rok 2019

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie odwolania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁY  w sprawie wyrażenia zgody na żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze położonej na terenie miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na rok 2020''

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchylenia uchwały Nr 144. XXX. 2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują ...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

PROJEKT UCHWAŁY  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ...


Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lul innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- ...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie dopłaty do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały nr 220 XLIV 2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.11.2013 roku zmieniająca uchwałę 251 XLII 09 z dnia 18.06.2009 roku Rady Miasta Piechowice w sprawie nadania statutu Piechowickiemu...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2019

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice


Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla działki nr 36 przez 1 oraz działki nr 166 przez 3 obręb 0007 miasta Piechowice - etap II - działka nr 166 przez 3

ZAŁĄCZNIK NR 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 36 przez 1 oraz działki nr 166 przez 3 obręb 0007 miasta Piechowice - etap II - działka nr 166 przez 3

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.

OPINIE do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice.

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest ..

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Piechowice na rok szkolny 2019-2020.

PROJEKT UCHWAŁY Uchwała Budżetowa na rok  2020 Gminy Miejskiej Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.


Projekty uchwał na XX sesję Rady Miasta Piechowice

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Piechowicach.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2019-10-10 15:31:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2020-01-03 13:24:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki