☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 1/2007

ZARZĄDZENIE Nr 1/2007
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 2 stycznia 2007 roku
 
 
w sprawie powołania społecznej Komisji ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
 
 
            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm./ z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
 
§ 1
 
W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy z dniem 2 stycznia 2007 roku powołuje się społeczną komisję ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w składzie:
 
  1. Pani Teresa Pierożyńska
  2. Pan Leszek Maraś
  3. Pan Mirosław Gałek
  4. Pani Jolanta Karońska
  5. Pan Wiesław Kondraciuk
 
§ 2
 
Do zadań społecznej komisji ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy należy:
  1. opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
  2. ustalanie propozycji listy osób spełniających warunki do umieszczania ich w wykazie osób zakwalifikowanych do podpisania umów najmu,
  3. proponowanie Burmistrzowi kolejności zawierania umów najmu z osobami umieszczonymi w wykazie.
 
§ 3
 
Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków komisji.
 
§ 4
 
Traci moc zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta z dnia 30.09.2003 roku.
 
 
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Danucie Iwanek – inspektorowi ds. mieszkaniowych.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2007 roku.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-05 13:23:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-01-05 13:24:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674