☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 14/05

ZARZADZENIE Nr 14/05 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 1 marca 2005r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA W PIECHOWICACH

   

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r., oraz Dz.U.Nr 23 poz.220: Nr 62, poz.558:
Nr 113, poz.984 z 2002r).

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Urząd Miejski w Piechowicach zwany dalej „Urzędem” jest jednostka organizacyjną przy pomocy której Burmistrz Miasta realizuje swoje zadania w zakresie:
1. zadań własnych - wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/
przepisów szczególnych i uchwał Rady Miejskiej,
2. zadań zleconych – z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę na mocy obowiązujących ustaw,
3. zadań publicznych powierzonych – w drodze zawartych porozumień z właściwymi organami samorządowymi i rządowymi.

§ 2

Urząd działa w oparciu o przepisy:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/,
2. ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji, określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm./,
3. ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa /Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm./,
4. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz. U. Nr 112, poz. 1319/,
5. statutu miasta Piechowice,
6. niniejszego Regulaminu.

§ 3

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

§ 4

Siedzibą Urzędu jest miasto Piechowice, ul. Żymierskiego 49.
§ 5

Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem”, określa:
- zasady działania i kierowania pracą Urzędu Miasta w Piechowicach
- organizację wewnętrzną,
- zasady i tryb postępowania przy wydawaniu normatywnych aktów prawnych,
- zasady podpisywania pism i decyzji,
- zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej,


R o z d z i a ł II

ZASADY DZIAŁANIA I KIEROWANIA PRACĄ URZĘDU

§ 6

Urząd funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1.

§ 7

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. .
2. Sekretarz działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Burmistrza, podczas nieobecności Burmistrza pełni jego zastępstwo, ponosząc pełną odpowiedzialność za podjęte w tym okresie działania.

§ 8

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej miasta,
3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
4. ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania
z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej,
5. przedkładanie na sesje Rady Miejskiej sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej,
6. organizowanie współpracy z organami administracji samorządowej oraz rządowej oraz nadzorowanie zadań zleconych i powierzonych,
7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8. decydowanie o sprawach kadrowych oraz gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
9. ustalanie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu,
10. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych,
11. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,
12. zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Urzędu,
13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami Urzędu,
14. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej na terenie gminy,
15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

§ 9

1. Do zadań Sekretarza Miasta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1/ opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia-
nie go w miarę potrzeby,
2/ organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu,
3/ zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
4/ organizowanie kontroli wewnętrznej Urzędu,
5/ sprawowanie kontroli nad przygotowaniem materiałów i projektów uchwał oraz
nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, wniosków komisji oraz wniosków
i interpelacji radnych,
6/ prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów samorządu terytorial-
nego, wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, referendami i spisami
powszechnymi,
7/ nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli ,
8/ zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez pracowników Urzędu,
9/ nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i remontowych z funduszy celowych oraz innych środków pozabudżetowych
10/ dbanie o należyty stan techniczny i estetykę budynku Urzędu i jego bezpośred-
niego otoczenia,
15/ wykonywanie innych czynności powierzonych przez Burmistrza.§ 10

Skarbnik , który jest głównym księgowym budżetu, odpowiada za obsługę finansową
miasta. Skarbnik Miasta kieruje pracą Referatu Finansowego, ponosząc przed Burmistrzem odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
a. zapewnienie wykonywania obowiązków określonych w przepisach ustawu o rachunkowości,
b. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu i jego realizacja,
c. zapewnienie bieżącej kontroli wykonywania budżetu,
d. wykonywanie czynności operacyjnych związanych ze sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
e. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi w urzedzie,
f. dokonywanie księgowej kontroli dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych, w tym przede wszystkim ich zgodności z planem finansowym,
g. dysponowanie wspólnie z Burmistrzem środkami finansowymi urzędu,
h. zapewnianie realizacji polityki finansowej
i. opracowywanie projektów budżetu miasta oraz sprawozdań z jego realizacji,
j. opracowanie projektów zakresów czynności pracowników podległych Skarbnikowi.


§ 11

Czas pracy referatów, zasady porządku wewnętrznego określa Regulamin Pracy
Urzędu wydany w drodze zarządzenia Burmistrza.


§ 12


Kierownicy poszczególnych Referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników.

