Zarządzenie nr 31/2007

ZARZĄDZENIE NR  31/2007

BUMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 11 kwietnia 2007rok

 

w sprawie lokalizacji zapasowego miejsca pracy Urzędu Miasta Piechowice na czas bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny  (ZMP).

 

            Na podstawie Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań obronnych w  2007 roku, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. ,Nr 241, poz. 2416) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U.Nr 98, poz. 978);

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zapasowe miejsce pracy Urzędu Miasta Piechowice w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa zostaje wyznaczone w  Zakładzie  Usług Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15 – zakładzie budżetowym gminy.

 

§ 2

Zapasowe miejsce pracy przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości w  podejmowaniu decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w przypadku wystąpienia zagrożenia  bezpieczeństwa  w dotychczasowym miejscu pracy  - Urzędzie Miasta Piechowice.

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-11 13:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-11 13:43:33)