Zarządzenie nr 61/2007

ZARZĄDZENIE NR 61/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 06 września 2007 roku

 

w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta w Piechowicach.

 

 

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.Nr 89, poz. 590) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwanym dalej „Zespołem” w celu zapobiegania i usuwania  skutków klęsk żywiołowych.

 

§ 2

 

1. W skład zespołu wchodzą :

    1) Przewodnicząca – Burmistrz Miasta Piechowice – Zofia Grabias-Baranowska

    2) Z-ca Przewodniczącej Zespołu :  Sekretarz Urząd Miasta Piechowice – Krystyna Chmielewska

    3) Grupa robocza o charakterze stałym:

·      grupa planowania cywilnego,

·      grupa monitorowania, prognoz i analiz.

    4) Grupa robocza o charakterze czasowym:

·      grupa operacji i organizacji działań

·      grupa zabezpieczenia logistycznego

·      grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

 

2. Grupy: planowania cywilnego oraz monitorowania, prognoz i analiz wraz ze służbą dyżurną stanowią Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy.

 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu określa Regulamin organizacyjny i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik nr 1.

 

4. Strukturę Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy oraz wykaz osób wchodzących w jego skład  określa załącznik nr 2.

 

5. Wykaz osób wchodzących w skład grup roboczych o charakterze stałym i  grup roboczych o charakterze czasowym stanowi załącznik nr 3.

 

§ 3

 

Zespół działa na podstawie:

  1) Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

  2) rocznego planu pracy,

  3) planu ćwiczeń,

  4) regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.

 

-   2   -

 

§ 4

 

Koszty związane z obsługą, działalnością oraz zapewnieniem warunków technicznych i standardów wyposażenia Zespołu pokryte są z budżetu gminy.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie  Nr 32/2007  Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania i organizacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Piechowice.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenie nr 61

Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia  06 września  2007 r.

 

 

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Piechowice.

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Zespołu, a także zakres działania jego grup stałych i czasowych.

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o :

1) Zespole - należy przez to rozumieć Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Piechowice;

2)  UM - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Piechowicach.

 

§ 2

 

Struktura organizacyjna Zespołu

 

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący: Burmistrz Miasta Piechowice – Zofia Grabias-Baranowska

2) Z-ca Przewodniczącej Zespołu: Sekretarz Urząd Miasta Piechowice – Krystyna Chmielewska

3) Grupa robocza o charakterze stałym:

·      grupa planowania cywilnego,

·      grupa monitorowania, prognoz i analiz,

4) Grupa o charakterze czasowym :

·      grupa operacji i organizacji działań,

·      grupa zabezpieczenia logistycznego,

·      grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

 

2. Grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania, prognoz i analiz wraz ze służbą dyżurną Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach stanowią Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, będącego komórką organizacyjną Urzędu Miasta. Pracą  Zespołu kieruje Przewodnicząca.

§ 3

 

1. W skład grupy  planowania cywilnego wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Piechowice:

1)  Kierownik grupy – inspektor ds. obrony cywilnej.

2) Inspektor ds. ewidencja ludności

3) Inspektor ds. mieszkaniowych

4) Podinspektor ds. organizacyjno - administracyjnych

 

 

-   2   -

 

2. W skład grupy monitorowania, prognoz i analiz wchodzą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach:

1) Kierownik grupy ; Teresa Kupczyńska

2) Z-ca Kierownika grupy – Rafał Popławski

3) Pracownicy ZUK wg aktualnego składu osobowego.

4) Służba ochrony ZUK w Piechowicach

 

3. W skład grupy operacji i organizacji działań o charakterze czasowym wchodzą przedstawiciele:

1)      Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w tym:

v     Kierownik grupy : Teresa Kupczyńska

v     Z-ca Kierownika grupy – Rafał Popławski

v     Pracownicy ZUK wg aktualnego składu osobowego.

2) Prezes Zarządu Nieruchomości WSPÓLNY DOM Wiesław Kondraciuk

3) Naczelnik Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Piechowicach

4) Komendant Policji w Jeleniej Górze-Cieplicach,

5) Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jeleniej Górze

6) Powiatowy Inspektor Weterynarii

7) Komendant Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

8) Komendant Straży Granicznej w Jakuszycach

 

 

4. W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzą wyznaczeni przez kierowników tych jednostek:

1)      Pracownicy Urzędu Miasta :

v     Kierownik grupy : Jacek Kubielski

v     Z-ca Kierownika grupy: Kierownik Referatu Rozwoju Miasta

v     Danuta Iwanek

v     Sylwia Nowak

v     Halina Pilak

v     Artur Szuszkiewicz

v     Aneta Nieroda

v     Halina Leszczyńska-Himik

v     Violetta Zackiewicz

v     Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych

v     Skarbnik Gminy Alicja Pawnuk

2) Funkcjonariusze Policji w Jeleniej Górze -Cieplicach,

3) Członkowie Ochotnicze Straży Pożarnej w Piechowicach,

4) Pracownicy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

 

5. W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej wchodzą przedstawiciele:

1)      Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

v     Kierownik grupy :Jolanta  Karońska

v     Z-ca: Janina Machelska

v     Agnieszka Szuszkiewicz-Piątkiewicz

v     Jolanta Javurek

v     Stanisław Traczykowski

2) Pracownicy Zarządu Nieruchomości „WSPÓLNY DOM”,

3) Lekarze Rodzinni

 

-   3   -

6. Skład osobowy poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym może zostać rozszerzony przez Przewodniczącą Zespołu o przedstawicieli grupy ekspertów lub innych specjalności, w zależności od zdarzenia.

 

 

Rozdział II.

Tryb pracy Zespołu

 

§ 5

 

1. Grupy robocze o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Urzędzie Miasta i Zakładzie Usług Komunalnych. Po godzinach pracy zgłoszenia przyjmuje służba dyżurna Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach.

2. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze  czasowym, w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.

§ 6

 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.

 

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami na obszarze  Miasta Piechowice Przewodnicząca Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

 

§ 7

 

1. Zespół obraduje w składzie ustalonym każdorazowo przez Przewodniczącą Zespołu.

2. Na posiedzenie Zespołu mogą być zaproszone osoby nie będące jego członkami.

 

§ 8

 

Posiedzenie Zespołu zwojuje Przewodnicząca  Zespołu.

 

§ 9

 

Posiedzeniami Zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu, a w razie zaistnienia okoliczności umożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza ona kierowanie pracami Zespołu wyznaczonemu przez siebie zastępcy.

 

Rozdział III

Zadania realizowane przez Zespół

 

§ 10

 

Do zadań Przewodniczącej Zespołu należy:

1) Ustalenie przedmiotu i terminu posiedzeń Zespołu.

2) Przewodniczenie posiedzeniom;

3) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu;

4) Dbałość o zapewnienie właściwego wyposażenia technicznego do pracy Zespołu;

 

-   4   -

 

§ 11

 

Do zadań Zastępcy Przewodniczącej Zespołu należy w szczególności:

1) Przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu;

2) Opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń   katastrofa naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

3) Zawiadamianie o terminach posiedzeń;

4) Zaproszenie na posiedzenie osób nie będących członkami Zespołu;

5) Inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

6) Przedstawienie planu finansowego Zespołu.

 

§ 12

 

Do zadań Zespołu należą w szczelności:

1) Monitorowania występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji;

2) Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie nadzwyczajnego zagrożenia;

3) Opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;

4) Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń;

§ 13

 

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze stałym są następujące:

1) Zadania grupy planowania cywilnego :

·      określenie miejscowego zagrożenia;

·      kategoryzacja zagrożenia;

·      opracowanie i aktualizacja zasadniczych elementów planu reagowania kryzysowego oraz planu operacyjnego przed powodzią;

·      analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń;

·      obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu;

·      tworzenie warunków dla współdziałania różnych podmiotów ratowniczych i organizacji pozarządowych (system umów i porozumień);

·      planowanie i realizacja budżetu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

·      sporządzenie projektu wniosku do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej;

·      przygotowanie i organizacja ćwiczeń;

·      podejmowanie działań hamujących zdarzenia, ograniczenie zniszczeń i strat;

·      szacowanie strat i opracowanie odbudowy;

·      udział w pełnieniu dyżurów operacyjnych Zespołu.

 

2) Zadania grupy monitorowania, prognoz i analiz:

·      monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

·      formułowanie wniosków z bieżącej analizy i oceny zagrożeń;

·      tworzenie i aktualizacja baz danych;

·      prowadzenie ewidencji zasobów sił i środków reagowania kryzysowego;

·      ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach;

·      bieżąca analiza funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia;

·      prowadzenie kart zdarzeń  w wypadku uruchomienia grup o charakterze czasowym;

·      organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności;

·      organizacja systemu łączności;

·      zabezpieczenie logistyczne Zespołu (sprzętu łączności, alarmowania,  itp.);

-   5   -

 

·      prowadzenie raportów odbudowy wraz z analizą, opisem zdarzenia i wnioskami oraz propozycje działań;

·      dokumentowanie prowadzonych działań;

·      udział w pełnieniu dyżurów operacyjnych Zespołu.

 

3) Zadania całodobowej służby dyspozytorskiej:

·      pełnienie dyżurów w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego;

·      znajomość planu Zarządzania  Kryzysowego;

·      znajomość procedur w zakresie uruchamiania GZZK;

·      podejmowanie doraźnych działań interwencyjnych w ramach kompetencji;

·      utrzymanie stałego kontaktu z Powiatowych Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz z gminami sąsiednimi oraz innymi podmiotami ratowniczymi;

·      sporządzanie bieżących raportów.

 

§ 14

 

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym są następujące:

1. Zadania realizowane przez grupę operacji i organizacji działań:

·      prowadzenie bieżącej analizy i oceny zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju;

·      przygotowanie możliwych wariantów likwidacji skutków sytuacji kryzysowej;

·      koordynowanie działań różnych służb zarządzania, przekazywanie zadań dla jednostek organizacyjnych uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym;

·      kierowanie dodatkowych sił i środków w rejony o dużym zagrożeniu;

·      organizowanie współdziałania i elementów działań zarządzania kryzysowego;

·      sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezpośrednimi działaniami w tym szczególnie nad systemem kierowania operacją;

·      opracowanie dokumentów planistycznych, decyzyjnych i sprawozdawczych związanych z podjęciem decyzji przez Przewodniczącą Zespołu;

·      sporządzanie bieżących i końcowych raportów , meldunków, sprawozdań ;

 

2. Zadania realizowane przez grupę zabezpieczenia logistycznego:

·      Zarządzanie zasobami a w tym:

- prowadzenie bieżącej oceny i ewidencjonowanie potrzeb zgłaszanych przez organy administracji publicznej i jednostek zarządzania;

- określenie priorytetów w zapotrzebowaniu;

- pozyskanie materiałów i sprzętu dla zabezpieczenia warunków żywnościowych poszkodowanej ludności oraz wsparcie działań sił zarządzania kryzysowego;

- zapewnienie odpowiedzialności finansowej;

- określenie miejsc składowania zasobów;

- organizowanie dystrybucji materiałów, sprzętu i usług;

-  obsługa socjalno-bytowa Zespołu,

- organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu odbudowę zapasów, służb technicznych oraz odtworzenie infrastruktury;

- koordynowanie czynności związanych z szacowaniem strat i szkód;

-  prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzeń;

- sporządzanie bieżących i okresowych meldunków i sprawozdań;

 

3. Zadania realizowane przez grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej:

·      analiza i ocena potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej;

-   6   -

 

·      koordynowanie działań w zakresie pomocy zdrowotnej oraz pomocy socjalno-bytowej dla poszkodowanych;

·      udzielenie  pomocy społecznej dla ludności poszkodowanej i służby ochrony zdrowia;

·      ewakuacja ludności;

·      gromadzenie danych o osobach poszkodowanych, zaginionych, ewakuowanych itp.;

·      pozyskiwanie miejsc do składania darów pochodzących z pomocy humanitarnej oraz nadzór nad ich dystrybucją;

·      opracowanie planu opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej;

·      organizowanie udziału wolontariatu i organizacji pozarządowych w czasie prowadzenia działań;

·      prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzeń;

 

Rozdział IV

Sposób dokumentowania działań i prac zespołów.

 

§ 15

 

Dokumentami działań i prac Zespołu są:

·      roczny plan pracy;

·      Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego;

·      plan ćwiczeń;

·      protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;

·      raporty bieżące i okresowe;

·      karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

·      raport odbudowy;

·      inne niezbędne dokumenty.

§ 16

 

1. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego określa przedsięwzięcia na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności:

·      zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;

·      bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń;

·      procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczenia rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń.

2. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego jest uzgadniany z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie dotyczącym tych jednostek, a następnie zatwierdzony.

 

§ 17

 

Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególności informacje o:

·      kolejności alarmowania sił ratowniczych;

·      podmiocie  kierującym działaniami ratowniczymi;

 

 

-   7   -

 

·      podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacjom ratowniczym i podmiotom ujętym w planie zarządzania kryzysowego;

·      liczbie poszkodowanych i wielkości strat;

·      sposobie udzielania pomocy i zabezpieczenia terenu zdarzenia.

 

 

§ 18

 

1. Raport odbudowy zawiera opis i analizę skutków zaistniałego zdarzenia oraz propozycje zdarzeń mających na celu odbudowę, a w szczególności:

·      szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz potencjale ratowniczym;

·      projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy;

·      wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy.

2. Raport odbudowy jest przedstawiany właściwemu organowi, kierującemu działaniami w czasie klęski żywiołowej.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-15 13:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-15 13:05:10)