Budżet 2003

UCHWAŁA NR 31/V/03 RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 21 stycznia 2003 R.


w sprawie budżetu miasta Piechowice na rok 2003.


Na podstawie art. 18, ust. 2 , pkt. 4, pkt. 9 litera "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 109 , art.124 i art. 128 , ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) RADA MIASTA PIECHOWICE

u c h w a l a , co następuje :

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł
  na rok 2003w wysokości - 12.860.322 zł
  w tym :
  • wpływy z podatków i opłat - 3.594.397 zł
  • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.584.559 zł
  • dochody z majątku gminy - 712.777 zł
  • pozostałe wpływy własne - 384.295 zł
  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 94.185 zł
  • subwencje ogólne z budżetu państwa - 2.094.974 zł
  • dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych
   gminy - 3.800.000 zł
  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
   zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 595.135 zł
  Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości - 11.762.322 zł.
  z tego :
  1. Wydatki bieżące - 7.162.122 zł
  w tym :
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.271.785 zł
  • dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 180.000 zł
  • dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
   do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora
   finansów publicznych - 2.000 zł
  • dotacje celowe dla jednostek samorządu
   terytorialnego na podstawie porozumień między
   tymi jednostkami - 141.599 zł
  • wydatki na obsługę długu publicznego - 352.512 zł
  • wydatki na realizacje zadań określonych w
   programie profilaktyki i rozwiązywania
   problemów uzależnień - 94.185 zł
  2. Wydatki majątkowe - 4.600.200 zł
  w tym :
  • - na finansowanie inwestycji - 4.600.200 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżka budżetu miasta Piechowice w 2003 roku wynosi 1.098.000 zł.

1. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na :
1) spłatę raty kredytu BOŚ w wysokości 632.000 zł
2) spłatę raty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 466.000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z finansowaniem wyniku budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1.Uchwala się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego z
wyodrębnieniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań
inwestycyjnych w 2003 roku z budżetu gminy w wysokości 4.600.200 zł.

2. Program inwestycyjny stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych , w tym :
1) przychody w wysokości - 3.067.200 zł
2) wydatki w wysokości - 2.950.600 zł

Szczegółowy podział kwot na rodzaje jednostek i według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5


1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w tym :
1) przychody w wysokości - 80.058 zł
2) wydatki w wysokości - 80.058 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu celowego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Uchwala się plan dochodów i wydatków realizowanych w zakresie administracji rządowej :
w tym :
1) dochody w wysokości - 595.135 zł
2) wydatki w wysokości - 595.135 zł
3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 12.150 zł

Plan finansowy zadań zleconych w zakresie administracji rządowej zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Uchwala się wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań do realizacji jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000 zł
Szczegółowy wykaz podmiotów i kwot dotacji zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

1. Uchwala się wysokość dotacji dla jednostek realizujących zadania wynikające z zawartych
porozumień między jednostkami samorządu gminnego w wysokości 141.599 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek i kwot dotacji zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

1. Uchwala się plan wydatków związanych z realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 94.185 zł.

Szczegółowy program oraz preliminarz wydatków zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Uchwala się wysokość rezerwy budżetowej w wysokości 40.000 zł.

§ 11

Wysokość długu Gminy Piechowice oraz prognoza jego spłaty przez cały okres zadłużenia przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 12

Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego,
w tym:
1. przychody - 11.000 zł
2. wydatki - 11.000 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków środka specjalnego zawiera załącznik nr 12.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :
1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficyty budżetu gminy do wysokości 500.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3. przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania
przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
4. zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł.§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 16

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zał. Nr 3 do Uchwały

Nr 31/V/03

Rady Miasta Piechowice

z dnia 21.01.2003r

PLAN

BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE

NA 2003 ROK

 

Dział    

 

Wyszczególnienie    

 

DOCHODY
OGÓŁEM

 
     

w zł

W Y D A T K I

 

w tym:    

ogółem

bieżące

inwestycyjne

remonty

1

2

3

4

5

6

7

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

200

200

   

600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

 

219 120

219 120

   

630

TURYSTYKA

 

2 000

2 000

   

700

GOSPOD. MIESZKANIOWA

712 777

57 500

57 500

   

710

DZIAŁ. USŁUGOWA

 

43 100

43 100

   

750

ADMINISTR. PUBLICZNA

146 917

1 516 658

1 516 658

   

751

URZ.NACZ.OR.WŁ.I KONT

1 018

1 018

1 018

   

752

OBRONA NARODOWA

500

500

500

   

754

BEZP.PUB.i OCH.PPOŻ

500

111 964

111 964

   

756

DOCH.OD OS.PR., FIZ.

