Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 18.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 

Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 273/55 o pow. 841m2, położonej w Piechowicach przy ul. Bolesława Prusa (obręb 0005), dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00045244/7.

 

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice- Południe w Piechowicach, działka położona jest na terenie przeznaczonym na cele projektowanej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (symbol planu – MN2)

2. Nieruchomość zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

3. Termin zabudowy działki – pięć lat.

4. Cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku VAT w wys. 23%) wynosi – 48.000,00zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych).

5. Nabywca działki ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

6. Forma sprzedaży – własność.

7. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań nie znalazła nabywców w przetargach organizowanych w dniach: 9.08.2013r., 20.12.2013r., 18.06.2014r., 26.09.2014r., 25.03.2015., 22.09.2015r., 18.03.2016r., 04.07.2016r., 15.12.2016r., 14.06.2017r.

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „ROKOWANIA – działka nr 273/55” w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Kryształowej nr 49, pok. nr 8, w terminie do dnia 15.09.2017r. do godz.1530.

9.Zainteresowani nabyciem w/w nieruchomości mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące warunków rokowań w pok. nr 21 Urzędu Miasta Piechowice lub tel. 75 75 48 916, w terminie do 15.09.2017r.

10.Rokowania z oferentami zostaną przeprowadzone w dniu 20.09.2017r. o godz.900 w pok. nr 7 (sala konferencyjna) Urzędu Miasta Piechowice.

11.Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 4.800,00 zł. (pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy)  należy wpłacić w terminie do dnia 15.09.2017r. na konto Urzędu Miasta Piechowice PKO BP SA O/Jelenia Góra nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241.

12.W przypadku uchylenia się przez oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

13.Burmistrz Miasta Piechowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

14. Geodezyjne okazanie granic działki przez uprawnionego geodetę może dokonać Urząd Miasta na koszt i wniosek Nabywcy.

15.W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016r poz.1061).

16.Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba  prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia.

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń,

- własnoręczny podpis,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku (dot. osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2017-08-10 13:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2017-08-10 13:53:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2462659

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X