Zarządzenie nr 28/2007

ZARZĄDZENIE NR 28/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

Z DNIA 10 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2007 z dnia 30 marca 2007r., w sprawie  rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Złotego Widoku” w Piechowicach

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r., nr 80, poz.  717 ze zmianami)

 

Burmistrz Miasta Piechowice zarządza, co następuje:

 

 

 

 

1. W zarządzeniu Burmistrza Miasta Piechowice nr 26/2007 z dnia 30 marca 2007r. wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 - Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu.

 

2. Zmieniony załącznik nr 1– Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA  MIASTA PIECHOWICE W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO PLANU

 

Lp

 

data wpływu wniosku

nazwisko, imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres

treść wniosku

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek

rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku

uwagi

wniosek uwzględniony

Wniosek nieuwzględniony

1.

06.03.2007r.

JP Granit sp. z o.o.

Oddział Kopalni Granitu w Strzelinie

ul. Kamienna 10a

57-100 Strzelin

Wniosek o przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek nr 229 i 346 jako użytki kopalne i umożliwienie eksploatacji granitu

Działki nr 229 i 346

 

wniosek nie uwzględniony

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 4/WE/2003 z dnia 08 marca 2004r. wygasła koncesja na wydobywanie granitu ze złoża Michałowice. Przedsiębiorca został zobowią-zany do zabezpieczenia wyro-biska górniczego, obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zabezpieczenia niewykorzysta-nej części złoża oraz przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu ochrony środowiska.

W związku z jednoznacznym stanowiskiem:

- mieszkańców Osiedla

   Michałowice,

- Komisji Ochrony Środowiska,

   Rolnictwa, Leśnictwa,

   Gospodarki Komunalnej,

   Usług i Handlu Rady Miejskiej

   w Piechowicach ,

- Stowarzyszenia Piechowice sprzeciwiającym się ewentualnemu wznowieniu eksploatacji, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze obszaru oraz jego położeniem w projektowanym  obszarze ochrony ptaków Natura 2000  Burmistrz Miasta Piechowice, zadecydowała o nie uwzględnieniu wniosku.

2.

12.03.2007r.

Rada Osiedla Michałowice

Wniosek o:

1. całkowite wyeliminowanie

    działalności eksploatacyjnej z

    działek nr 229 i 346 będącej

    własnością firmy JP Granit

2. utworzenie w obrębie całego

    obszaru objętego planem

    użytku ekologicznego lub

    skansenu z zachowaniem

    wszelkich obszarów ochron- 

    nych fauny i flory na terenie

    działek nr 229, 346, 270/230,

    271/232, 272/325 i 273/228,

3. w celu podniesienia i

    rozwijania walorów

    turystycznych i krajobrazo-

    wych obszaru „Złotego

    Widoku” należy:

    - wyznaczyć, uporządkować i

      oznakować ścieżki

      edukacyjne,

    - wytyczyć i oznakować szlak

      rowerowy, który

      przebiegałby przez działkę

      nr 229,

   - zaprojektować punkty

      widokowe, w tym punkt na

      górnej krawędzi wyrobiska

      kamieniołomów.

cały obszar objęty planem

wniosek uwzględniony, z zastrzeżeniami opisanymi w rubryce „uwagi”

 

zasady postępowania ze złożem „Michałowice” zostaną dostosowane do wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska, natomiast zakres i forma ochrony przyrodniczej i krajobrazowej obszaru zostanie określona na etapie projektu planu.

3.

12.03.2007r.

Stanisław Pilichowski

Plac Wczasowy 6

58-573 Piechowice

wniosek zbiorowy podipany prez:

Stanisława Pilichowskiego,

Paulinę Pilichowską,

Annę Pilichowską,

Martynę Pilichowską - Łojko,

Mariusza Łojko

Borysa Łojko

Wniosek o:

1. wyeliminowanie

    eksploatacji surowca na

    działkach nr 229 i 346,

2. utworzenie terenu

    chronionego krajobrazu w

    obrębie obszaru objętego

    planem,

3. wyznaczenie na terenie

    objętym planem punktów

    widokowych i tras

    rowerowych

cały obszar objęty planem

wniosek uwzględniony, z zastrzeżeniami opisanymi w rubryce „uwagi”

 

zasady postępowania ze złożem „Michałowice” zostaną dostosowane do wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska, natomiast zakres i forma ochrony przyrodniczej i krajobrazowej obszaru zostanie określona na etapie projektu planu.

