Budżet 2004

UCHWAŁA NR 92 / XVII /2004
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 27 stycznia 2004 r.


w sprawie budżetu miasta Piechowice na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109 , art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r, z późniejszymi zmianami ) RADA MIASTA PIECHOWICE

uchwala co następuje :

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł
na rok 2004 w wysokości - 9.100.300 zł.

- wpływy z podatków i opłat - 3.618.080 zł
- dochody z majątku Gminy - 755.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.698.523 zł
- pozostałe wpływy własne - 336.400 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 492.725 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 2.010.196 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 89.376 zł
- dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych - 100.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości - 8.332.300 zł.
z tego :
1. Wydatki bieżące - 7.527.709 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.207.051 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 180.000 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
do realizacji jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych - 5.000 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie porozumień między tymi jednostkami - 161.529 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 160.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 89.376 zł
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.660 zł
2. Wydatki majątkowe - 804.591 zł
w tym :
- na finansowanie inwestycji - 804.591 zł
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Nadwyżka budżetu miasta w 2004 roku wynosi 768.000 zł.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na :
1. spłatę rat kredytu w BOŚ w wysokości - 502.000 zł
2. spłatę raty pożyczki WFOŚiGW w wysokości - 266.000 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z finansowaniem wyniku budżetu zawiera zał. nr 3 do uchwały.

§ 3

Uchwala się wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego z wyodrębnieniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2004 roku z budżetu Gminy w wys. 804.591 zł.

Program inwestycyjny stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwala się przychody i wydatki zakładów budżetowych :
- przychody w wysokości - 2.695.700 zł
- wydatki w wysokości - 2.661.000 zł

Szczegółowy podział kwot wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w tym :
1) przychody w wysokości - 52.100 zł
2) wydatki w wysokości - 56.885 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu celowego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Uchwala się plan dochodów i wydatków realizowanych w zakresie administracji rządowej :

1) dochody w wysokości - 492.725 zł
2) wydatki w wysokości - 492.725 zł
3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 23.085 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwala się wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań do realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wys. 5.000 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów oraz kwot dotacji zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Uchwala się wysokość dotacji dla jednostek realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu gminnego w wysokości 161.529 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek i kwot dotacji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wys. 89.376 zł.

Szczegółowy program oraz preliminarz wydatków zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Uchwala się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości 29.167 zł.

§ 11

Prognozowana kwota długu Gminy Piechowice na koniec 2004 r. wynosi 4.126.000 zł
Prognozę spłaty długu przez cały okres zadłużenia przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12


Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego , w tym :
1. przychody - 1.920 zł
2. wydatki - 14.320 zł

Szczegółowy plan przychodów i wydatków środka specjalnego zawiera zał. nr 12 .

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 700.000 zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3. przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
4. zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004 roku.

§ 15
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


JAN GASZPLAN BUDŻETU MIASTA PIECHOWICE
NA 2004 ROK

Burmistrz Miasta Piechowice przedkłada pod obrady Rady Miasta w Piechowicach plan budżetu miasta na 2004 rok , który określają następujące wielkości :

- dochody budżetowe w wys. 9.100.300 zł
- wydatki budżetowe w wys. 8.332.300 zł

Na dodatni wynik finansowy budżetu w wysokości 768.000 zł. składają się środki , które zostały zarezerwowane na :
1. spłatę V raty kredytu z BOŚ zaciągniętego w 1997 r. w wys. 492.000 zł
2. spłatę I raty kredytu z BOŚ zaciągniętego w 1998 r. w wys. 10.000 zł.
3. spłatę części IV raty w wys.33.000 zł i
i V raty pożyczki z WFOŚiGW w wys. 233.000 zł w wys. 266.000 zł Razem spłata 768.000 zł.

Przedłożony plan budżetu określa wysokość dochodów wg źródeł , natomiast wydatków wg kierunków i potrzeb finansowania zadań.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Główne źródła dochodów budżetowych miasta to :
1. wpływy z podatków i opłat stanowiące 39,7% budżetu miasta
2. subwencje „ 22,1 % „
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ‘’ 18,7 % ‘’
4. dochody z majątku Gminy ‘’ 8,3 % ‘’
5. dotacje na zadania zlecone gminie ‘’ 5,4 % ‘’
6. dotacje celowe na zadania inwestycyjne ‘’ 1,1 % ‘’
6. pozostałe dochody własne ‘’ 4,7 % ‘’

Wyszacowane dochody w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok skalkulowano w oparciu o informacje i wskaźniki ekonomiczne z założeń do projektu budżetu państwa na 2004 r. w zakresie polityki cenowej , płacowej i podatkowej oraz w oparciu o analizę realizacji dochodów za rok 2003.

W planie dochodów budżetowych miasta uwzględniono :
- szacunkową wielkość wpływów z podatków i opłat , dla których poborcą jest Urząd Skarbowy w
Jeleniej Górze
- wielkość subwencji ogólnej oraz planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2004 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2003r. Nr
ST3-4820-81/2003
- wielkość dotacji celowych na zadania zlecone określonych pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia
21 października 2003 r. Nr FB.I.12.3010-8/03
- wielkość dotacji celowej na zadania w części Krajowego Biura Wyborczego określonej pismem
DJG-3101-1/03 z dnia 13.X.2003r.
- wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie szczegółowej kalkulacji i
możliwości sprzedaży lokali użytkowych, mieszkalnych i działek budowlanych
W planie dochodów budżetowych na rok 2004 uwzględniono przewidywaną wielkość wpływów z tyt. podatków za rok 2003 powiększoną o wysokość zaległości podatkowych , dla których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych na rok 2004 przedstawia załącznik nr 1.
WYDATKI BUDŻETOWE

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym planie określona została wielkością skalkulowanych wpływów budżetowych , które są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych , zakładów budżetowych i instytucji kultury podległych Radzie Miasta.

Reasumując , plan budżetu na 2004 r. jest gwarantem pokrycia najpilniejszych potrzeb bieżących oraz finansowania programu inwestycyjnego , który jest kontynuacją rozpoczętych zadań i na które otrzymano dotacje.

Z ogólnej kwoty budżetu na 2004 r. w wys. 8.332.300 zł
przypada na :
1. wydatki inwestycyjne kwota 804.591 zł
tj. 9,66 % budżetu ( w roku 2003 udział w budżecie wynosił 40,0%)

2. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 5.000 zł
tj. 0,06 % budżetu

3. dotacje do instytucji kultury , podmiotów realizujących
zadania zlecone oraz dla jednostek realizujących zadania
wynikające z zawartych porozumień kwota 341.529 zł
tj. 4,1 % budżetu

4. pozostałe wydatki bieżące kwota 7.181.180 zł
tj.86,19 % budżetu
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne - 4.207.051 zł
co stanowi 58,6 % wydatków bieżących
oraz 50,49 % całego budżetu.

Kalkulacje wyznaczające poziom kosztów jednostek i zakładów budżetowych opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2003 rok , programy oszczędnościowe oraz wskaźnik wzrostu cen usług i towarów w wys. 5%.
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto wynagrodzenia na poziomie roku 2003 , nie uwzględniając żadnego wzrostu wynagrodzeń.
Jak wynika z powyższego zestawienia – 90,4 % rocznego budżetu przypada na wydatki bieżące Gminy , natomiast 56,1 % tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Struktura zatrudnienia w jednostkach budżetowych podległych Radzie Miasta przedstawia się następująco :

1. Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.
(O.S.P.) 1 etat

2. Dz. 750 – ADMNISTRACJA PUBLICZNA
(Urząd Miasta) 23,5 etaty
3. Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 100,64 etatów w tym :
- szkoły podstawowe - 41,09 etaty
- gimnazjum - 26,25 etaty
- zespoły ekonomiczne szkół - 3,5 etatu
- przedszkola - 29,8 etatu
4. Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 3,0 etaty
(świetlice szkolne)

5 Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA - 1,0 etat
( świetlica środowiskowa)

5. Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5,5 etatu

Struktura zatrudnienia w zakładach budżetowych przedstawia się następująco :

1. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (ZUK) -45,75 etatu

Struktura zatrudnienia w jednostkach kultury :

1. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3,5 etatu
w tym :
- POK - 2,5 etatu
- Biblioteka - 1,0 etat

Ogółem zatrudnienie w jednostkach i zakładach budżetowych 183,89 etatów.


ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PLANIE BUDŻETU MIASTA NA 2004 ROK.

1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wys. 220 zł

2. Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg , remonty ulic a także usługi transportowe , świadczone przez MZK – komunikacja miejska.
- Zadania , które realizowane są w ramach bieżącego utrzymania
dróg gminnych przez ZUK w wys. 124.000 zł
- na remonty ulic przeznaczono środki w wys. 208.255 zł.
W ramach tych środków planuje się dokonania remontów m.in.
ul. Rycerskiej , ul. Nadrzecznej ,ul. Ciasnej , kładki dla
pieszych, ul. Kopernika
- w ramach dotacji do MZK przyjęto dopłatę do 1 wozokilometra
w wys. 0,78 zł przy ilości kilometrów 207.088 w wys. 161.529 zł


3. Dz. 630 TURYSTYKA

Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie
rajdu „PIECHOTKA” , który organizowany jest corocznie
przez Szkoły Podstawowe w wys. 1.000 zł

4. Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania , realizowane w ramach tego działu to koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaży (operaty szacunkowe,
inwentaryzacje budynków , wyceny nieruchomości) w wys. 83.500 zł

5. Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania realizowane w ramach tego działu to koszty
utrzymania cmentarza komunalnego w wys. 45.300 zł

6. Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na pokrycie
kosztów funkcjonowania :
- Rady Miasta - 109.965 zł
W ramach tych środków przewiduje się
- liczbę posiedzeń Rady Miasta – 13
- liczbę posiedzeń komisji Rady Miasta - 60
- stawki diet członków Rady Miasta i ryczałtów przyjęto na poziomie roku 2003

- Urzędu Miasta - 1.320.386 zł
skalkulowano koszty na poziomie 102,6 % w stosunku do 2003 r. przy zatrudnieniu 24
pracowników . Wynagrodzenia skalkulowano na poziomie roku 2003 uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy rentowej oraz emerytalnej 2 pracowników.

6. Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej , która jest
przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców - 1.103 zł

7. Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przyznanej
na wydatki obronne w wys. 500 zł. przy udziale środków własnych
w wys. 500 zł - 1.000 zł


8. Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Zadania realizowane w ramach tego działu to :
- obrona cywilna - 7.000 zł
w tym :
- w ramach otrzymanej dotacji celowej - 700 zł
- w ramach środków własnych -1.300 zł
- zarządzanie kryzysowe -5.000 zł
- O.S.P. 92.555 zł
- Jednostki Terenowe Policji 27.600 zł
- Zadania ratownictwa górskiego – GOPR 5.000 zł

9. Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone są na
uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 160.000 zł

10. Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zarezerwowano środki finansowe w ramach rezerwy
ogólnej na nieprzewidziane wydatki 29.167 zł

11. Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania , które są realizowane w ramach tego działu to :

- szkoły podstawowe - planowane środki na 2004 r. - 1.757.989 zł
- liczba dzieci - 392
- liczba oddziałów - 19
- zatrudnienie - 41,09 etatów

- gimnazjum - planowane środki na 2004 r. - 941.141 zł
- liczba dzieci - 236
- liczba oddziałów - 9
- zatrudnienie - 26,25 etatów

- B.O.S.S. - planowane środki na 2004 r. - 144.656 zł
- zatrudnienie - 3,5 etatu

- dowożenie uczniów do szkół - planowane środki na 2004 r. - 19.500 zł
- liczba korzystających - 63 dzieci

- przedszkola - planowane środki na 2004 r. - 939.820 zł
- liczba dzieci - 147
- zatrudnienie - 29,8 etatu13 . Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu finansowana jest działalność :
- świetlice szkolne - planowane środki na 2004 r. - 83.809 zł
- liczba dzieci - 120
- zatrudnienie - 3 etaty
Źródłami finansowania Dz. 801 – Oświata i Wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza są :
- część oświatowa subwencji ogólnej - w wys. 1.784.883 zł
- środki własne Gminy - w wys. 2.102.032 zł
razem koszty na 2004 r. 3.886.915 zł

Koszt finansowania placówek , na które gmina otrzymuje subwencje , to :
- szkoły podstawowe - w wys. 1.371.432 zł
- gimnazjum - w wys. 941.141 zł
- świetlice szkolne - w wys. 83.809 zł
- biuro obsługi szkół - w wys. 144.656 zł
razem - w wys. 2.541.038 zł

Wielkość przyznanej subwencji na 2004r. w wys. 1.784.883 zł.
Dofinansowanie ze środków Gminy 756.155 zł
Ponadto w budżecie miasta zaplanowane zostały środki na inwestycje – dokończenie budowy sali gimnastycznej w wys. 386.557 zł., w tym dotacja z UKFiS – 100.000 zł.

14 . Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i finansowane są ze środków uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Planowane na 2004 r. środki finansowe z tego tytułu wynoszą 89.376 zł.
Program realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej oraz komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych , w tym :
- 30 dzieci zapisanych na świetlicę
- przewidywana liczba posiedzeń komisji – 15

15. Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania , które są realizowane w ramach pomocy społecznej obejmują :

- usługi opiekuńcze - w kwocie 50.030 zł
- liczba osób korzystających – 23 osoby
- zatrudnienie – 3 opiekunki domowe
- wynagrodzenie plus pochodne- 35.630 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - w kwocie 315.000 zł
- zasiłki stałe - 60
- zasiłki okresowe - 150
- zas.okresowe gwarantowane - 8
- zasiłki macierzyńskie - 20
- składki ZUS od zasiłków - 11

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – w kwocie 46.000 zł
- zasiłki rodzinne - 60
- zasiłki pielęgnacyjne - 130

- działalność ośrodka pomocy społecznej- w kwocie 145.890 zł
- zatrudnienie - 5,5 etatu

- dodatki mieszkaniowe - w kwocie 112.000 zł
- liczba planowanych świadczeń - 1.290

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
osób pobierających świadczenia - w kwocie 19.000 zł
- liczba planowanych świadczeń – 70

- pozostała działalność - w kwocie 35.000 zł
- dożywianie dzieci – 100 dzieci

koszt pomocy społecznej ogółem 722.920 zł

Źródłem finansowania pomocy społecznej jest :
- dotacja celowa w wys. 445.000 zł
- środki własne Gminy w wys. 277.920 zł

Na rok 2004 w ramach dotacji celowej przyznane zostały środki na :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 275.000 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 105.000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 46.000 zł
Pozostałe zadania są zadaniami własnymi Gminy.

16. Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania które są realizowane w ramach tego działu to :

I. Wydatki bieżące :
- oświetlenie ulic , placów - w wys. 205.611 zł
- oczyszczanie miasta - w wys. 239.900 zł
(letnie i zimowe utrzymanie ulic – zadanie realizowane przez ZUK)
- utrzymanie zieleni w mieście - w wys. 89.500 zł
(zadanie realizowane przez ZUK)
- pozostała działalność - w wys. 3.000 zł
(usługi weterynaryjne)
- składki na rzecz Związku Gmin
Karkonoskich - w wys. 15.000 zł
II. Wydatki inwestycyjne
- pokrycie zobowiązań z roku 2003 z tytułu budowy Stacji
Uzdatniania Wody - w wys. 247.659 zł
- wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Karkonoskich
jako udział w zadaniach inwestycyjnych - w wys. 157.000 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - w wys. 13.375 zł


17. Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie :
- biblioteki - 28.000 zł
- ośrodka kultury - 152.000 zł

18. Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano finansowanie :
- Tour de Pologne - 33.800 zł
- obchody Dni Piechowic - 4.000 zł
- doposażenie młodzieżowej sekcji
piłkarskiej przy KS Lechia - 8.000 zł
- sport w szkołach - 8.000 zł


WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Uzyskane w ciągu roku 2004 ponadplanowe dochody przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
2. Pozyskiwać dotacje celowe na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w dziedzinie oświaty , ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
3. Zobowiązać jednostki podporządkowane Radzie Miasta do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:30:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:32:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki