Zarządzenie nr 33/2007

ZARZĄDZENIE Nr 33/07

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 16 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu podziału i przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piechowice.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Krata Nauczyciela /tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./ oraz rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków  wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych  środków /Dz. U. Nr 46,poz. 430/

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ze środków wyodrębnionych w budżecie miasta na doskonalenie zawodowe nauczycieli /kwota bazowa ? 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli/ przeznacza się:

  1.  30 % do dyspozycji organu prowadzącego,
  2.  70 % do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

§ 2

 

Podziału środków o których mowa w § 1 pomiędzy placówki oświatowe dokonuje się w oparciu o planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w poszczególnych placówkach.

 

§ 3

 

Zasady podziału środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zasady korzystania z tych środków określa Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli podległych gminie Piechowice stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2007

                                                                             Burmistrza Miasta Piechowice

 

 

 

 

Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piechowice

 

 

 

§ 1

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.      Karcie Nauczyciela ? rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku ? Karta Nauczyciela /tekst. jedn. Dz. U. z  2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zm./,

2.      Rozporządzeniu ? należy przez to rozumieć rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. Nr 46, poz. 430/,

3.      Organie prowadzącym ? rozumie się przez to Gminę Piechowice,

4.      Szkole ? należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piechowice,

5.      Dyrektorze ? należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 4,

6.      Nauczycielu ? należy przez to rozumieć osobę o uprawnieniach określonych w art. 1 ust. 1  Karty Nauczyciela.

 

§ 2

 

W ramach środków pozostających do dyspozycji organu prowadzącego,  zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły dofinansowuje się:

1)      doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół,

2)      organizację szkoleń, seminariów oraz konferencje szkoleniowe prowadzone dla dyrektorów.

 

§ 3

 

Ze środków pozostających w dyspozycji dyrektorów szkół finansuje się w części lub w całości:

1)      opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

2)      opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

3)      koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności podnoszą lub uzupełniają kwalifikacje,

4)      inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych danej szkoły,

5)      szkolenie rad pedagogicznych,

6)      przygotowanie materiałów szkoleniowych lub informacyjnych.

 

§ 4

 

  1. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego może występować nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej ? obowiązkowego wymiaru zajęć i posiadający co najmniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nie dotyczy nauczycieli z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony w związku z zastępstwem nieobecnego nauczyciela oraz nauczycieli, którzy powtarzają semestr lub rok nauki.
  3. Dyrektorzy szkół składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie udziału w doskonaleniu zawodowym określonym w § 2.
  4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 rozpatrywane są przez cały rok.
  5. Wzór wniosku został określony w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły wniosek  w terminie do 30 listopada każdego roku na I semestr, a do 28 lutego każdego roku na II semestr z następującymi dokumentami:

1)      potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionym przez organizatora,

2)      zaświadczeniem z uczelni zawierającym rok, semestr oraz wysokość opłaty.

 

 

 § 6

 

Ze środków na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli mogą korzystać nauczyciele, o których mowa w § 4 ust.1 podejmujący lub kontynuujący naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli, w tym:

1)      na studiach wyższych magisterskich,

2)      na studiach licencjackich,

3)      w kolegiach nauczycielskich,

4)      w nauczycielskich kolegiach języków obcych,

5)      na studiach podyplomowych,

6)      na kursach kwalifikacyjnych.

 

§ 7

 

1.      W pierwszej kolejności z dofinansowania do opłaty będą mogli korzystać nauczyciele, którzy:

1)      podjęli lub kontynuują naukę na kierunkach, które w szkole objęte są deficytem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej,

2)      podejmują lub kontynuują naukę w celu przekwalifikowania się w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole,

3)      zdobywają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły.

2.      W przypadku , gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3.      Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtórzenia semestru lub roku studiów.

4.      O przyznaniu dofinansowania nie decydują warunki socjalne nauczycieli, ale potrzeby określone w rozwoju szkoły.

5.      Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

1)      przerwania z winy nauczyciela studiów lub kursu przed ich ukończeniem,

2)      rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

 

§ 8

 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w § 3 pkt. 1  nie może przekraczać 30 % kosztów poniesionych przez nauczyciela na dokształcenie w danym semestrze nauki, nie więcej niż 800 zł.

 

§ 9

 

1.      Dyrektor szkoły opracowuje regulamin przyznawania środków będących w jego dyspozycji, który podlega zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną i przedstawicieli związków zawodowych.

 

§ 10

 

Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie zawodowego doskonalenia nauczycieli w poprzednim roku budżetowym, a do 30 października  danego roku plan finansowy na rok następny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

 

1.      Imię i nazwisko  .........................................................................

 

2.      Nazwa i adres szkoły ..............................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

3.      Aktualny poziom wykształcenia / pełna nazwa uczelni, ukończony kierunek/  

.........................................................................

 

......................................................................... 

 

4.      Nauczany  przedmiot (y).........................................................................

 

5.      Staż pracy na stanowisku nauczyciela ogółem ........ w obecnej szkole  ................

 

6.      Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego:

 

1)      pełna nazwa i adres zakładu kształcenia

 

.........................................................................

 

.........................................................................

 

2)      forma doskonalenia zawodowego /w przypadku studiów należy podać kierunek i rodzaj studiów: magisterskie, licencjackie, podyplomowe/

       .........................................................................

 

3)      liczba semestrów ogółem  .............................................................

 

4)      koszt semestru  .........................................................................

 

5)      kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego 

 

..........................................................................

 

7.      Uzasadnienie wniosku  ..........................................................................

 

...........................................................................

 

..........................................................................

 

8.      Opinia dyrektora szkoły .........................................................................

 

.........................................................................

 

 

                                                                                       ...................................................................

                                                                                           /podpis nauczyciela/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-25 11:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-25 11:13:16)