         
 

I IN.JED.NIE POS.OS.PR

5 342 971

       

757

OBSŁ.DŁUGU PUBL.

 

352 512

352 512

   

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2 094 974

40 000

40 000

   

801

OŚWIATA I WYCHOWAN

400 000

2 730 256

2 330 256

400 000

 

851

OCHRONA ZDROWIA

 

94 185

94 185

   

853

OPIEKA SPOŁECZNA

496 000

678 000

678 000

   

854

EDUK.OPIEKA WYCH.

199 665

993 473

993 473

   

900

GOSP.KOM.i OCH.ŚROD.

3 465 000

4 726 491

526 291

4 200 200

 

921

KULT.i OCH. DZIED.NAR

 

180 000

180 000

   

926

KULT. FIZ. i SPORT

 

15 345

15 345

   

I

OGÓŁEM

12 860 322

11 762 322

7 162 122

4 600 200

 

II

ROZCHODY

         
 

w tym :

         

992

1. Kredyty przyp. do spł.

 

1 098 000

 

1 098 000

 
             
 

SUMA BILANSOWA

12 860 322

12 860 322

7 162 122

5 698 200

 
             PLAN BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE
NA 2003 R.

Burmistrz Miasta Piechowice przedkłada pod obrady Rady Miejskiej w Piechowicach budżet miasta na 2003 r., który określają następujące wielkości :

- dochody budżetowe
w wys. 12.860.322 zł
- wydatki budżetowe
w wys. 11.762.322 zł
wynik finansowy
w wys. 1.098.000 zł


Na dodatni wynik finansowy budżetu w wys. 1.098.000 zł składają się środki rezerwowane na:

1. spłatę III i IV raty pożyczki z WFOŚiGW
(zmiana wysokości rat spłaty pożyczki na wniosek Zarządu
w wys. 466.000 zł
2. spłatę części III raty w wys. 141.000 zł i IV raty kredytu z BOŚ
w wys. 491.000 zł
w wys. 632.000 zł
Razem spłata w kwocie:
1.098.000 złPrzedłożony budżet określa wysokość dochodów wg źródeł, natomiast wydatków wg kierunków i potrzeb finansowania zadań.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Główne źródła dochodów budżetowych miasta to :

1. wpływy z podatków i opłat
stanowiące
28,0 %
budżetu
miasta
2. subwencje
"
16,3 %
"
"
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
"
12,3 %
"
"
4. dochody z majątku gminy
"
5,5 %
"
"
5. dotacje na zadania zlecone gminie
"
4,6 %
"
"
6. pozostałe dochody własne gminy
"
3,7 %
"
"
7. dotacje celowe z funduszy celowych na zadania własne gminy
"
29,6%
"
"

Wyszacowane dochody w budżecie miasta Piechowice na 2003 r. skalkulowano w oparciu o informacje i wskaźniki ekonomiczne z założeń do projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie polityki cenowej , płacowej i podatkowej oraz w oparciu o analizy realizacji wpływów w 2002 r.

W planie dochodów budżetowych miasta uwzględniono :

 • wzrost stawek podatków i opłat lokalnych z zastosowaniem 50% obniżki ceny 1 q żyta przy kalkulowaniu wpływów zobowiązań pieniężnych
 • szacunkową wielkość wpływów z podatków i opłat , dla których poborcą jest Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
 • wielkość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 08.01.2003 r. Nr ST3-4820/1/2003.
 • wysokość dotacji celowych na zadania zlecone określonych pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.1.12.3010-22/02 z dnia 22.10.2002r.
 • wielkość dotacji celowej na zadania w części Krajowego Biura Wyborczego określonej pismem DW-3101-1/02 z dnia 25.10.2002r.
 • wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie szczegółowej kalkulacji i możliwości sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych i działek budowlanych.

