECHOWICE
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach
w dniu 29.10.2009 r. o godz.15:00 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
B/ ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Piechowice,
C/ ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
D/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku,
E/ zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009,
F/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczących rad osiedli Gminy Miejskiej Piechowice.


4.  Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Piechowice.
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacje przewodniczących komisji o pracach w komisjach oraz przedstawicieli Gminy w Euroregionie „Nysa” i Związku Gmin Karkonoskich.
8. Wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Soszka
(2009-10-21 12:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Soszka
(2009-10-21 12:52:10)