Zarządzenie nr 36/2007

ZARZĄDZENIE Nr  36 /2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 19 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie zamiany nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001r. z późn. zm.), art. 15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.nr 261 z 2004r. poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piechowice nr 44/VIII/2007 z dnia 12.04.2007r.,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

 

    Wyraża się zgodę na zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością gminy Piechowice działki nr 476 o pow. 237m2 położonych w Piechowicach obręb:5 przy ul. Tysiąclecia na nieruchomość niezabudowaną działkę nr 502  o pow. 68m2 położoną w Piechowicach obręb:5 przy ul. Tysiąclecia będącej w użytkowaniu wieczystym Pani Grażyny Podolak i Pani Justyny Podolak.

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-05-14 12:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-14 12:45:42)