Zaproszenie na L sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2014 roku

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami) zwołuję na dzień 29 maja 2014 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice, L sesję Rady Miasta Piechowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Miasta.
2. Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
A. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
B. przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020.
C. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piechowice z dnia 12 września 2013r. Nr 199/XL1/2013  w sprawie zawarcia Porozumienia w    sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem   Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy    programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach    Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
D. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 rok
4. Wnioski i zapytania mieszkańców.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice
6. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
7. Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach, przedstawiciela Gminy w Związku Gmin Karkonoskich.
8. Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
                                                                       Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                  Daniel Potkański

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Polaczek
(2014-05-22 14:42:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Polaczek
(2014-05-22 14:46:24)