Wykonanie budżetu 2005

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Piechowice

w 2005 roku

 

Stosownie do art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Piechowice przedstawia informację o wykonaniu budżetu w 2005 roku.

 

1. Dochody Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan po

Wykonanie

%

 

 

zmianach

na dzień

wykonania

 

 

 

31.12.2005r.

 

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

80 000

80 000

100,00%

700

Gospodarka mieszkaniowa

817 670

631 640

77,25%

750

Administracja publiczna

117 224

94 910

80,96%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 

 

 

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 131

28 996

99,54%

752

Obrona narodowa

500

500

100,00%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

15 700

15 700

100,00%

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych

 

 

 

 

nieposiadających osobowości prawnej

5 490 747

5 436 675

99,02%

758

Różne rozliczenia (subwencje)

1 997 069

1 997 069

100,00%

801

Oświata i wychowanie

232 698

207 592

89,21%

852

Pomoc społeczna

1 506 350

1 502 760

99,76%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

49 994

49 994

100,00%

900

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

38 037

25 693

67,55%

921

Kultura fizyczna i sport

286

286

100,00%

 

Ogółem

10 375 406

10 071 815

97,07%

 

2. Wydatki Miasta Piechowice zrealizowane zostały w następującej wysokości:

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan po

Wykonanie

%

 

 

zmianach

na dzień

wykonania

 

 

 

31.12.2005r.

 

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

300

300

100,00%

600

Transport i łączność

448 838

445 772

99,32%

630

Turystyka

1 500

1 500

100,00%

700

Gospodarka mieszkaniowa

76 924

73 339

95,34%

710

Działalność uługowa

137 800

134 173

97,37%

750

Administracja publiczna

1 659 225

1 622 346

97,78%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

 

 

 

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 131

28 996

99,54%

752

Obrona narodowa

1 000

1 000

100,00%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

110 021

108 917

99,00%

757

Obsługa długu publicznego

106 167

106 166

100,00%

801

Oświata i wychowanie

3 887 975

3 767 609

96,90%

851

Ochrona zdrowia

101 333

101 333

100,00%

852

Pomoc społeczna

1 806 884

1 796 892

99,45%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

142 496

142 496

100,00%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

741 737

690 641

93,11%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

219 086

215 886

98,54%

926

Kultura fizyczna i sport

20 000

20 000

100,00%

 

Ogółem

9 490 417

9 257 366

97,54%

 

3. Na koniec roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 814.449 zł.

4. Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne w 2005 roku wynosiły 155.151 zł.

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły w 2005

    roku 181.123 zł, w tym:

            - Miasto Jelenia Góra w wysokości 178.123 zł (dotacja dla MZK),

            - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 3.000 zł (promocja miasta Piechowice).

6. W 2005 roku nie otrzymaliśmy dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

            - Lachowicz Antoni,

            - Koprowska Maria,

            - Burzyński Andrzej,

            - Lewczuk Jerzy,

            - Semeriak Jerzy,

            - Fliger Elżbieta

            - Leszczyński Władysław,

            - Skrzypiec Adam,

            - Wójcikiewicz Stanisław,

            - Gniazdowska Elżbieta,

            - Grabowska Beata,

            - Sychowiec Roman,

            - Orłowski Jan,

            - „POLTECH”

            - „TIP-HOLTZ”

            - PKP S.A.

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

            - OSP

            - „KA-MEX”

 

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005 »
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2006-06-02 13:54:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2013-03-18 12:47:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki