Wymiana pieców

Zasady udzielania dotacji »

DEKLARACJA dotycząca likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji- do pobrania »

Wniosek o udzielenie dotacji »

Na XXXVIII sesji Rady Miasta Piechowice została podjęta uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Piechowice w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Założeniem programu jest trwała likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła, takie jak:
1)    kotły gazowe;
2)    kotły na olej lekki opałowy;
3)    piece zasilane prądem elektrycznym;
4)    kotły  na  paliwa  stałe  (co  najmniej  5 klasa  wg  PN-EN  303-5:2012);
5)    kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;
6)    OZE  -  pompy  ciepła,  kolektory  słoneczne,  ogniwa  fotowoltaiczne,  przydomowe  elektrownie  wiatrowe  - służące zasileniu źródła.
Dotacja  będzie  przydzielana  w wysokości  do  50%  poniesionych  kosztów  kwalifikowanych  na  zadanie w zakresie  zmiany  systemu  ogrzewania  w jednym  lokalu  mieszkalnym  lub  nieruchomości  o charakterze mieszkalnym, w maksymalnej wysokości do:

  • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
  • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
  • w  przypadku  kotłowni  zasilającej  w ciepło  budynek  wielorodzinny  limit  kosztów  kwalifikowanych  dla takiej  instalacji  określony  będzie  w oparciu  o liczbę  obsługiwanych  mieszkań  -  jako  iloczyn  tej  liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

Dotacja  przysługuje  na  zadania  obejmujące  zmianę  systemu  ogrzewania  na  przyjazne  środowisku źródła  ciepła  w lokalach  mieszkalnych  lub  nieruchomościach  o charakterze  mieszkalnym  zlokalizowanych  na terenie Piechowic dla:

  • właściciela  lokalu  mieszkalnego  lub  nieruchomości  o charakterze  mieszkalnym  -  osoby  fizycznej,  w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym;
  • wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;
  • najemcy lokalu komunalnego.


Dotacja  może  być  udzielona  wyłącznie  na  dofinansowanie  zakończonego  zadania  z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania (koszty kwalifikowane), w szczególności:
1)    koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji  zadania;
2)    koszt  demontażu  starego  źródła  ciepła  zasilanego  paliwem  stałym  lub  biomasą  (wyłącznie  w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
3)    koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
4)    koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
5)    koszt  zakupu  i montażu  nowej  instalacji  technologicznej  kotłowni  wraz  z niezbędną  aparaturą  kontrolnopomiarową,  instalacją  elektryczną  w obrębie  kotłowni,  zbiornikiem  na  paliwo  oraz  systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne;
6)    koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
7)    koszt  zakupu  i montażu  wewnętrznej  instalacji:  gazowej  (za  licznikiem),  elektrycznej  (za  licznikiem), centralnego  ogrzewania  (c.o.)  oraz  ciepłej  wody  użytkowej  (c.w.u.)  -  tylko  w przypadku  likwidacji  starego źródła  ciepła  zasilanego  paliwem  stałym  (dotyczy  likwidacji  wszystkich  źródeł  w nieruchomości  objętej zgłoszeniem);
8)    zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
9)    koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
10)    koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
11)    koszt wykonanych opinii kominiarskich.
Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

  • koszt nadzoru nad realizacją,
  • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
  • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Piechowice prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Piechowic w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.
Deklaracje należy złożyć w terminie do 29 września 2017 r. w Urzędzie Miasta Piechowice,
ul. Kryształowa 49 w Referacie Gospodarczym i Nadzoru Właścicielskiego pok. nr 17 lub przesłać pocztą na wymieniony adres. Osoba do kontaktu – Radosław Burchacki tel. 75 75-48-914.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2017-08-30 14:51:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2018-02-26 15:17:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki