Zarządzenie nr 15/2007

ZARZĄDZENIE NR 15/2007

BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE

Z DNIA 15.02. 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Burmistrz Miasta Piechowice zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Uwagi wniesione do projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Burmistrza  Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia uwag.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Zofia Grabias - Baranowska

 

 

 

 

 


załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2007

Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 15 lutego 2007r.

 

Rozstrzygnięcie Burmistrza  Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia uwag

 

 

Lp

Autor uwag

Treść uwag

Uwagi uwzględnione

Uwagi nieuwzględnione

Uwagi, wyjaśnienia dodatkowe

1.

Jerzy Pierożyński

ul. Piastów 10

58-573 Piechowice

Wnoszący złożył 2 pisma:

1. Pismo z dnia 06.12.2006r. zawierające wniosek o przeznaczenie działki nr 208 w obrębie Piastów pod zabudowę mieszkaniową lub usługi,

2. Pismo z dnia 20.12. 2006r., q którym w całości akceptuje projekt zmian w studium,

Ad. 1

Uwaga jest uwzględniona w zapisach projektu zmiany studium wyłożonego do wglądu publicznego,  z zastrzeżeniem opisanym w rubryce „uwagi, wyjaśnienia dodatkowe”

 

 

Ad. 1

Projekt zmiany studium obejmuje jedynie część działki nr 208 i w tej części dokument zawiera zapisy o jakie wnosi P. Pierożyński,

Ad. 2

Pismo nie zawiera uwag.

2.

Bronisław Daniło

ul. Piastów 44

58-573 Piechowice

Wnoszący złożył do do projektu zmian w studium 2 pisma:

1) pismo z dnia 28 grudnia 2006r. z

    wnioskiem o rozszerzenie

    przeznaczenia działki nr 33 obręb

    Piastów o funkcję mieszkaniową –

    zgodnie z obecnym studium,

2) pismo z dnia 19.12.2006r. złożo-

    ne w imieniu mieszkańców osiedla

    Piastów z prośbą, aby działki nr

    336/3, 335/1 przeznaczyć w planie

    zagospodarowania przestrzennego

    na cele rekreacyjne, zgodnie ze

    stanem faktycznym (boisko)

Ad. 1

Uwaga uwzględniona

 

Ad. 2

Uwaga nie odnosi się do obszarów objętych zmianą studium.

 

3.

Kazimierz Hałucha

Schulstrasse 8

35 083 Wetter

Wnoszący złożył do projektu zmian w studium pismo  z dnia 08.12.2006r. (data wpływu do UM 15.12.2006r.), w którym zawarł następujące uwagi:

1) stwierdzenie, że ustalenia projektu

    zmiany studium naruszają

    konstytucyjne prawo Wnoszącego

    do swobodnego dysponowania

    nieruchomością i obniżają jej

    wartość,

2) stwierdzenie, że został  pozbawio-

    ny części swojego majątku 

    wskutek  sfałszowania dokumen-

    tów  przez urzędników państwo-

    wych oraz że dokumenty

    planistyczne zawierają zapisy

    faworyzujące firmę „Polcolorit”  i

    deklaruje zamiar dochodzenia

    swoich racji na drodze prawnej,

oraz pismo z dnia 12.01.2007r. (data wpływu do UM 08.02.2007r.), zawierające następujące uwagi:

1) stwierdzenie, że Urząd Miasta

    opracowuje plan zagospodarowa-

    nia przestrzennego nie informując

    Obywatela,

2) informację o decyzjach

    administracyjnych wydanych dla

    działki nr 244 (z lat 1972 i 1998)

3) stwierdzenie, że Urząd Miasta

    pozbawił Wnoszącego części

    nieruchomości (w tym ujęcia

    wody),

4) wniosek o przeznaczenie działek

    nr 221, 230, 239 i 244 pod strefę

    zabudowy mieszkaniowej ,

    przemysłowej, intensywnego

    rozwoju rekreacji i turystyki, rejon

    koncentracji zabudowy

    kubaturowej,

5) brak zgody na jakąkolwiek strefę

    ochronną i tereny archeologiczne

    obniżające wartość w/w działek

Uwagi uwzględnione w części dotyczącej przedmiotu studium w następujący sposób:

- działka nr 239 położona jest

  w strefie Uz/MIII i przezna-

  czona pod usługi z zielenią

  towarzyszącą lub zabudowę

  mieszkalno - turystyczną

- działka nr 244 położona jest

  w strefie U i przeznaczona

  na cele usługowe

 

Ponieważ pismo z dnia 08.12.2006r.  nie zawierało określenia nieruchomości, której dotyczy, a treść została tak sformułowana, że nie wynikało z niej, które ustalenia projektu zmiany studium są kwestionowane, P. Hałucha został wezwany do uzupełnienia pisma o w/w informację.

Pismo z dnia 12.01.2007r. stanowi odpowiedź na to wezwanie.

Działki nr 221 i 230 leżą poza obszarem zmian w studium,

Na działkach wymienionych w uwagach nie występują stanowiska archeologiczne, ani żadne strefy ochronne.

 

4.

Wanda Bielecka

ul. Górna 2

58-573 Piechowice

Wniosek o skorygowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w odniesieniu do działki nr 241 w Górzyńcu i przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe – zgodnie z ustaleniami studium

 

 

Uwaga nie odnosi się do obszarów objętych zmianą studium.

5.

Andrzej Zieliński

ul. Jeleniogórska 2

58-573 Piechowice

Wniosek o przeznaczenie posiadanych przez Wnoszącego terenów na następujące funkcje:

1) nieużytki położone koło stawów 

    pod intensywną zabudowę

    turystyczno – usługową,

2) łąkę położoną przy drodze głównej

    pod działalność turystyczno –

    usługową,

3) tereny wzdłuż drogi dojazdowej do

    posesji pod smażalnię ryb.

 

 

Uwagi nie odnoszą się do obszarów objętych zmianą studium.

6.

Adam Bolek

Agnieszka Bolek

Tomasz Bolek

ul. Żymierskiego 14

5-573 Piechowice

Uwagi zgłoszone w piśmie złożonym dnia 08.12.2006r.

Wnoszący pytają o następujące kwestie:

1) jak dokonano wyboru firmy

    sporządzającej studium,

2) kto finansuje sporządzenie

    studium,

3) kto finansował plan zagospodaro-

    wania z 2004r.,

4) czyje interesy zaspokaja propono-

    wane studium?

5) dla czego dokonano zmian w

    obszarze objętym planem

    zagospodarowania przestrzennego

    z 2004r., w tym Kamiennogórskiej

    strefy Ekonomicznej i na czyj

    wniosek?

6) dlaczego zmieniono przeznacze-

    nie działek pod przemysł na działki

    rolne?

7) czym tłumaczy się wskazanie

    działek rolnych do objęcia

    zakazem zabudowy?

8) dlaczego granice kompleksów

    rolnych wskazanych do objęcia

    zakazem zabudowy obejmują tylko

    część jednej z działek, druga

    część działki przeznaczona jest

    pod drogę, natomiast kolejna

    część tej samej działki stanowi

    obszar przemysłowo – usługowy?

9) dlaczego zmieniono przebieg

    drogi KG?

10) jaka jest zasadność 3 skrzyżo-

      wań w sąsiedztwie drogi KG w

      propozycji studium (poprzednie

      rozwiązanie przewidywało 1

      skrzyżowanie)?

11) na jakiej podstawie wyznaczono

      stanowiska archeologiczne?,

12) jaka jest zasadność wyznaczania

      ścieżek rowerowych wzdłuż

      głównej drogi krajowej,

13) czy uzgodniona została z

      Generalną Dyrekcją Dróg zmiana

      drogi międzynarodowej, którą

      będą przewożone chemiczne

      środki trujące do Europy

      południowo – zachodniej?,

14. Czy określono szerokość strefy

      kontrolnej (ochronnej) w otulinie

      drogi krajowej?

15) gdzie można zapoznać się z

      materiałami źródłowymi

      dotyczącymi:

a)       strefy zalewowej,

b)       strefy szkodliwego oddziaływania firmy Marconi,

c)        uzgodnień zmian granicy drogi (proponowanej obwodnicy) z Generalną Dyrekcją Dróg?

Dodatkowo Wnoszący proszą, aby:

16) wyjaśnić podstawy naniesienia

      zasięgu powodzi z roku 1997,

      oraz stwierdzają, że oznakowanie

      studium jest nieczytelne i może

      wprowadzać w błąd i prowadzić

      do dezorientacji. Legenda jest

      nieprecyzyjna.

 

 

Uwagi nie dotyczą ustaleń projektu zmiany studium

 

Ad. 1 –4

dane, o które prosi Wnoszący są dostępne, (na zasadach określonych przepisami szczególnymi) w Urzędzie Miasta.

Ad. 5

obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, podstrefy w Piechowicach nie jest objęty zmianami w studium. Na rozpatrywanym obszarze wiążący dla działalności inwestycyjnej jest plan miejscowy i zasięg zainwestowania w nim wyznaczony.

Ad. 6

na obszarach objętych zmianami w studium nie wprowadzono zmiany przeznaczenia działek przemysłowych na rolne,

Ad. 7

zakazy zabudowy są w zdecydowanej większości ustaleniem obowiązującego studium i dotyczą terenów nie objętych zmianami. Były wprowadzone głównie ze względów krajobrazowych i dla zapobieże-nia chaotycznemu rozpraszaniu się zabudowy na terenach otwartych, które mogą być cenną rezerwą inwestycyjną w przyszłości. Na terenach objętych zmianami w studium zakaz zabudowy utrzymano na fragmencie obszaru B i tu także o zapisie tym decydują względy opisane powyżej oraz warunki gruntowo – wodne.

Ad. 8

Wnoszący nie wskazuje w piśmie o którą nieruchomość chodzi. Granice geodezyjne nie są wiążące dla decyzji funkcjonalnych. Przeznaczenie poszczególnych części działki na różne cele wynikać może ze zróżnicowanych predyspozycji terenu, uwarunkowań terenowo – prawnych lub decyzji podejmowanych w odniesieniu do większego obszaru.

Ad. 9

zmiana przebiegu projektowanej obwodnicy północnej miasta w obszarze objętym zmianami studium wynika z uwzględnienia wydanych wcześniej decyzji o warunkach zabudowy oraz konieczności zachowania wymagań technicznych w tych warunkach,

ad. 10.

liczba skrzyżowań projektowanej obwodnicy z układem dróg i ulic lokalnych nie zmieniła się - na terenach objętych zmianami w studium jest to skrzyżowanie  z istniejącą ul. Polną (o korygowanym przebiegu) oraz jedno nowe połączenie z ul. Pakoszowską. Równocześnie należy zwrócić uwagę, że studium nie rozstrzyga o powiązaniach komunikacyjnych niższej rangi i w miarę potrzeb w planach miejscowych mogą się one pojawić dodatkowo.

Ad. 11

źródłem danych archeologicznych jest Państwowy Urząd Ochrony Zabytków.

Ad. 12

ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej jest kontynuacją ścieżki prowadzonej z Jeleniej Góry. Wzdłuż drogi krajowej odbywa się ruch rowerowy, nie tylko turystyczny ale także związany z codziennymi dojazdami do pracy, zatem wydzielenie bezpiecznego pasa ruchu dla rowerzystów jest wysoce wskazane.

Ad. 13

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie podlega uzgodnieniu z zarządcami dróg. Ponadto projektowana obwodnica północna będzie drogą wojewódzką (w ciągu drogi nr 366) a nie krajową a tym samym będzie administrowana przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich a nie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Uzgodnienia z zarządcą dokonane zostaną na etapie projektu planu. Na drodze tej nie przewiduje się przewozów materiałów niebezpiecznych.

Ad. 14.

Dla dróg położonych w obszarze Piechowic nie wydano żadnej decyzji wyznaczającej strefy kontrolowane. Projekt studium nie przewiduje także wyznaczenia takich stref.

Ad. 15.

a)       w studium nie wyznaczono obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (strefy zalewowej), natomiast zasięg powodzi z roku 1997 został naniesiony na podstawie danych RZGW, uzyskanych a trakcie sporządzania studium, w roku 2000 i w projekcie zmian w studium nie był korygowany, ponieważ dane z roku 1997 są nadal jedynymi opracowanymi materiałami,

b)       zgodnie z obowiązującym prawem firma Marconi jest zobowiązania ograniczyć swoje ewentualne szkodliwe oddziaływanie na środowisko do granicy terenu, który zajmuje. Nie istnieje zatem żadna strefa jej szkodliwego oddziaływania,

c)        odpowiedź jak ad. 13

ad. 16.

Źródło danych nt powodzi z roku 1997 podano w punkcie 15, ppkt a. Grafika zmian studium została dostosowana do dokumentu bazowego uchwalonego w roku 1999.

7.

Adam Bolek

Agnieszka Bolek

Tomasz Bolek

ul Żymierskiego 14

5-573 Piechowice

Uwagi zgłoszone w piśmie z dnia 28 grudnia 2006r.

