Zarządzenie nr 53/2007

ZARZĄDZENIE Nr 53/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 22 sierpnia 2007 roku.

 

w sprawie:zmiany następujących zarządzeń Burmistrza Miasta Piechowice:
nr 50/2007 z dnia 20.07.2007 r.
oraz nr 38/2007 z dnia 04.05.2007 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 rokuosamorządziegminnym(tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz na mocyart. 18 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityz 2006r. – Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1

Zarządzenie nr 50/2007Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 20.07.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzeniapostępowania
o udzielenie zamówieniapn.:„Wymiana magistrali wodociągowej o śr. 300 mm od ujęcia wody Górzyniec do komory zasuw przy ulicy Zawadzkiego w Piechowicach”zmienia się w ten sposób, że z dniem 22.08.2007 r. Pani Teresa Kupczyńska przestaje być członkiem komisji przetargowej a do składu komisji powołuje się Panią Krystynę Chmielewską jako jej przewodniczącą.

§ 2

W związku z powołaniem Pani Krystyny Chmielewskiej do składu komisji przetargowej,o której mowa w § 1 zarządzenia, zdniem 22.08.2007 r. przestaje obowiązywać Zarządzenie
nr 38/2007Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 04.05.2007 r.dotyczącepowierzenia spraw sekretarzowi gminy związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań
o udzielenie zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-08-29 12:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-08-29 12:59:31)