Zarządzenie nr 39/2007

ZARZĄDZENIE Nr 39/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 9 maja 2007 roku

 

 

w sprawie ustalenia  Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Piechowice.

 

 

            Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy /tekst. jedn. Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późn. zm./

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Piechowice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zobowiązuję Kierownika Referatu Społeczno-Organizacyjnego do podania treści regulaminu do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Piechowice Nr 22/2003 z 4 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-05-14 13:18:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-14 13:19:52)