1) przedłożone materiały są w istocie

    kopią analogicznego dokumentu

    opracowanego w roku 1999, w

    którym nie dokonano korekty

    istotnych zmian zaistniałych w

    międzyczasie, co zważywszy

    niestaranność poprzedniej wersji

    dyskredytuje wartość opracowania,

2) dokonano błędnej kwalifikacji

    stanu faktycznego i prawnego

    zaliczając działki nr 71 i 72 do

    kompleksu gruntów rolnych

    podlegających szczególnej

    ochronie, nie uwzględniając faktu,

    że zatwierdzony został miejscowy

    plan zagospodarowania

    przestrzennego dla rejonu

    specjalnej strefy ekonomicznej

    małej przedsiębiorczości w

    Kamiennej Górze – podstrefy w

    Piechowicach, w którym w/w

    działkom zmieniono

    przeznaczenie,

3) w końcowej fazie jest budowa

    zakładu płytek ceramiczny

    „Marconi”, którego strefy

    oddziaływania na środowisko

    sięgają znacznie poza granice

    inwestycji, a autorzy projektu

    włączyli część działek stanowią-

    cych własność Wnoszących do

    kompleksu terenów rolnych

    szczególnie chronionych, mimo, że

    prognozowane skażenie terenu

    znacznie przekraczać będzie

    dopuszczalne normy nawet dla

    innych terenów rolnych.

4) autorzy studium całkowicie

    zaniedbali dopełnienie wymogu

    dokonania analizy wpływu na

    omawiany obszar sieci dróg.

    Dotyczy to zarówno drogi krajowej

    nr 3 jak i drogi wojewódzkiej nr

    366, która na tym terenie włącza

    się do drogi nr 3. Nie odniesiono

    się do przewozu materiałów

    niebezpiecznych drogą krajową nr

    3 jak i perspektywy transportu tych

    środków projektowaną drogą nr

    366. Wnoszącym nie udostępniono

    także prognozy ruchu na drodze

    krajowej nr 3 oraz na drodze nr

    366, a z danych uzyskanych z

    innych źródeł spodziewają się

    znacznego wzrostu natężenia

    ruchu i zanieczyszczenia

    środowiska,

5) pomięto fakt, że wskutek budowy

    zakładu „Marconi” nieodwracalnym

    zmianom uległy stosunki wodno –

    powietrzne i skażenie terenu

    wskutek nasilenia transportu

    kołowego i kolejowego,

6) Wnoszący wnioskują o utworzenie

    wokół zakładu „Marconi” bez

    nakładowej strefy ochronnej i

    włączenie w jej obszar części

    działki nr 72,

7. w projekcie studium dokonano

    korekty, w stosunku do

    zatwierdzonego planu miejscowe-

    go przebiegu projektowanej drogi

    nr 366, która w planie przebiega

    na północny – wschód od gruntów

    Wnoszących, a w studium je

    przecina.

8) wątpliwości Wnoszących budzi

    zasięg powodzi z roku 1997.

    Uznają Oni, że nie odpowiada on

    stanowi faktycznemu.

9) Wnoszący zgłaszają zastrzeżenie

    do naniesienia stanowiska

    archeologicznych i

    udokumentowania ich,

 

Uwagi nie uwzględnione

Ad. 1-4,7

Projekt zmian studium obejmuje wyodrębnione obszary, których granice zostały określone w uchwałach Rady Miejskiej nr 195/XXXVIII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. oraz Nr 201/XXXI/2005 z dnia 27 września 2005r. Obszary te  oznaczono na rysunku poprzez naniesienie granic i wprowadzenie oznaczeń literowych odnoszących się do części opisowej. Pozostałe obszary, nie objęte zmianami zachowały pierwotne zapisy i nie są objęte niniejszą procedurą zmian w studium. Działki nr 71 i 72 położone są poza obszarami objętymi zmianami w studium, a dla ich przeznaczenia wiążące są obecnie ustalenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla rejonu SSE Małej Przedsiębiorczości, Podstrefy w Piechowicach.

Zakład „Ceramica Marconi” jest zobowią-zany  obowiązującym prawem do ograniczenia ewentualnych uciążliwości do granic zajmowanego terenu.

Droga nr 3 jest obiektem istniejącym i projekt zmian studium nie wprowadza zmian w zakresie jej przebiegu i klasy technicznej. Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 366 na etapie projektowa-nia będzie objęty wszelkimi procedurami wymaganymi w przepisach z zakresu ochrony środowiska i prawa budowlanego. Zgodnie z informacjami GDDKiA  planuje się wyeliminowanie tranzytowego ruchu ciężkiego na drodze krajowej nr 3 w wyniku realizacji drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubawka – Bolków – Legnica (A-4), a tym samym również ruch tranzytowy na drodze nr 366 ulegnie zmniejszeniu.

