XVIII Sesja Rady Miasta

SESJA XVIII

Rada Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na posiedzenie, które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury w dniu 30 grudnia 2011 r. o godz. 1500 z ni­­żej proponowanym porządkiem obrad: 

1.    Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.

2.    Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwał w sprawie:

A/ wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Karkonoskich

B/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Piechowice.

5. Informacja z działalności między sesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.

6. Informacje przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

7. Wnioski i zapytania mieszkańców.

8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.