4.

09.03.2007r.

Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”

ul. Kolonijna 20

58-573 Piechowice

Wniosek o:

1. całkowite wyeliminowanie

    działalności eksploatacyjnej z

    działek nr 229 i 346,

2. utworzenie w obrębie „Złotego

    Widoku”  skansenu z

    zachowaniem wszelkich

    obszarów ochronnych fauny i

    flory na terenie działek nr 229,

    346, 270/230, 271/232,

    272/325 i 273/228 oraz

    wytyczenie ścieżek

    dydaktycznych, punktów

    widokowych, miejsca do

    wspinaczki a także

    oznakowanie szlaku

    rowerowego.

 

cały obszar objęty planem

wniosek uwzględniony, z zastrzeżeniami opisanymi w rubryce „uwagi

 

zasady postępowania ze złożem „Michałowice” zostaną dostosowane do wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska, natomiast zakres i forma ochrony przyrodniczej i krajobrazowej obszaru zostanie określona na etapie projektu planu.

5.

19.03.2007r.

Stowarzyszenie Piechowice

ul. Świerczewskiego 6/5

58-573 Piechowice

6.

19.03.2007r.

Jerzy Podobiński

ul. Śnieżna 9

58-573 Piechowice

7.

19.03.2007r.

Alicja Karaczun

ul. Śnieżna 9

58-573 Piechowice

8.

19.03.2007r.

Szymon Janicki

ul. Rakietników 36/6

02-495 Warszawa

9.

16.03.2007r.

Agnieszka Marciniak – Kucharska

ul. Kolonijna 20a

58-573 Piechowice

10.

16.03.2007r.

Sylwia Adamkiewicz

ul. Śnieżna 16

58-573 Piechowice

11.

16.03.2007r.

Halina Paulewicz

Plac Wczasowy 1

58-573 Piechowice

12.

16.03.2007r.

Paweł Trybalski

ul. Sudecka 14

58-573 Piechowice

13.

16.03.2007r.

Elżbieta Lenart

ul. Śnieżna 14a

58-573 Piechowice

14.

16.03.2007r.

Krzysztof Lenart

ul. Śnieżna 14a

58-573 Piechowice

15.

19.03.2007r.

Ewa Rotkiewicz – Szumska

ul. kolonijna 8

58-573 Piechowice

16.

19.03.2007r.

Elżbieta Reszke – Rybicka

Ul. Kolonijna 8

58-573 Piechowice

17.

19.03.2007r.

Małgorzata, Krzysztof i Paweł Płoccy

ul. Łowiecka (dz. nr 118)

58-573 Piechowice

Wniosek o:

1. bezwarunkowe wstrzymanie i

    całkowite wyeliminowanie

    eksploatacji granitu w byłych

    kamieniołomach,

2. zagospodarowanie terenu

    objętego planem:

  1)  w formie parku krajobra-

       zowego – skansenu

       Michałowice – Natura 2000

       z pozostawieniem obszaru

       w dotychczasowym

       nienaruszonym stanie jako

       bogactwo przyrodnicze z

       dopuszczeniem ścieżek

       spacerowych i szlaków

       rowerowych lub

 

cały obszar objęty planem

wniosek uwzględniony, z zastrzeżeniami opisanymi w rubryce „uwagi

 

zasady postępowania ze złożem „Michałowice” zostaną dostosowane do wymagań ustawy Prawo Ochrony Środowiska, natomiast zakres i forma ochrony przyrodniczej i krajobrazowej obszaru a także zakres wykorzystania terenu pod funkcje sportowo – rekreacyjne zostaną określone na etapie projektu planu.

 

 

 

2) w formie parku rekreacji –

      sportu i wypoczynku

      Piechowice – Michałowice z

      dopuszczeniem budowy

      zaplecza o charakterystycz- 

      nej, górski architekturze i

      utworzeniem w obrębie ul.

      Łowieckiej promenady

      spacerowej.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-10 11:20:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-10 11:21:19)