W planie dochodów budżetowych na rok 2003 r. uwzględniono przewidywaną wielkość wpływów w 2002 roku powiększoną o wysokość zaległości podatkowych z lat ubiegłych , dla których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych w budżecie miasta na 2003 r. przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Poziom wydatków budżetowych w przedłożonym budżecie na 2003 r. został określony wielkością skalkulowanych wpływów budżetowych , które przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostek, zakładów budżetowych, instytucji kultury podległych Radzie Miejskiej.

Tak więc plan budżetu na 2003 r. jest gwarantem pokrycia najpilniejszych bieżących potrzeb oraz finansowaniu programu inwestycyjnego , który jest kontynuacją rozpoczętych zadań i na które otrzymano dotacje .

Z ogólnej kwoty budżetu na rok 2003 w wys. 11.762.322 zł przypada na :

 1. wydatki inwestycyjne    kwota 4.600.200 zł
  t j. 39,1 % budżetu ( w roku 2002 udział w budżecie wynosił 12,3%)
 2. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
  do realiz. jednostek nie zaliczanych
  do sektora finansów publicznych                            kwota 2.000 zł

  tj. 0,01 % budżetu,
 3. dotacje do instytucji kultury,
  podmiotów realizujących zadania
  zlecone oraz dla jednostek realizujących
  zadania wynikające z zawartych porozumień      kwota 321.599 zł

  t j. 2,8 % budżetu
 4. pozostałe wydatki bieżące                                         kwota 6.838.523 zł
  t j. 58,1 % budżetu
  w tym :
  • wynagrodzenia i pochodne w wys. 4.271.785 zł
   co stanowi 62,5 % wydatków bieżących
   oraz 36,3 % całego budżetu rocznego.

Kalkulacje wyznaczające poziom kosztów jednostek i zakładów budżetowych opracowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2002r. , programy oszczędnościowe oraz wskaźniki :

 • inflacji 1,7 %
 • wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 4 %
 • średni wskaźnik wzrostu cen usług i towarów - 2,3 %

Jak wynika z powyższego zestawienia - 61,9 % rocznego budżetu przypada na wydatki bieżące gminy, natomiast 59,6 % tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Struktura zatrudnienia w jednostkach budżetowych podległych Radzie Miejskiej przedstawia się następująco :


1. Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.
(O.S.P.)                                                                                                       - 1 etat

2. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(URZĄD MIASTA)                                                                                  - 23 etaty

3. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       - 67,16 etatu
w tym :

 • szkoły podstawowe                       - 41,08 etatów
 • gimnazjum                                      - 21,33 etatów
 • zespoły ekonomiczne szkół          - 4,75 etatu

4. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA            - 30,5 etatu
w tym :

 • przedszkole                                     - 28,5 etatu
 • świetlica                                             - 2,0 etatu

5. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                      - 2 etaty
(świetlica środowiskowa)

6. Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA                                                  - 5,5 etatu


Struktura zatrudnienia w zakładach budżetowych przedstawia się następująco :

1. Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (ZUK) - 48,5 etatu


Struktura zatrudnienia w jednostkach kultury :

1. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 5,5 etatu
w tym :

 • P.O.K.                               - 4,5 etatu
 • Biblioteka                         - 1,0 etaty

Ogółem zatrudnienie w jednostkach i zakładach budżetowych                      - 183,16 etatu

Zadania przyjęte do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w planie budżetu miasta na 2002 r.

 

Zadania przyjęte do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w planie budżetu miasta na 2002 r.

 1. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  Środki finansowe przeznaczone na remonty, naprawy i bieżące utrzymanie dróg oraz usługi świadczone
  przez MZK dotyczące komunikacji miejskiej.
  Zadania realizowane w zakresie :
  - bieżącego utrzymania dróg przez ZUK , tj 26,4 km dróg gminnych,
  place o pow. 2.342 m2 , chodniki o pow. 5.000 m2 ,4 mosty, 6 kładek,                   w wys. 118.140 zł
  - dotacja do MZK - transport lokalny                                                                              w wys. 100.980 zł

  Do planu przyjęto dopłatę do 1 wozokilometra w wys. 0,66 zł za 1 km bez party-
  cypacji w kosztach zakupu nowych autobusów. Koszt 1 wozokm wynosi - 3,83 zł
  Zakładając nie zmieniony rozkład jazdy autobusów / ilość wozokm bez
  zmian- tj. 220.436 km wystąpi niedobór środków w wys. 44.508 zł/.

