Zarządzenie nr 83/2007

ZARZĄDZENIE  Nr  83 /07

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 28 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie likwidacji drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200r. Nr 71 poz.838 , zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przeznaczam do likwidacji drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg publicznych położoną w Piechowicach obręb: 3, oznaczoną jako działki nr 164/1 i 164/2 o łącznej pow. 147m2 na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-11-29 11:12:09)