Pomiary ruchu oraz prognozy wzrostu jego natężenia nie są przedmiotem studium.

Ad. 5,6

Uwagi nie odnoszą się do obszarów objętych zmianą studium. Ponadto dla tworzenia strefy ochronnej wokół zakładu nie ma podstaw w aktualnych normach prawnych.

Ad.8

Zasięg powodzi roku 1997 naniesiono a podstawie danych RZGW i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Ad. 9

Dane nt  stanowisk archeologicznych bazują na materiałach, jakimi dysponuje Państwowy Urząd Ochrony Zabytków. Projekt zmian w studium uzyskał pozytywną opinię tej instytucji.

8.

Stowarzyszenie Piechowice

ul. Świerczewskiego 6/5

58-573 Piechowice

Pismo z dnia 07.12.2006r. :

Wniosek o wstrzymanie prac nad zmianą studium z powodu wielu wniosków mieszkańców oraz potrzebą skonfrontowania tych zmian z obszarami Natura 2000, których ostateczne granice będą ustalone na początku 2007r.

Pismo z dnia 28.12.2006r.

Wniosek o odrzucenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice, kwestionując następujące ustalenia:

1) obszar „A” Bobrowe Skały:

a) powiększenie terenów

       przeznaczonych pod usługi z

      zielenią towarzyszącą w rejonie

      Bobrowych Skał  ponieważ

      zagrozi to występującym tu

      cennym siedliskom flory i fauny

      (salamandra plamista),

  b) wyznaczenie strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki na terenie użytku ekologicznego oraz na gruntach rolnych i kompleksach gleb chronionych,

c) przebieg granicy rolno – leśnej z prawej strony Bobrowych Skał, wnosząc o utrzymanie zasięgu zapisanego w studium z roku 1999r., d) lokalizację zabudowy kubaturowej na obszarach gleb chronionych

2) obszar „B”:

a) zapisy odnoszące się do gleb chronionych, które w różnych rejonach zawierają różne ustalenia, w tym dopuszczenia i zakazy zabudowy a także dopuszczalność intensywnego zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego. Tu Wnoszący pytają także, czy zakład „Ceramica Marconi” powstał na kompleksach gleb chronionych,

b) brak objaśnienia w legendzie symboli U, MII/U,

c) zasięg powodzi uznając, że powoływanie się na powódź z roku 1997 jest niewłaściwe wobec danych z roku 2006, w którym Piechowice ucierpiały znacznie bardziej.

d) brak wyznaczonych stref ochronnych dla zakładów „Polcolorit” i „Ceramica Marconi”,

e) ustalenie dla nowych terenów mieszkaniowych symbolu MII, wnosząc o jego zmianę na MI w celu utrzymania charakteru osiedla w zabudowie łańcuchowej z przestrzennymi ogródkami przydomowymi. Stworzenie 150 działek budowlanych na tak małym terenie jest katastrofą dla krajobrazu i sąsiedztwa zabudowy łańcuchowej,

f) zasadność prowadzenia nowej drogi, która zdaniem Wnoszących nie spełnia swojej funkcji, gdyż nie łączy bezpośrednio ciągów komunikacyjnych a jest tylko bezpośrednim połączeniem między dwoma zakładami – Polcolorit i Ceramica Marconi.

3) obszar „C”:

Dopuszczenie zabudowy kubaturowej oraz strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki na terenie zalewowym,

4) obszar „D”:

a) brak oznaczenia w legendzie dla symbolu „U”,

b) rozbudowę strefy przemysłowej (P-U) przy wjeździe do miasta, ponieważ ustalenie to zatraci wartość terenu obniży walory turystyczne miasta oraz spowoduje nieodwracalne zmiany w środowisku i degradację terenu, a także zmniejszy szansę na rozwój funkcji turystycznych na terenie MIII w sąsiedztwie otuliny KPN

5) Autorzy uwag wnoszą o dokonanie korekt na rysunku studium obejmujących:

- zróżnicowanie kolorystyczne lasów i lasów ochronnych,

- ujednolicenie oznaczeń użytku ekologicznego na mapie i w legendzie,

- oznaczenie granicy rolno – leśnej wzdłuż torów kolejowych,

- usunięcie różnic w zapisach studium na obszarach nie objętych zmianami

Pismo z dnia 28.12.2006r.

Ad.1 a

uwaga uwzględniona

Ad. 1 b

uwaga uwzględniona poprzez skorygowanie zasięgu strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki oraz wprowadzenie zapisu  o wymogu ograniczenia rodzajów działalności rekreacyjnej i turystycznej na obszarach wkraczających a użytek ekologiczny do wymagań ochronnych - tj. dopuszczenie sportów zimowych oraz ścieżek i szlaków pieszych, rowerowych oraz konnych, a także miejsc wypoczynku,

Ad. 1 c

 Uwaga uwzględniona

Ad. 2 b

Uwaga uwzględniona - błąd redakcyjny został usunięty,

Ad.2 f

Uwaga uwzględniona poprzez rezygnację z wytyczenia drogi łączącej projektowaną obwodnicę Piechowic z drogą krajową nr 3

Ad.3

uwaga uwzględniona w części poprzez ustalenie lokalizacji zbiorników wodnych w miejscach wyznaczonych istniejącymi groblami, przy zachowaniu możliwości lokalizacji zabudowy na części terenu

Ad. 4 a

uwaga uwzględniona - błąd redakcyjny został usunięty,

Ad. 5

uwagi uwzględnione. Wszystkie lasy na terenie Piechowic zaliczane są do lasów ochronnych dlatego też obie kategorie narysowano tak samo. Legenda zawiera 2 opisy ponieważ w części pierwszej jest to regulacja funkcjonalna, a dalej jako kategoria ochronna.

Pismo z dnia 07.12.2006r. – uwaga nie uwzględniona. Pisemną odpowiedź przekazano Towarzystwu pismem RR-GP 7332/157/06 z dnia 19.12.2006r.

Pismo z dnia 28.12.2006r.

Ad. 1d

Uwaga nie uwzględniona

Ad. 2 c

Uwaga nie uwzględniona.

W projekcie zmian studium  utrzymano oznaczenie zasięgu powodzi z roku 1997 ponieważ są to dotychczas jedyne opracowane przez RZGW i dostępne dane. Zasięg ten nie jest tożsamy z obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią, którego wyznaczenie następuje w drodze odrębnej od studium decyzji administracyj-nej,

Ad. 2 d

Uwaga nie uwzględniona.

Zakład Ceramica Marconi leży poza obszarem zmian w studium.

Oba wymienione zakłady mają obowiązek ograniczenia ewentualnego szkodliwego oddziaływania na środowisko do granic zajmowanych terenów ponadto tworzenie stref ochronnych wokół zakładów nie ma podstaw w aktualnych normach prawnych.

Ad. 2 e

Uwaga nie uwzględniona. Wyznaczanie terenów pod nowe zainwestowanie, którego wiodącą funkcją byłaby zabudowa zagrodowa jest nie uzasadanione wobec zmniejszającej się liczby gospodarstw rolnych i areału z nimi związanego. W projekcie studium dokonano natomiast  korekty polegającej na zmniejszeniu zasięgu planowanego zainwestowania. Wielkość działek i ukształtowanie zabudowy będzie poddane pod odrębną dyskusję w ramach procedury związanej z planem zagospodarowania przestrzennego,

Ad. 4 b

Uwaga nie uwzględniona. Ustalenia studium zostały dostosowane do ustaleń obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice - Południe. Jest to teren gminny, sąsiadujący z terenem istniejącego przemysłu i przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o takie przeznaczenie wnioskował samorząd. W ramach ustalonego w studium przeznaczenia  (P-U) możliwa jest także realizacja usług, w tym turystycznych (hotelarstwo, gastronomia). Równocześnie dla złagodzenia ewentualnych niekorzystnych skutków zainwestowania rozpatrywanego terenu w projekcie zmian studium wprowadzono od strony drogi nr 366 pas zieleni szerokości ok. 40m. Zabudowa mieszkalno – turystyczna lokalizowana w sąsiedztwie otuliny KPN odizolowana jest od drogi nr 366 ciągiem zadrzewień i znacznie oddalona.

 

Pismo z dnia 28.12.2006r.

Ad.1d , 2a

Zakres możliwego wykorzystania turystycznego lasów ochronnych oraz warunki przeznaczania kompleksów gleb chronionych na cele inwestycyjne regulują przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oznaczenie w rysunku studium kompleksów gleb chronionych ma charakter informacyjny. Oznaczenie to wprowadzono na obszarach na których zachowuje się wykorzystanie rolnicze lub dopuszcza je równolegle z innymi funkcjami. Teren zakładu „Ceramica Marconi” nie jest objęty zmianą w studium (informacje nt uzyskanych zgód na tym terenie są dostępne w UM).