1. Do obowiązków kierowników referatów szczególności należy:
a. przygotowywanie materiałów będących tematem obrad sesji rady miasta ,
komisji rady oraz na polecenie Burmistrza osobisty udział w posiedzeniach rady
miasta,
b. realizowanie uchwał i ustaleń rady miasta oraz opracowywanie sprawozdań z ich
wykonania,
2. Kierownicy referatów dbają o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem
interesów miasta i jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych interesów
obywateli.
3. Kierownicy referatów organizują pracę w referatach i odpowiadają przed
Burmistrzem za:
a. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań referatu i spraw przygotowywanych
dla Burmistrza,
b. racjonalne wykorzystanie czasu pracy w referacie przez wszystkich pracowników,
c. wykonywanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
d. właściwy przepływ informacji w referacie,
e. przejrzystość i aktualność tablicy ogłoszeń referatu
4. Kierownicy referatów opracowują projekty zakresów czynności, uprawnień
i odpowiedzialności dla podległych pracowników i ustalają zastępstwa na czas
nieobecności w pracy.
5. Kierownicy referatów opracowują propozycje do programów, do projektu budżetu
i projektów rozwojowych oraz planują i rozdzielają środki finansowe i rzeczowe na
realizację zadań objętych zakresem działania referatu i właściwych jednostek
organizacyjnych,
6. Kierownicy referatów dokonują oceny pracy podległych pracowników oraz
wnioskują o ich wynagradzanie, awansowanie, wyróżnienie i karanie.
R o z d z i a ł III

Struktura organizacyjna Urzędu oraz zadania poszczególnych
komórek organizacyjnych.

§ 13


W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1. Biuro Obsługi Interesanta
2. Referat Finansowy,
3. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
4. Referat Rozwoju Miasta,
5. Referat Społeczno- Organizacyjny i Urząd Stanu Cywilnego,
6. samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
7. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego


§ 14


1. Referatem Finansowym kieruje Skarbnik Miasta.
2. Pozostałymi Referatami kierują Kierownicy Referatu.
3.

§ 15

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych urzędu należy:
1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, materiałów, analiz
i sprawozdań na potrzeby kierownictwa urzędu oraz organów miasta,
2. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń oraz poleceń Burmistrza,
3. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4. współpraca ze Skarbnikiem Miasta przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu,
5. stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych,
6. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
7. rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli,
8. stosowanie jednolitego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej,
9. prowadzenie i archiwizowanie akt administracyjnych,
10. usprawnianie własnej pracy, organizacji i form pracy,
11. wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Burmistrza
i Sekretarza Miasta.§ 16

Biuro Obsługi Interesanta - samodzielne stanowisko

Pracownik Biura Obsługi Interesanta umożliwia rozpoczęcie procedur urzędowych
(załatwianie spraw) .

Do zadań pracownika Biura Obsługi Interesanta należy:
1. przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w Urzędzie dokumentacji zgodnie z zatwierdzonymi procedurami a po stwierdzeniu poprawności i kompletności składanej dokumentacji – zaewidencjonowanie jej i przekazanie do sekretariatu Burmistrza
2. udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
3. udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw, a także o obowiązujących przepisach i uregulowaniach samorządu gminnego,
4. gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
5. utrzymywanie tablic urzędowych oraz wypisywanie wywieszek informacyjnych,
6. prowadzenie zbioru przepisów prawnych oraz biblioteczki i ich udostępnianie,
7. obsługa kserokopiarki,
8. ewidencja i wydawanie biletów MZK,
9. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
11. nadzór nad wykonaniem nakazów karnych,
12. wykonywanie innych zadań przekazywanych do realizacji przez Burmistrza i Sekretarza Miasta .

Biuro Obsługi Interesanta przy znakowaniu spraw używa symbolu BO.

§ 17

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy związane z gospodarka finansową gminy, a w szczególności:
1. przygotowywanie projektu budżetu miasta i nadzór nad jego realizacją,
2. opracowanie szczegółowe podziału dochodów i wydatków budżetowych
3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu ,
4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu miasta,
5. dokonywanie analiz wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie w celu zapewnienia racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi,
6. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i przedkładanie organom gminy okresowych sprawozdań i analiz wykonania budżetu miasta,
7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową miejskich jednostek organizacyjnych,
8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9. prowadzenie ksiąg rachunkowych i inwentarzowych,
10. prowadzenie ewidencji podatników oraz gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistych przedłożonych deklaracji podatkowych,
10. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
11. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
12. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat,
13. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie budżetu oraz ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych,
14. rozliczanie otrzymanych dotacji celowych,
15. ewidencja podatku VAT, tj. sporządzanie rejestrów VAT, rejestrów sprzedaży i zakupu oraz sporządzanie deklaracji VAT,
16. sporządzanie list płac oraz ewidencja rozrachunków z pracownikami,
17. sporządzanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
18. prowadzenie obsługi księgowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Referat Finansowy przy znakowaniu spraw używa symbolu - FN.


§ 18

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:
1. gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi,
2. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,
3. tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane,
4. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
5. sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych,
6. oddawanie w dzierżawę, użyczenie oraz inne formy władania gruntów,
7. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
8. ustalanie opłat rocznych za zarząd, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości oraz opłat adiacenckich i rent planistycznych,
9. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych,
10. prowadzenie spraw związanych z podziałami, rozgraniczeniami i scaleniami
nieruchomości,
11. prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych, nieruchomości sprzedanych
i oddanych w użytkowanie wieczyste,
12. przygotowywanie ofert dla inwestorów,
13. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości i współdziałanie w prowadzeniu nazewnictwa ulic,
14. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej i gospodarki leśnej,
15. prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i ochrony przyrody,
16. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
17. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
18. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
19. prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
20. współpraca z AMiMR. , DWODR, DZMiUW , ODGW, Nadleśnictwo, KPN , służby weterynaryjne itp.
21. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej tj. planowanie, opracowywanie i realizowanie zadań gminy z zakresu spraw obronnych, prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej, nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych związanych
z obronnością kraju, prowadzenie dokumentacji „Akcji Kurierskiej”, prowadzenie
kancelarii tajnej oraz zadań związanych z ewidencjonowaniem spraw poufnych.
22. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej – koordynowanie działań związanych ochrona przeciwpożarową na terenie miasta, współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami
23. wydawanie zaświadczeń i odpisów z planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice.


Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska przy znakowaniu spraw używa symbolu – RG.

§ 19


Do zadań Referat Rozwoju Miasta n należy:
1. planowanie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją ,
2. opracowywanie wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
remontowych z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych,
3. przygotowanie przetargów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
4. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
5. planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną,
6. prowadzenie czynności związanych z opracowaniem, uchwalaniem i zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
8. przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, poprzez uzbrojenie ich
w infrastrukturę techniczną,
9.uzgadnianie lokalizacji i udzielanie pozwoleń na lokalizację reklam na terenach
należących do miasta,
10. nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi w zakresie posiadanych uprawnień,
11. przygotowanie kosztorysów inwestorskich i technicznych elementów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
12. wydawanie opinii urbanistycznych,
13. prowadzenie całości spraw związanych z przydziałem i zamianą mieszkań,
14. obsługa administracyjna społecznej komisji ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
15. współpraca z Zakładem Usług Komunalnych i Zarządem Nieruchomości „Wspólny Dom” Spz.o.o,
16. prowadzenie spraw związanych z komunikacja miejską na terenie gminy,
17. prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem realizacji usług w zakresie dostaw wody oraz oczyszczania ścieków,
18. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi , opracowywanie planów w zakresie remontów dróg gminnych,
19. nadzór nad utrzymaniem czystości w mieście,
20. nadzór nad realizacją usług w zakresie telekomunikacji i gazownictwa,
21. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
22. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
24. prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego przewozu osób,
25. uzgadnianie i wyrażanie zgody na czasowe zajęcie terenu gminy.

Przy znakowaniu spraw Referat Rozwoju Miasta używa symbolu -RR§ 20

Do zadań Referatu Społeczno-Organizacyjnego należy:

1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych
pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników urzędu,
3. prowadzenie spraw związanych przyznawaniem nagród jubileuszowych, dodatków,
4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac publicznych,
robót interwencyjnych oraz staży absolwenckich,
5. nadzór nad działalnością placówek oświatowych,
6. nadzór nad realizacją imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
oraz współpraca w tym zakresie z Piechowickim Ośrodkiem Kultury i innymi
organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie sportu , turystyki i kultury,
7. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu
8. wydawanie dokumentów tożsamości,
9. prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
10. sporządzanie spisów wyborców, prowadzenie rejestru wyborców, wydawanie
zaświadczeń o prawie do głosowania,
11. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja oraz sprawy
związane z systemem PESEL,
12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż
alkoholi , prowadzenie obsługi komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
13. bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. obsługa sekretariatu, prowadzenie ewidencji korespondencji,
15. prowadzenie rejestru pieczęci
16. prowadzenie archiwum Urzędu,
17. podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej
18. promocja miasta
19. organizowanie współpracy z gminami sąsiednimi oraz z zagranicą,
20. organizowanie imprez sportowych,
21. turystyka
22. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów,
18. obsługa gospodarcza Urzędu

Referat Społeczno-Organizacyjny i Oświaty przy znakowaniu spraw używa
symbolu- S0.


§ 21

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks
rodzinny i opiekuńczy, ustawy o obywatelstwie polskim oraz przepisów
wykonawczych tych ustaw,
2.przechowywanie ksiąg stanu cywilnego dokonywanie w nich stosownych adnotacji.

Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu USC.


§ 22


Do zadań stanowiska do spraw obsługi Rady Miejskiej należy:

1. obsługa techniczno-kancelaryjna Rady Miejskiej oraz jej komisji,
2. przekazywanie radnym wszelkich materiałów związanych z praca Rady i jej organów,
3. prowadzenie korespondencji pomiędzy Radą i radnymi oraz korespondencji kierowanej do Rady i jej przewodniczącego,
4. prowadzenie rejestru uchwał Rady,
5. prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych, przekazywanie ich do realizacji,
6. organizowanie szkoleń radnych,
7. prowadzenie archiwum Rady,
8. organizacja i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez przewodniczącego Rady,
9. prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady Miasta

Biuro Rady przy znakowaniu spraw używa symbolu – BR.


§ 24

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego składa się z szefa, zastępcy oraz grup
roboczych o charakterze stałym i czasowym .
1. Grupami roboczymi gminnego zespołu reagowania kryzysowego o charakterze
stałym są:
a/ grupa planowania cywilnego,
b/ grupa monitorowania, prognoz i analiz.
W skład grup roboczych powołuje się zarządzeniem Burmistrza Miasta pracowników
urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2.Grupami roboczymi gminnego zespołu zarządzania kryzysowego charakterze
czasowym są:
a/ grupa operacji i organizacji działań,
b/ grupa zabezpieczenia logistycznego,
c/ grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
Szefa Gminnego Zespołu i jego zastępcę wyznacza Burmistrz spośród zatrudnionych
w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych pracowników.
R o z d z i a ł IV

Zasady obsługi interesantów

§ 24

Interesanci przyjmowani są w poniedziałek od godziny 8 00 do godziny 16 00, natomiast od wtorku do piątku w godz. 7 30 do 16 30.§ 25

Przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Miasta i Sekretarza organizuje pracownik sekretariatu.

§ 26

Posłowie na Sejm i senatorowie oraz radni przyjmowani są poza kolejnością.

§ 27

1. Obsługa interesantów powinna być sprawna, rzeczowa, taktowna, z zachowaniem zasad bezstronności.
2. Pracownicy urzędu wykonując swoje obowiązki służbowe winni :
- udzielać interesantom niezbędnych informacji,
- przestrzegać ściśle terminów załatwienia spraw w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- wyczerpująco informować interesantów o stanie załatwienia wniesionych spraw na każde ich żądanie,
- informować interesantów o przysługujących im środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć.
-
3. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami pozostającymi
w dyspozycji urzędu albo poświadczeniem urzędu, wówczas czynności te wykonuje
pracownik załatwiający sprawę.

§ 28

1. W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Miasta przyjmuje w każdy poniedziałek
w godzinach od 1300 do 1630.
2. Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w miarę możliwości codziennie w godzinach pracy urzędu.
3. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wydanie na ich podstawie przepisy wykonawcze.


R o z d z i a ł V

Zasady i tryb postępowania przy opracowaniu i wydawaniu normatywnych
aktów prawnych.

§ 29

1.Normatywnymi aktami prawnymi są:
a) uchwały Rady zawierające przepisy, obowiązujące na terenie Miasta oraz
przepisy porządkowe,
b) inne uchwały Rady podejmowane w zakresie własnych kompetencji,
c) przepisy porządkowe wydawane przez Burmistrza w przypadkach nie
cierpiących zwłoki,
d) zarządzenia wewnętrzne Burmistrza§ 30
Projekty aktów normatywnych opracowują pod względem merytorycznym,
prawnym i redakcyjnym rzeczowo właściwe referaty , kierując się zasadami techniki
legislacyjnej .
1. Przed przedstawieniem projektu aktu normatywnego do akceptacji Rady
i Burmistrza kierownik właściwego referatu uzgadnia go z Sekretarzem.
Jeżeli z przepisu szczególnego wynika obowiązek uzgodnienia treści aktu
normatywnego ze związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi
uzgodnienia takie należy dołączyć do projektu aktu.
2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 stwierdza się podpisem na
projekcie aktu normatywnego i składa w 2 egzemplarzach u Sekretarza,
celem zaopiniowania przez radcę prawnego. Zaopiniowanie winno nastąpić
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od przedstawienia projektu.
R o z d z i a ł VI

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 31

Decyzje z zakresu administracji publicznej podpisuje Burmistrz Miasta..

§ 32

Burmistrz podpisuje ponadto:
1. zarządzenia,
2. korespondencje kierowaną do organów administracji rządowej i samorządowej,
3. odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz wnioski posłów i senatorów.


§ 33

1. Sekretarz Miasta podpisuje dokumenty i korespondencję w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu oraz wszelką korespondencję objętą zakresem udzielonego pełnomocnictwa.
2. Decyzje administracyjne Sekretarz Miasta podpisuje zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Burmistrza.


§ 341. Skarbnik Miasta podpisuje wszelką korespondencję oraz dokumenty związane z gospodarką finansową gminy.
2. Skarbnik Miasta podpisuje wszelkie dokumenty, jeżeli z przepisów szczególnych wynika obowiązek jego kontrasygnaty albo czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych gminy.


§ 35

Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy upoważnieni są do podpisywania:
1. decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, stosownie do uzyskanego upoważnienia Burmistrza,
2. pism informacyjno – porządkowych urzędu,
3. pism związanych z niezbędną korespondencją wewnętrzną w urzędzie, w ramach współdziałania.

§ 36

Pisma i dokumenty przedstawiane do podpisu członkom kierownictwa winny być parafowane przez pracownika odpowiedzialnego za ich przygotowanie.


R o z d z i a ł VI

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

§ 37

Celem kontroli jest w szczególności:
1. zapewnienie Burmistrzowi bieżącej, pełnej i obiektywnej informacji, koniecznej do sprawowania nadzoru i koordynacji, warunkującej efektywne kierowanie całością gospodarki w mieście,
2. badanie oraz ocena prawidłowości i efektywności działania jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza w zakresie zaspakajania potrzeb i sprawnej obsługi obywateli,
3. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań,
4. ustalenie przyczyn występowania nieprawidłowości w celu ich likwidacji.

§ 38

Do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta upoważnieni są:
1. Burmistrz,
2. Sekretarz Miasta,
3. Skarbnik Miasta,
4. Kierownicy referatów.

§ 39

Z przeprowadzonej kontroli , kontrolujący obowiązany jest sporządzić protokół, z którego winno wynikać:
- czas trwania kontroli,
- przedmiot kontroli,
- nazwa jednostki kontrolowanej,
- przebieg i wyniki działań kontrolnych,
- stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia,
- treść wydanych zaleceń pokontrolnych,
- data i podpis kontrolującego i kontrolowanego.


§ 40

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kontrolowana, a drugi kontrolujący.

§ 41

Na podstawie protokołu kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które powinno zawierać:
- opis stwierdzonych nieprawidłowości,
- zalecenia,
- termin wykonania zaleceń i powiadomienia o sposobie ich realizacji.

§ 42

Wystąpienie pokontrolne, zatwierdzone przez Burmistrza, przekazywane jest do kontrolowanej osoby, jednostki, komórki organizacyjnej.

§ 43
Kontrolujący może odstąpić od sporządzania protokołu w przypadku nie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości sporządzając jedynie notatkę służbową.


§ 44

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005r.

§ 45
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 46
Traci moc obowiązującą dotychczasowy regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2003 z dnia 20 stycznia 2003r., oraz Zarządzeniem Nr 15/2004
z dnia 12 maja 2004r. Burmistrza Miasta Piechowice.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2006-08-23 15:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2006-08-23 15:51:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674