 2. Dz. 630 - TURYSTYKA

  Środki finansowe przeznaczone są na:
  - współfinansowanie Rajdu "Piechotka"                                 - 1.000 zł
  - zadania w zakresie turystyki - ścieżki rowerowe "Sudety" - 1.000 zł

 3. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

  Zakres zadań realizowanych to :
  - koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
  (operaty szacunkowe, wyceny, inwentaryzacje budynków) - 57.500 zł

 4. Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  Realizowane zadania to :
  - koszty utrzymania cmentarza komunalnego                       - 43.100 zł

 5. DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania :
  - Rady Miasta                                                                         - 102.180 zł
  koszty skalkulowano przy założeniu :
  a) liczby posiedzeń sesji - 12
  b) liczby posiedzeń komisji - 85
  c) stawki ryczałtów oraz diet za posiedzenia na poziomie roku 2002
  - Urzędu Miasta                                                                   - 1.364.878 zł
  koszty skalkulowano na poziomie 94,5 % w stosunku do 2002 r. przy zatrudnieniu 23
  pracowników. Koszty wynagrodzeń skalkulowano na poziomie roku 2002 uwzględniając wypłatę
  nagród jubileuszowych i 4 % wzrost wynagrodzeń.

 6. Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


  Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej
  na wydatki związane z uzupełnieniem rejestru wyborców      - 1.018 zł

 7. Dz. 752 - OBRONA NARODOWA

  Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej
  na wydatki obronne                                                                        - 500 zł

 8. Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

  Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej
  na obronę cywilną (w wys. 500 zł ) oraz środków gminy w zakresie :
  - obrony cywilnej                                                                             - 500 zł
  - O.S.P.                                                                                      - 71.596 zł
  - Straży Miejskiej                                                                      - 38.868 zł
  - ratownictwa górskiego i wodnego                                         - 1.000 zł

 9. Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

  Skalkulowane wydatki w tym dziale to :
  - wielkość odsetek od pożyczek i kredytów                        - 352.512 zł
  dotyczących inwestycji zakończonych do 31.12.2000 r.

 10. Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

  W tym dziale zarezerwowane są środki finansowe w ramach rezerwy
  ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki
  (do wys. 0,3% planowanych w 2002r. wydatków budżetowych) . - 40.000 zł

 11. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

  Zadania realizowane :
  a) szkoły podstawowe - planowane środki na 2003r.             - 1.713.119 zł
  - liczba dzieci                - 417
  - zatrudnienie                - 41,08 etatów
  - liczba oddziałów         - 20

  b) gimnazjum - planowane środki na 2003r.                               - 790.491 zł
  - liczba dzieci               - 237
  - zatrudnienie               - 21,33 etatu
  - liczba oddziałów        - 9

  c) B.O.S.S. - planowane środki na 2003 r.                                 - 208.108 zł
  - liczba zatrudnionych - 4.75 etatu

  e) dowożenie dzieci do szkoły - planowane środki na 2003 r.   - 18.538 zł
  - liczba korzystających - 61 dzieci

 12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

  Zadania realizowane to :
  a) świetlice szkolne - planowane środki na 2003r.                      - 66.808 zł
  - liczba dzieci            - 83
  - liczba zatrudnienia - 2,0 etatu

  b) przedszkola - planowane środki na 2003 r.                           - 926.665 zł
  - liczba dzieci             - 157
  - zatrudnienie             - 28,5 etatu

  Źródłem finansowania Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza są:
  - część oświatowa subwencji ogólnej
  w wys. 1.728.871 zł
  - dotacja do inwestycji "sala gimnastyczna" - UKFiS
  w wys. 400.000 zł
  - środki własne gminy
  w wys. 1.594.858 zł
  razem koszty 2003r.
  3.723.729 zł
  Koszt finansowania placówek oświaty na finansowanie, których gmina otrzymuje subwencję , to :
  - szkoły podstawowe : koszt na 2003r.
  w wys. 1.713.119 zł
  - gimnazjum : koszt na 2003 r.
  w wys. 790.491 zł
  - świetlice szkolne : koszt na 2003 r.
  w wys. 66.808 zł
  - biuro obsługi szkół : koszt na 2003 r.
  w wys. 208.108 zł
  razem koszty :
  w wys. 2.778.526 zł  Wielkość przyznanej subwencji na 2003 r.
  w wys. 1.728.871 zł
  Dofinansowanie ze środków gminy
  w wys. 1.049.655 zł
   
  w tym: dofinansowanie inwestycji
  w wys. 400.000 zł
  dofinansowanie bż utrzymania
  w wys. 649.655 zł 13. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

