Wykonanie budżetu 2006

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Piechowice

w 2006 roku

 

Stosownie do art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Piechowice przedstawia informację o wykonaniu budżetu w 2006 roku.

 

1. Dochody Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan po

Wykonanie

%

 

 

zmianach

na dzień

wykonania

 

 

 

31.12.2006r.

 

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

412

412

100,00

600

Transport i łączność

2 802 054

2 794 235 

99,72

700

Gospodarka mieszkaniowa

799 000

650 258

81,38

750

Administracja publiczna

103 738

95 930

92,47

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 

 

 

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

25 254

24 049

95,23

752

Obrona narodowa

500

500

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

700

700

100,00

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych

 

 

 

 

nieposiadających osobowości prawnej

6 906 385

6 752 273

97,77

758

Różne rozliczenia (subwencje)

1 877 649

1 855 074

98,80

801

Oświata i wychowanie

448 704

383 532

85,48

852

Pomoc społeczna

1 847 300

1 840 978

99,66

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

55 820

55 820

100,00

900

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

170 000

170 000

100,00

 

Ogółem

15 035 496

14 623 761

97,26

 

2. Wydatki Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan po

Wykonanie

%

 

 

zmianach

na dzień

wykonania

 

 

 

31.12.2006r.

 

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

781

779

99,74

600

Transport i łączność

4 406 916

4 305 040

97,77

630

Turystyka

4 308

1 502

34,87

700

Gospodarka mieszkaniowa

130 608

85 159

65,20

710

Działalność uługowa

`100 390

87 878

87,54

750

Administracja publiczna

1 972 682

1 873 863

94,99

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

 

 

 

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

25 254

24 049

95,23

752

Obrona narodowa

500

500

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

120 272

117 112

97,37

757

Obsługa długu publicznego

76 044

76 044

100,00

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

4 048 334

4 026 776

99,47

851

Ochrona zdrowia

112 493

112 493

100,00%

852

Pomoc społeczna

2 138 240

2 120 912

99,19

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

152 929

152 929

100,00%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 064 705

997 395

93,68

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

283 800

283 800

100,00

926

Kultura fizyczna i sport

17 240

16 952

98,33

 

Ogółem

14 575 496

14 203 163

97,45%

 

3. Na koniec roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 420 598 zł.

4. Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne w 2006 roku wynosiły 510 721 zł.

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły w 2006

1.      roku 212 689 zł, w tym:

            - Miasto Jelenia Góra w wysokości 209 689 zł (dotacja dla MZK),

            - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 3.000 zł (promocja miasta Piechowice).

6. W 2006 roku Miasto Piechowice otrzymało dotacje z budżetu jednostek samorządu 

    terytorialnego w wysokości 15.000 zł.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

      osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg – przesunięcie    terminu płatności lub rozłożono zobowiązanie na raty:

            - Klinowska Halina,

            - Kolat Ryszard,

            - Orłowski Jan,

            - Pietruszka Krzysztof,

            - Sychowiec Roman                

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono podatek, przyczyny umorzenia i

    wysokość umorzonych zobowiązań:

- Mieczysław Jachimczyk         - umorzono 570 zł podatku od środków transportu z   

                                                  powodu choroby,

- Krzysztof Pietruszka  - umorzono 990 zł podatku rolnego z powodu trudnej

                                                 sytuacji rodzinnej,

            - PPH „KA-MEX”                  - umorzono 594 zł podatku od nieruchomości

  z powodu trudnej sytuacji finansowej

  


Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 »
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-06-11 12:15:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2013-03-18 12:46:13)