Zarządzenie nr 77/2007

ZARZĄDZENIE  Nr 77/2007

BURMISTRZA  MIASTA  PIECHOWICE

z dnia 15 listopada 2007r.

 

w sprawie projektu budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok

 

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz.15914 z 2001r. z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Piechowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Piechowice na 2008 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Projekt budżetu miasta na 2008 rok wraz z projektem uchwały budżetowej oraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-21 13:29:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-21 13:30:15)