Zarządzenie nr 73/2007

Zarządzenie  Nr 73/2007

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 18 października 2007 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice  

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z 13.12.2001 r. z póź.zm./, art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami z póź.zm.Uchwały Rady Miejskiej w Piechowicach nr 267/XLV/98 z dnia 10.02.1998 r.z póź.zm.w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 

Burmistrz Miasta zarządza co następuje;

 

§ 1 .

 

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią przynależnego gruntu.

 

§ 2 .

 

Obręb:Piechowice-8

-------------------------

  1. Lokal  mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Żymierskiego nr 19 w Piechowicach, działka gruntu nr 257 o pow.1.210m2. Lokal sprzedany zostanie na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, natomiast udział w gruncie oddany zostanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat. 
  2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku wielorodzinnym mieszkalno- usługowym przy ul. Żymierskiego nr 42 w Piechowicach, działka gruntu nr 116/1 o pow.1.398 m2 Lokal i udział w gruncie sprzedany zostanie na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

§ 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Piechowice

Zofia Grabias- Baranowska

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 13:48:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 13:55:57)