Zamówienie publiczne pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Piechowicach na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Prusa, zn. sprawy IZP.271.1.5.2015