Zarządzenie nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 67/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 28 września 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice w 2007 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

 

z a r z ą d z a m:

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę 955.594 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność w wysokości 300.000 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w wysokości 300.000 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

  własnych zadań bieżących gminy   w wysokości 300.000 zł

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

    prawa oraz sądownictwa   w wysokości 1.560 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu    w wysokości 1.560 zł

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

    z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie

    ustawami  w wysokości   1.560 zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2.924 zł 

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe  w wysokości 2.924 zł 

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

  własnych zadań bieżących gminy   w wysokości 2.924 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  w wysokości 34.500 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w wysokości 20.000 zł

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  zleconych gminom   w wysokości  20.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej    w wysokości 3.000 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację   własnych zadań bieżących gminy   w wysokości 3.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  w wysokości  11.500 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na  własnych zadań bieżących gminy   w wysokości  11.500 zł

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    w wysokości   16.610 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    w wysokości   16.610 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

  własnych zadań bieżących gminy   w wysokości 16.610 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

    środowiska    w wysokości  600.000 zł

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w wysokości  600.000 zł

§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na  własnych zadań bieżących gminy   w wysokości 600.000 zł

 

§ 2

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę  323.000 zł

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna  w wysokości 323.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości  323.000 zł

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom   w wysokości 323.000 zł

 

§ 3

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych 2007 roku o kwotę 955.594 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność w wysokości 300.000 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w wysokości 300.000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 300.000 zł

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

    prawa oraz sądownictwa   w wysokości  1.560 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu    w wysokości  1.560 zł

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia  w wysokości  1.560 zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2.924 zł 

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe  w wysokości 2.924 zł 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  w wysokości   2.924 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  w wysokości  34.500 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w wysokości  20.000 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne w wysokości  20.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej    w wysokości 3.000 zł

§ 4110 – wynagrodzenia osobowe pracowników    w wysokości 3.000 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność  w wysokości  11.500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości  11.500 zł

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza    w wysokości   16.610 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    w wysokości   16.610 zł

§ 3260 - – inne formy pomocy dla uczniów  w wysokości 6.710 zł

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia  w wysokości   9.900 zł

 

 

 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

    środowiska    w wysokości  600.000 zł

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w wysokości  600.000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 600.000 zł

 

§ 4

 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2007 roku o kwotę  323.000 zł

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna  w wysokości 323.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości  323.000 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne w wysokości 314.000 zł

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia  w wysokości 4.000 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w wysokości 100 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości   2.570 zł

§ 4410 – delegacje służbowe krajowe  w wysokości   2.330 zł

 

§ 5

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:

 

 

dochody budżetowe - 12.805.747 zł wydatki budżetowe – 13.012.809 zł

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

  

 

 

  Załącznik nr 1

  do Zarządzenia nr 67/2007

  Burmistrza Miasta Piechowice

   z dnia 28 września 2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

630

 

 

Turystyka

178

178

 

63003

 

Zad. w zakresie upow. turystyki

100

100

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

100

 

4300

zakup usług pozostałych

 

100

63095

 

Pozostała działalność

78

78

 

4300

zakup usług pozostałych

78

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

78

750

 

 

Administracja Publiczna

27.500

27.500

 

75023

 

Urząd Miasta

27.500

27.500

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

13.200

 

4270

zakup usług remontowych

 

500

4280

zakup usług zdrowotnych

500

 

4300

zakup usług pozostałych

 

20.500

4360

zakup usług sieci komórkowej

 

1.300

4370

zakup usług telefonii stacjonarnej

1.800

 

4410

podróże służbowe krajowe

3.000

 

4430

różne opłaty i składki

4.000

 

4740

zakup mat.papiern.do sprzętu,druk.

5.000

 

4750

zakup akcesoriów komputer.licencji

 

5.200

754

 

 

Bezp. Publ. i Ochrona P/Poż.

5.550

5.550

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

5.550

5.550

 

 

4010

wynagrodzenie osobowe

1.200

 

 

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

1.200

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

4.350

 

 

4260

zakup energii i wody

2.500

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

1.000

 

 

 

4300

zakup usług pozostałych

850

 

801

 

 

Oświata i Wychowanie

2.200

2.200

 

80104

 

Przedszkola

2.200

2.200

 

3020

wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.

 

2.000

4270

zakup usług remontowych

2.200

 

4280

zakup usług zdrowotnych

 

200

852

 

 

Pomoc społeczna

6.550

6.550

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

4.050

4.050

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.300

 

4260

zakup energii i wody

500

 

4280

zakup usług zdrowotnych

250

 

4240

zakup pomocy nauk,.dydakt., książ.

 

1.000

4270

zakup usług remontowych

 

550

4300

zakup usług pozostałych

2.000

 

4350

zakup usług dostępu do internetu

 

1.500

4360

zakup usług sieci komórkowej

 

1.000

85228

 

Usługi opiekuńcze

 

2.500

 

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

2.000

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

500

85202

 

Domy pomocy społecznej

2.500

 

 

4330

zakup usług przez j.s.t.

2.500

 

 Ogółem

44.478

44.478

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2007 Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice w 2007 roku

 

  1. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem dokonane zostały na podstawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

a)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/20B/2007 z dnia 05 września 2007 roku informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 w wysokości 2.924 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007r.

b)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-149/07 z dnia 04.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłaty zasiłków stałych.

c)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-133/07 z dnia 28.08.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w 2007 roku, realizującym pracę socjalna w środowisku.

d)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.MJ.3050-60/07 z dnia 25.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 w wysokości 11.500 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

e)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/17C/2007 z dnia 05.07.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 w wysokości 9.900 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych”.

f)        pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/7E/2007 z dnia 28.08.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 w wysokości 6.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

g)      pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.IR.3011-220/07 z dnia 14.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 900, rozdział 90078, § 2030 w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą remont murów oporowych potoku Mała Kamienna przy ul. 1 Maja i Zawadzkiego w Piechowicach.

h)      umowy Nr DOL/131/RC/MSWiA/2007 zawartej w dniu 12/09/2007 pomiędzy Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Miasta Piechowice, dotyczącej współfinansowania zadania pn. „Remont ul. Świerczewskiego w Piechowicach – odcinek od ul. Żymierskiego do przejazdu kolejowego” – dofinansowanie ze środków MSWiA w wysokości 300.000 zł.

i)        pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-147/07 z dnia 04.09.2007r. informujące o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne, w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 323.000 zł.

j)        pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze znak: DJG 0301-5-1/07 z dnia 20.09.2007r. informujące o wielkości kwot w dziale 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 1.560 zł przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia wynikają z konieczności zapewnienia realizacji niezbędnych wydatków, które nie znalazły pokrycia w planie i wymagają zmian w klasyfikacji budżetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-10-25 12:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-10-25 13:00:07)