Ad. 3

Zasięg powodzi oznaczony na rysunku studium nie jest równoznaczny z terenami bezpośredniego zagrożenia powodzią, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Formalnie to powinno być tak, że działania zabezpieczające powinny odbarczyć te tereny od ryzyka zalania,

 

9.

Bożena i Andrzej Bartosiak

Al. Wyszyńskiego 65/7

94-047 Łódź

Wniosek o wyznaczenie w projekcie zmiany studium strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki na  obszarach oznaczonych w projekcie studium jako tereny R, położonych na zachód od nowo projektowanej drogi łączącej drogę oznaczoną jako KG z drogą GP nr 3, oraz przesunięcie tej drogi w kierunku zachodnim o około 150m, a tym samym powiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W uzasadnieniu wniosku Autorzy wnoszą o ponowne przeanalizowanie ustaleń dotyczących zasięgu powodzi 1997r oraz zakazu zabudowy oznaczonego na tych terenach, powołując się na stanowisko RZGW we Wrocławiu oraz wskazują na zasadność ekonomiczną i funkcjonalną wniesionych uwag a także uzależniają zgodę na realizację projektowanej drogi o skorygowania jej przebiegu.

 

Uwaga nie uwzględniona.

 

Burmistrz Miasta Piechowice, po przeanalizowaniu skutków finansowych wynikających z wprowadzenia w obszarze Pakoszowa nowego zainwestowania w rozmiarach zaproponowanych w projekcie zmian studium przez Burmistrza poprzedniej kadencji (w tym wykupów terenów na cele publiczne, budowy dróg i uzbrojenia) i po zasięgnięciu opinii radnych Rady Masta Piechowice, zadecydowała o zmniejszeniu zasięgu planowanego zainwestowania i stosownym do tej decyzji powtórzeniu procedury wyłożenia projektu zmian w studium do wglądu publicznego.

 

Zasięg powodzi z roku 1997 ma charakter informacyjny, został  oznaczony na podstawie materiałów RZGW  i nie jest równoznaczny z obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo Wodne,

10.

Kamila Pikulska

Podgórki 104

59-550 Wojcieszów

Pismo zawiera następujące uwagi i wnioski:

1) Wniosek o wyznaczenie w obrębie działek nr 28, 40, 135, 138, 152,6, 154, 156 i 159/2 obręb Pakoszów rejonu koncentracji zabudowy i strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki oraz strefy przemysłu i działalności gospodarczej. W uzasadnieniu Wnosząca powołuje się na przeznaczenie na w/w cele gruntów b. Burmistrza miasta, które nie różnią się niczym od Jej gruntów,

2) Wniosek o przesunięcie projektowanej drogi - „obwodnicy Pakoszowa”

3)  Zakwestionowanie zakazu wznoszenia obiektów kubaturowych na jej działkach z powodu stanowiska archeologicznego,

4) poparcie dla uwag złożonych przez Państwa B. i A. Bartosiak

Ad.1,3

Uwaga uwzględniona w części poprzez zniesienie zakazu zabudowy obejmującego działki nr 28 i 40. Da to możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej (w tym agroturystycznej). Projekt zmian w studium ustalił dla tego typu zainwestowania minimalną powierzchnię działek na poziomie 5 000m, co daje Wnoszącej możliwość wydzielenia z posiadanego areału  ok. 10 działek siedliskowych.

Ad.1

Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej działek  nr 135, 138, 156, 154 i  152/2. Działki te położone są  poza zasięgiem zainwestowania i z urbanistycznego punktu widzenia nie posiadają żadnych predyspozycji pod zabudowę inną niż związana z rolnictwem (ew. agroturystyką). Taką formę zainwestowania zmiana w studium dopuszcza.  

Ad. 2, 4

uwagi nie uwzględniona. Wyjaśnienie decyzji zamieszczono w rubryce „uwagi, wyjaśnienia dodatkowe” 

Ad. 2, 4

Burmistrz Miasta Piechowice, po przeanalizowaniu skutków finansowych wynikających z wprowadzenia w obszarze Pakoszowa nowego zainwestowania w rozmiarach zaproponowanych w projekcie zmian studium przez Burmistrza poprzedniej kadencji (w tym wykupów terenów na cele publiczne, budowy dróg i uzbrojenia) i po zasięgnięciu opinii radnych Rady Masta Piechowice, zadecydowała o zmniejszeniu zasięgu planowanego zainwestowania, odstąpienia od budowy drogi łączącej ul. Polną z drogą krajową nr 3 i stosownym do tej decyzji powtórzeniu procedury wyłożenia projektu zmian w studium do wglądu publicznego.

Ad. 3

Zakaz zabudowy, który kwestionuje Wnosząca nie wynikał z potrzeby ochrony stanowiska archeologicznego i w dokumencie studium nie ma żadnego zapis tego rodzaju.

11.

Krystyna Pikulska

Podgórki 104

59-550 Wojcieszów

Pismo z dnia 14.12.2006r. zawiera następujące uwagi i wnioski:

1) Wniosek o wyznaczenie w obrębie działek nr 272/7 w Piastowie oraz 53/2 w Pakoszowie  rejonu koncentracji zabudowy i strefy intensywnego rozwoju rekreacji i turystyki oraz strefy przemysłu i działalności gospodarczej. W uzasadnieniu Wnosząca powołuje się na przeznaczenie na w/w cele gruntów b. Burmistrza miasta, które nie różnią się niczym od Jej gruntów,

2) Wniosek o przesunięcie projektowanej drogi - „obwodnicy Pakoszowa”

3)  Zakwestionowanie zakazu wznoszenia obiektów kubaturowych na jej działkach z powodu stanowiska archeologicznego,

4) poparcie dla uwag złożonych przez Państwa B. i A. Bartosiak

Pismo z dnia 29.10.2001r., data wpływu do UM 08.12.2006r.:

5) protest przeciw zapisom studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice wprowadzającym zakaz zabudowy a działce nr 272/7, co zdaniem Wnoszącej jest dla niej krzywdzące, bo pozbawia Ją możliwości wybudowania w obrębie w/w nieruchomości zabudowy zagrodowej.

Ad.1,5

Działka nr 53/2 obręb Pakoszów – uwaga uwzględniona w obecnych zapisach projektu zmian w studium. Działka ta  w części przydatnej pod zabudowę położona jest w strefie MII/P-U, a tym samym przeznaczo-na pod zainwestowanie z zakresu mieszkalnictwa, usług i działalności gospodarczych, co odpowiada wnioskowi,

Działka nr 272/7 obr. Piastów -  uwaga uwzględniona w części w obecnych zapisach projektu zmian studium. Działka ta przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod usługi z zielenią towarzyszącą, a w części stanowi teren rolny z prawem lokalizacji zabudowy zagrodowej.

Ad. 2, 4

uwagi nie uwzględniona. Wyjaśnienie decyzji zamieszczono w rubryce „uwagi, wyjaśnienia dodatkowe” 

Pismo z dnia 4.12.2006r.:

Ad. 2,4

Burmistrz Miasta Piechowice, po przeanalizowaniu skutków finansowych wynikających z wprowadzenia w obszarze Pakoszowa nowego zainwestowania w rozmiarach zaproponowanych w projekcie zmian studium przez Burmistrza poprzedniej kadencji (w tym wykupów terenów na cele publiczne, budowy dróg i uzbrojenia) i po zasięgnięciu opinii radnych Rady Masta Piechowice, zadecydowała o zmniejszeniu zasięgu planowanego zainwestowania, odstąpienia od budowy drogi łączącej ul. Polną z drogą krajową nr 3 i stosownym do tej decyzji powtórzeniu procedury wyłożenia projektu zmian w studium do wglądu publicznego.

 

Ad. 3

W obrębie działek nr 272/7 obr. Piastów oraz 53/2 obr. Pakoszów nie ma zakazów zabudowy,

12.

Jerzy Semeriak

ul. Górna 17b

58-573 Piechowice

Pismo zawiera informację, że P. Semeriak zapoznał się z projektem zmian studium, jego wnioski zostały w całości uwzględnione i nie wnosi uwag do projektu

 

 

Brak uwag do projektu

13.

Sławomir Mamzer

ul. Maciejowska 7c

58-508 Jelenia Góra

Pismo zawiera pozytywną opinię nt przyjętych w projekcie zmian w studium rozwiązań zarówno z punktu widzenia przestrzennego jak i ekonomicznego (tereny narciarskie w rejonie Bobrowych Skał, rozwój terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne,  budowa osiedla mieszkaniowego)

 

 

Brak uwag do projektu

14.

Edward Klijanowicz

Ul. Łowiecka4

58-573 Piechowice

 

Autor uwagi wnosi zastrzeżenia co do zbyt długo trwającej procedury sporządzania zmian w studium. Równocześnie stwierdza, że ustalenia projektu są dla Niego satysfakcjonujące.

 

 

Brak uwag do projektu

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 12:17:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-20 12:24:46)