  Realizowane są zadania w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi , które są finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  Skalkulowane koszty i planowane wpływy na finansowanie zadań to kwota 94.185 zł .
  Program realizowany jest poprzez funkcjonowanie świetlicy środowiskowej oraz bezpośrednią działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym :
  - 30 dzieci uczęszczających do świetlicy
  - 15 posiedzeń komisji (przewidywana liczba posiedzeń)

 14. Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
  Zadania w zakresie opieki społecznej realizowane są poprzez:
  a) świadczenie usług opiekuńczych                                                 w kwocie 29.400 zł
  - liczba korzystających - 20 osób
  b) zasiłki i pomoc w naturze                                                              w kwocie 364.000 zł
  - liczba przyznanych świadczeń - 377
  c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                                                    w kwocie 38.000 zł
  - liczba przyznanych zasiłków - 324
  d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej                             w kwocie 161.890 zł
  - zatrudnienie - 5,5 etatu
  e) dodatki mieszkaniowe                                                                  w kwocie 48.285 zł
  - liczba planowanych świadczeń - 1437
  f) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                 w kwocie 15.000 zł
  -liczba planowanych świadczeń - 75
  g) pozostała działalność - dożywianie dzieci                                  w kwocie 21.425 zł
  - liczba dzieci korzystających - 90
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Koszty opieki społecznej                                                                              - 678.000 zł

  Źródłem finansowania w/w kosztów jest :
  - dotacja celowa w wys. 484.000 zł
  - środki własne gminy w wys. 194.000 zł

 15. Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

  Zakres realizowanych zadań bieżących to :
  a) koszty oświetlenia ulic, placów                                                    w wys. 214.091 zł
  b) koszty oczyszczania miasta (akcja letnia i zimowa)                  w wys. 217.000 zł
  (usługi świadczone przez Z.U.K.)
  c) utrzymanie zieleni w mieście                                                          w wys. 85.200 zł
  (usługi świadczone przez Z.U.K.)
  d) koszty odławiania bezpańskich psów                                           w wys. 10.000 zł

  Zadania inwestycyjne:
  - stacja uzdatniania wody koszt zadania 4.075.200 zł
  Źródłem finansowania zadania jest: dotacja z W.F.O.Ś i G.W. w wys. 3.400.000 zł
  oraz środki własne gminy w wys. 675.200 zł
  - wpłata gminy na rzecz ZGK. na zadania inwestycyjne w wys. 125.000 zł
  /gospodarka odpadami/

 16. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  Zadania realizowane są poprzez finansowanie instytucji kultury w wys. 180.000 zł
  w tym :
  - biblioteka - 28.000 zł
  - ośrodek kultury - 152.000 zł

 17. Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

  Zadania realizowane to zadania w zakresie :
  - sportu w szkołach i mieście w kwocie 7.825 zł
  - doposażenie młodzieżowej sekcji piłkarskiej w kwocie 7.520 zł

Informacje uzupełniające do budżetu miasta Piechowice na 2003 r. zawierają załączniki do niniejszej Uchwały Rady Miasta od nr 3 do nr 12.

W załączniku nr 5 - "przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2003" wykazano dane dotyczące jednego zakładu p.n. ZUK, ponieważ Uchwałą Nr 246/XLIII/02 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.V.2002 r.- drugi zakład budżetowy p.n. ZGM został zlikwidowany z dniem 31.12.2002 r., a Uchwałą Nr 247/XLIII/02 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.V.2002 r. utworzona została jednoosobowa spółka z o.o. Gminy Piechowice p.n. Zarząd Nieruchomościami "Wspólny Dom" Spółka z o.o.


WNIOSKI DO BUDŻETU

 1. Uzyskane ponadplanowe dochody przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w programie
  inwestycyjnym :
  - sala gimnastyczna przy SP-1
  - stacja uzdatniania wody.
 2. Skuteczniej prowadzić sprzedaż mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz mienia komunalnego.
 3. Pozyskanie dotacji celowych na finansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w dziedzinie oświaty i ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
 4. Skuteczniej prowadzić windykację należności podatkowych gminy w celu pełnej realizacji zadań zapisanych w planie budżetu miasta na 2003r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:28:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki