Budżet 2005

UCHWAŁA NR 148/XXVIII/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 litera „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109,art.124 i art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późniejszymi zmianami)
RADA MIASTA PIECHOWICE uchwala co następuje:

§ 1
I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł
na rok 2005 w wysokości: - 9.490.874 zł

- wpływy z podatków i opłat: -3.335.000 zł
- dochody z majątku Gminy: - 566.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa -1.898.162 zł
- pozostałe wpływy własne: - 255.700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-
zację zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej -1.110.820 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa -2.026.192 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 93.000 zł
- dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych - 15.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy -191.000 zł
Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera zał. nr 1 do
niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości: - 8.647.555 zł 1.Wydatki bieżące: - 8.497.555 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - 4.473.962 zł
z czego:
wynagrodzenia prac.świetl.środow. rozw.problemy
alkoholowe - 28.190 zł
wynagrodzenia pracowników opieki społecznej - 223.163zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 198.400 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.500 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego - 95.000 zł - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 62.582 zł
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na
na podstawie porozumień między tymi jednostkami - 117.822 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 1.367.571 zł

2.Wydatki majątkowe 150.000zł w tym: - na finansowanie inwestycji 150.000zł Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały § 2

Nadwyżka budżetu Miasta w 2005 roku wynosi 843.319 zł
Nadwyżkę budżetową przeznacza się na:
1.spłatę rat kredytu do Banku Ochrony Środowiska 547.000 zł
2.spłatę rat kredytu do Banku Gospodarki Żywnościowej 63.319 zł 3. spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 233.000 zł

§ 3
Uchwala się wydatki związane z realizacją inwestycji z wyodrębnieniem środkó w finansowych przeznaczonych w budżecie roku 2005 na te cele w wysokości: 150.000 zł.
O wydatkach inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do mniejszej uchwały. § 4 Uchwala się przychody i rozchody zakładów budżetowych: - przychody w wysokości: 2.691.100 zł - rozchody w wysokości: 2.722.100 zł
Szczegółowy podział kwot wg. klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej
Uchwały.
§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
w tym :
- przychody w wysokości: 12.015 zł - wydatki w wysokości: 12.015 zł
Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu celowego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 6
Uchwala się plan dochodów i wydatków realizowanych w zakresie administracji rządowej:
w tym : - dochody w wysokości: 1.125.820 zł - wydatki w wysokości: 1.125.820 zł - dochody zwracane do budżetu państwa 33.085 zł
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 7do niniejszej uchwały. § 7

Uchwala się wysokość dotacji celowej na finansowanie zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: 5.500 zł
Podmiot oraz kwota dotacji wskazana została w załączniku nr 8 do uchwały. § 8
Uchwala się wysokość dotacji jednostkom realizującym zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu gminnego.
Kwota dotacji: 117.822 zł
Plan dotacji zawiera załącznik nr 9 do uchwały. § 9
Uchwala się plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 90.772 zł Szczegółowy program oraz preliminarz wydatków określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. § 10
Prognozowana kwota długu na koniec roku 2005 wynosi: 3.346 tys. Harmonogram spłaty rat kredytów i pożyczek przez cały okres zadłużenia przedstawia załącznik nr 11 do uchwały. § 11

Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym: - przychody: 8.100 zł - wydatki: 25.740 zł Szczegółowy plan przychodów i wydatków środka specjalnego określa załącznik nr12. § 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w budżecie Gminy do wysokości: 300.000 zł.
2. lokowania nadwyżek wolnych środków w krótkoterminowe lokaty bankowe.
3 dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
4. przekazaniu gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
5. zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł. § 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. § 15
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
JAN GASZ


BUDŻET MIASTA PIECHOWICE NA ROK 2005 Rada Miasta w Piechowicach uchwala budżet Miasta na 2005 rok – określony następującymi wielkościami:
- dochody budżetowe:
w wysokości: - 9.490.874 zł
- wydatki budżetowe
w wysokości - 8.647.555 zł
Na dodatni wynik finansowy budżetu w wysokości: 843.319 zł składają się środki zarezerwowane na:
1. spłatę II raty kredytu do Banku Ochrony Środowiska : 547.000 zł
2. spłatę kredytu do Banku Gospodarki Żywnościowej: 63.319 zł
3. spłatę VI raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 233.000 zł _______________ Razem raty kredytów i pożyczki: 843.319 zł Uchwalony plan budżetu jest prognozą i określa wysokość dochodów według źródeł natomiast wydatki są limitowane dochodami i uwzględniają potrzeby finansowania zadań Gminy w 2005 roku.

I. DOCHODY BUDŻETOWE
Główne źródła dochodów budżetowych Miasta to:

1. wpływy z podatków i opłat stanowiące 35.14 % budżetu Miasta
2. otrzymane subwencje 21.35 % „
3. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.00 % „
4. dochody z majątku Gminy 5.96 % „
5. dotacje na zadania zlecone gminie 1.70 % „
6. dotacje celowe na zadania inwestycyjne 0.16 % „
7. pozostałe dochody własne 3.67 % „
8. dotacje celowe na zadania własne gminy 2.02 % „ Kalkulację dochodów budżetowych Miasta Piechowice na 2005 rok sporządzono na podstawie wskaźników ekonomicznych oraz informacji zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2005, który skonstruowany został w oparciu o analizę zrealizowanych dochodów za 2003 rok i założenia polityki ekonomicznej. W planie dochodów budżetowych Miasta uwzględniono: - szacunkową wielkość wpływów z podatków i opłat, których poborcą jest Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze. - kwotę subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok - przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2004 z Nr ST3-4820-52/2004 - kwotę dotacji celowych na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego - pismo z dnia 21 października 2004 r. Nr FB.I.12. 3010 – 10/ 04
- kwotę dotacji celowej na zadania Krajowego Biura Wyborczego - pismo z dnia 21 października 2004 r. Nr DJG -3101-1/ 04 - wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie kalkulacji przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych, działek pod zabudowę itp.
- prognozowaną wielkość wpływów z tytułu podatków za rok bieżący oraz kwotę zaległości podatkowych zgodnie z podpisanym porozumieniem i toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych na rok 2005 przedstawia załącznik nr 1.
II. WYDATKI BUDŻETOWE


Wydatki budżetowe w uchwalonym planie określone zostały wielkością skalkulowanych wpływów budżetowych, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury podległych RADZIE MIASTA. Mając na uwadze powyższe materiały źródłowe oraz najlepszą wiedzę nt. prognozy dochodów i środków otrzymanych - gwarantuje się, że plan budżetu pokryje najpilniejsze potrzeby bieżące oraz zadania zlecone gminie ustawami.
W ogólnej kwocie wydatków budżetowych zaplanowanych w wysokości:8.647.555zł
na poszczególne zadania przypada: - - zadania z zakresu pomocy społecznej: 1.590.734 zł
- finansowanie inwestycji 150.000 zł
- obsługa długu publicznego ( odsetki od kredytów i pożyczek95.000 zł - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 198.400 zł
- zadania nie zaliczane do sektora finansów publicznych 5.500 zł
- zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 90.772 zł
- zadania dotowane realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów 117.822 zł
- pozostałe wydatki bieżące, które stanowią: 74,01 % budżetu 6.399.327 zł w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 4.473.962 zł, stanowią: 69.9 wydatków bieżących oraz 51.74 % całego budżetu. Kalkulacje wyznaczające poziom kosztów w jednostkach i zakładzie budżetowym opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2004 rok, programy oszczędnościowe oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości: 3 %. Struktura zatrudnienia w jednostkach budżetowych podległych RADZIE MIASTA przedstawia się następująco:
1. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ( Ochotnicza Straż Pożarna ) 1 etat
2. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.5 etatu ( Urząd Miasta )
3. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 99,12 etatu w tym: - szkoły podstawowe - 39.5 etatu - gimnazjum - 26.3 etatu - obsługa ekonomiczna szkół - 3.5 etatu - przedszkola - 29.82 etatu

4. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.67 etatu ( świetlice szkolne )
5. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1 etat ( świetlica środowiskowa )
6. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 7 etatów Struktura zatrudnienia w zakładach budżetowych przedstawia się następująco:
1. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ( Zakład Usług Komunalnych ) 41.75 etatu
2. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: Piechowicki Ośrodek Kultury 2.25 etatu Biblioteka 1 etat
Zatrudnienie w jednostkach i zakładach budżetowych : 179.29 etatu
ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PLANIE BUDŻETU MIASTA NA 2005 R
1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wplata Gminy na rzecz Izb Rolniczych 256 zł
2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ramach tego Działu środki finansowe przeznaczone są na bieżące
utrzymanie dróg, remonty ulic, a także usługi transportowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji.
- zadania, które realizowane są w ramach bieżącego utrzymania ulic i dróg na terenie Gminy 112.700 zł
-na remonty bieżące ulic przeznaczono kwotę: 100.000 zł ( ulice: Boczna, Łowiecka, Szklarska)
-w ramach dotacji do MZK przyjęto dopłatę do 1 wozokilometra w wysokości: 0,80 zł tj. ok.147.300 kilometrów. 117.822 zł
3. Dział 630 TURYSTYKA Środki finansowe zabezpieczone w ramach tego działu przeznaczone są na organizowany corocznie RAJD „Piechotka”, w którym biorą udział uczniowie piechowickich szkół 1.500 zł
4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zadania realizowane w ramach tego działu to koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, inwentaryzacje budynków ) 50.000 zł
5. Dział 710 DZAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ramach tego działu środki finansowe zabezpieczone zostały na bieżące utrzymanie:- cmentarza komunalnego. 36.600 zł
- planu zagospodarowania przestrzennego 70.000 zł
- kosztów zw. z wyd. decyzji o warunkach zabudowy 4.000 zł razem: 110.600 zł


6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania : Rady Miasta 130.300 zł W ramach tych środków przewiduje się:
- 14 posiedzeń Rady Miasta
- 120 posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miasta Wysokość diet i ryczałtów członków Rady Miasta przyjęto wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług tj. 3 % Urzędu Miasta 1.346.768 zł
Wzrost kwoty o 2,1 % w stosunku do poprzedniego roku uwzględnia wynagrodzenia 24 zatrudnionych pracowników, przy czym nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń,a jedynie wzrost dodatku za staż pracy i nagrody jubileuszowe.
7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Zadania realizowane w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.096 zł
8. Dział 752 OBRONA NARODOWA 1.000 zł Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na wydatki obronne w wysokości 500 zł przy udziale środków własnych gminy w takiej samej wysokości.
9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA
- Obrona cywilna 16.800 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej: 15.700 zł Środki własne gminy 1.100 zł - Ochotnicza Straż Pożarna 64.954 zł w tym: wydatki bieżące: 45.000 zł przeznaczone na zakup sprzętu, niezbędnego w akcjach gaśniczych, zakup paliwa remonty samochodów bojowych. - Jednostki Terenowe Policji 22.741 zł Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenie funkcjonariusza Policji. - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.500 zł
10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 95.000 zł Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostaną na uregulowanie odsetek bankowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych i pożyczki
z WFOŚ i GW.
11. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.871.074 zł Zadania realizowane i finansowane w ramach tego działu to utrzymanie szkoły podstawowej, gimnazjum, biura obsługi szkół, dwóch przedszkoli.
Szkoła Podstawowa: planowane środki na 2005 rok: 1.651.287 zł
zatrudnienie: 39.5 etatu
liczba uczniów: 399
liczba oddziałów: 19
Gimnazjum planowane środki: 1.085.310 złzatrudnienie: 26.3 etatu
liczba uczniów: 229
liczba oddziałów: 9
Przedszkola planowane środki: 1.023.424 zł
zatrudnienie: 29.8 etatu
liczba dzieci: 147
liczba oddziałów: 7
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych 73.397 zł
zatrudnienie: 3.5 etatu Dowóz uczniów do szkół zaplanowano: 69 uczniów 22.427 zł
Dokształcanie oraz doskonalenie nauczycieli: 15.229 zł
12. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 90.772 zł
W tym dziale zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną w całości na zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację w/w zadań, a realizuje je Komisja d.s .rozwiązywania problemów alkoholowych. Działa też świetlica środowiskowa , do której uczęszcza około 30 dzieci.
13. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.590.734 zł
Realizowane w ramach pomocy społecznej zadania to przede wszystkim: świadczenia rodzinne: 854.000 zł
Ze świadczeń rodzinnych korzysta około 320 rodzin na 425 dzieci.
Wypłacane są również dodatki do zasiłków rodzinnych z następujących tytułów:- urodzenia dziecka, - opieki nad dzieckiem w okresie pozostawania na urlopie wychowawczym, - samotnego wychowywania dziecka, - utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego i samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji, - rozpoczęcia roku szkolnego, - z tyt. dojazdów do szkół poza miejsce zamieszkania.
Zasiłki i pomoc w naturze obejmują wypłatę: 330.000 zł
zasiłków stałych - 53 osoby,
zasiłków okresowych – 80 osób,
zasiłków celowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów opału, potrzeby bieżące, koszty leczenia najuboższych mieszkańców gminy.
W ramach pozostałej działalności finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach,
z którego korzysta ok.67 uczniów. 60.000 zł
Na dodatki mieszkaniowe zarezerwowana została kwota: 118.500 zł Szczegółowy plan wydatków przeznaczonych na zadania w ramach pomocy społecznej oraz na obsługę świadczeń opisuje załącznik nr 2 do projektu budżetu. W ramach dotacji na zadania zlecone gminie przyznane zostaną następujące środki:
1. świadczenia rodzinne: 854.000 zł

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS: 20.000 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze: 188.000 zł
14. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89.828 zł W ramach tego działu finansowana jest działalność świetlic szkolnych, które zobowiązane są do opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły w godz. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Ze świetlicy szkolnej korzysta ok.120 dzieci. Działy: 801 „Oświata i Wychowanie” oraz 854 „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza finansowane są w części: subwencją oświatową, która na rok 2005 dla Gminy Piechowice wyniesie: 1.838.920 zł oraz środkami własnymi gminy szacowanymi na kwotę: 2.121 982 zł.

15. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO- WISKA
Zadania realizowane w ramach wyżej wymienionego działu to:
- gospodarka odpadami, na którą zaplanowana została kwota: 100.000 zł
- oczyszczanie Miasta 183.000 zł
- utrzymanie zieleni 68.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 192.500 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 35.000 zł O g ó ł e m: 543.500 zł
16. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zaplanowane kwoty dotyczą funkcjonowania:
BIBLIOTEKI 26.100 zł
PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY 172.300 zł
17. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20.000 zł
W ramach tych środków zaplanowano finansowanie:
A. Obchody dni Piechowic 4.000 zł
B. Sport w szkołach 8.000 zł
C. Doposażenie Sekcji Młodzieżowej 8.000 zł
WNIOSKI DO BUDŻETU 1. Zobowiązać jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe podlegające
Radzie Miasta do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi, 2. Pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych i spójności Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
3. Ponadplanowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego, a nie ujęte w projekcie budżetu przeznaczyć na inwestycje i remonty przedłożone we
wnioskach radnych i poszczególnych referatów Urzędu Miasta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2005-11-10 20:34:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki