☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Niedziela 03.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

W związku z brakiem ofert spełniających kryteria konkursu Kierownik MOPS Piechowice ogłasza ponowny konkurs- pracownik socjalny


KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PIECHOWICACH
ponownie ogłasza konkurs 
 na stanowisko pracownik socjalny
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach
Forma zatrudnienia: umowa o pracę


 

Liczba etatów: 2


1.Wymagania niezbędne:
• wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. Nr 27, poz.158),
•obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia        publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•   nieposzlakowana opinia.

2.  Wymagania dodatkowe:
•  znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz umiejętność interpretacji przepisów,
•  umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet,poczta elektroniczna),
•znajomość programu POMOST,
•umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,
•umiejętność pracy w zespole,
•odporność na stres,
•zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
•aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka
kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
•dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,
•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
• w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i/lub nieokreślony.
• praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
• miejsce pracy znajduje się budynku MOPS Piechowice (do 4 godz.) oraz 4 godz. w środowisku na
terenie Miasta.
•przewidywany termin zatrudnienia to październik 2018 r.

4.Zakres obowiązków:
Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:
•praca socjalna w środowisku,
•dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
•udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
•pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
•współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
•rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości uprawnienia, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych instytucji, kompletowanie dokumentacji oraz opracowywanie planów pomocy dla osób potrzebujących.
•realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:
•kierować się zasadami etyki zawodowej,
•kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności
i prawa tych osób do samostanowienia,
•przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
•udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
•zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
•podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie

5.Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej ,
•list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy – załącznik do ogłoszenia
•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
•oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
•oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
•oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.
Uwaga:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ( załącznik do ogłoszenia) szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem.

6.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Szkolna 4 (I piętro) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia   27.09.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

MOPS w Piechowice zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2018-09-14 10:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2018-09-14 10:15:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674