Zarządzenie nr 57/2007

ZARZĄDZENIE Nr 57/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 05 września 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn,.:
„Remont murów oporowych potoku Mała Kamienna przy ulicy 1 Maja  
i Zawadzkiego w Piechowicach” .
 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz w związku z pismem Wykonawcy Przedsiębiorstwa Melioracji     i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 04.09.2007 r., znak TP 40/76/07 o zgłoszeniu  zakończenia robót  powołuję Komisję odbioru końcowego  w składzie:

 

Jacek Kubielski- Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik- Sekretarz

Andrzej Proczek - Członek

 

przy udziale:

  • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Adama Walentka,
  • Wykonawcy robót - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, a w szczególności  Kierownika Budowy –
    Jana Szymańskiego,
  • zainteresowanych osób i instytucji branżowych tj.: Lech Zamościński Piechowice, ul.Zawadzkiego 9, Zakład Usług Komunalnych  w Piechowicach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni Bobru i Łaby, Nysy Łużyckiej , Bystrzycy  i Kaczawy w Jeleniej Górze, EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Lech Zamościński Piechowice, ul.Zawadzkiego 9.
  •  

§ 2

 

  1. Spotkanie komisji odbiorowej  nastąpi w dniu 11 września 2007 r. o godzinie 10:00, na terenie budowy przy ulicy 1Maja w Piechowicach (w rejonie kładki nad potokiem Mała Kamienna).
  2. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
  3. Komisja dokonuje oceny wizualnej robót oraz jakościowej na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonanych robót z umową RR/341/1/2/07 z dnia 04.06.2007 r., a w szczególności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 14:57:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-18 14:58:34)