Zamówienie publiczne pn: Odbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej i ulicy Prusa w Piechowicach