Uchwały Rady Miasta Piechowice - 2006 rok

Uchwały Rady Miasta Piechowice (kadencja 2002-2006)


Uchwała Nr 223/XLIV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok

Załącznik do uchwały Nr 223/XLIV/2006 z dnia 12.01.2006r.- projekt i plan dochodów na 2006 rok


 

Załącznik do uchwały Nr 223/XLIV/2006 z dnia 12.01.2006r.- plan wydatków na 2006 rok


 

Załącznik nr 4a i 12 do uchwały Nr 223/XLIV/2006 z dnia 12.01.2006r


 

Sprostowanie do uchwały Nr 223/XLIV/2006 z dnia 12.01.2006r.


 

Uchwała Nr 224/XLIV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006.


 

Uchwała Nr 225/XLV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 

Uchwała Nr 226/XLV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice


 

Uchwała Nr 227/XLV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Piechowice służebnością gruntową


 

Uchwała Nr 228/XLV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Piechowice


 

Uchwała Nr 229/XLV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 171/XXXI/05 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice


 

Uchwała Nr 230/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2006 rok


 

Uchwała Nr 231/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej


 

Uchwała Nr 233/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę Piechowice nieruchomości stanowiącej własność Bożeny Izabeli Bartosiak


 

Uchwała Nr 234/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermonowego na realizację zadania pn. "Modernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach"


 

Uchwała Nr 235/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością gminy


 

Uchwała Nr 236/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Uchwała Nr 237/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Uchwała Nr 238/XLVI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice


 

Uchwała Nr 239/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokośc i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Miasto Piechowice w 2006 roku


 

Uchwała Nr 240/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr 165/XXXI/05 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 22.02.2005r. dotyczącej zamiany nieruchomości


 

Uchwała Nr 241/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznmaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice


 

Uchwała Nr 242/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia wzoru formularzy składanych organowi podatkowemu w celu ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości


 

Uchwała Nr 243/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XLIV/06 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Załącznik do Uchwały Nr 243/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku


 

Uchwała Nr 244/XLVII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Uchwała Nr 245/XLVIII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Piechowice


 

Uchwała Nr 246/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice


 

Uchwała Nr 247/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rozdajów i szcegółowości materiałów informacyjnych tpowarzyszących projektowi


 

Uchwała Nr 248/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piechowice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury


 

 Uchwała Nr 249/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu inwestycyjnego pn. "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II".


 

Uchwała Nr 250/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Nysa".


 

Uchwała Nr 251/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie odwołania delegata do Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich


 

Uchwała Nr 252/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 253/XLIV/02 w sprawie podziału Miasta Piechowice na okręgo wyborcze, ustalenie granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


 

Uchwała Nr 253/XLIX/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 254/XLV/02 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Piecgowice w celu przeprowadzenia wyborów do rad


 

Uchwała Nr 254/L/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Piechowice 


 

Uchwała Nr 255/L/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Uchwała Nr 256/LI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działek położonych w Piechowicach


 

Uchwała Nr 257/LI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 223?XLIV/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok


 

Uchwała Nr 258/LI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad i terybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Piechowice lub jej jednostkom organizacyjnym


 

Uchwała Nr 259/LI/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie wniosku do trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktu prawnego


 

UCHWAŁA Nr 260/LII/2006 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Piechowice na 2006 r.

UCHWAŁA Nr 261/LIII/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 03.10.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice.
Załącznik do uchwały 261/LII/2006 


 


 

 


Uchwały Rady Miasta Piechowice (kadencja 2006-2010)

 

Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piechowice.

 

Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA Nr 3/II/2006 RADY MIASTA PIECHOWICE  z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji stałych i komisji doraźnej.

 

UCHWAŁA Nr 4/II/2006 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących komisji, przewodniczących rad osiedli miasta Piechowice.

 

UCHWAŁA Nr 5/II/2006 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piechowice.

 

 

UCHWAŁA Nr 20/IV /2006 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Miasto Piechowice w 2007r.Wytworzył:
Udostępnił:
Deniusz Justyna
(2006-01-16 11:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-11 11:30:51)