Uchwały RM 2004

Uchwały Rady Miasta Piechowice


Uchwała Nr 93/XVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice

Uchwała Nr 94/XVII/2004 Rady Miasta Piechowice w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach

Uchwała Nr 95 /XVIII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 96/XVIII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piechowicach

Uchwała Nr 97/ XIX /2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr 98 / XIX /2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 99/ XIX/ 2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

UCHWAŁA Nr 100/XIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004 r.w sprawie powołania Skarbnika miasta Piechowice

UCHWAŁA NR 101/XIX/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 23 marca 2004 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok

UCHWAŁA NR 102/XIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2003 roku w spr. zaciąg. kredytu długoter. na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach

UCHWAŁA Nr 103/XX/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 kwietnia 2004 roku w spr. rozpatrzenia sprawozd. z wykonania budżetu miasta za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi M. Piechowice

Uchwała Nr 104 /XXI /2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 maja 2004 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

UCHWAŁA Nr 105/XXI/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 maja 2004 rok w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice

UCHWAŁA Nr 107/XXI/2004 z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIV/2000 w sprawie Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

UCHWAŁA NR 108 / XXI / 2004 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 109 /XXI/2004 z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

UCHWAŁA Nr 110 /XXI/2004 z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr 111 / XXII /2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 112/ XXII /2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie wydania opinii i uzgodnienia „Projektu Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego”

UCHWAŁA NR 113 / XXII / 2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok

Uchwała Nr 114/XXII/2004 Rady Miasta Piechowicez dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 115/XXII/2004 Rady Miasta Piechowicez dnia 29 czerwca 2004 r.w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Piechowice

Uchwała Nr 116/XXII/2004 Rady Miasta Piechowicez dnia 29 czerwca 2004 r.w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 117/XXII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Piechowice

UCHWAŁA NR 118/XXIII/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 20.07.2004r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

UCHWAŁA Nr 120/XXIII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego

UCHWAŁA NR 121/XXIV/2004 RADY MIEJSKIEJ W PIECHOWICACH Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2004R.w spr.uchwal.miejscowego planu zagospod.przestrzennego dla rejonu spec.strefy ekonom.małej przedsięb.w KamiennejGórze

Uchwała Nr 122 /XXIV/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 123/XXIV/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

UCHWAŁA NR 124/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok

UCHWAŁA NR 125/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004r. W sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXX/01 w sprawie reorganizacji Świetlicy Środowiskowej w Piechowicach

UCHWAŁA Nr 126/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dot. przekształcenia Wojew. Szpitala w Legnicy

UCHWAŁA Nr 127/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. dot. przekszt. Szpitala Specjal. im. A.Falkiewicz we Wrocławiu

UCHWAŁA Nr 128/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004r. w spr. zaop. projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w spr. przekszt. Woj. Szpit. dla Nerwowo i Psych. Chorych w Stroniu Śląskim

UCHWAŁA Nr 129/XXIV/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 14 września 2004r. w spr. zaop. projektu uchwały Sejmiku Woj. Dolnośl. w spr. przekszt. Specjalist. Szpitala Zespolon. im. S.Batorego w Wałbrzychu

UCHWAŁA Nr 130/XXV/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 20 września 2004r. w sprawie uczestnictwa Miasta Piechowice w realizacji projektu „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej”

UCHWAŁA NR 131/XXV/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 20 września 2004r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Piechowice

UCHWAŁA Nr 132/XXV/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 20 września 2004 r.w sprawie powołania komisji doraźnej, w sprawie opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice

UCHWAŁA Nr 133/XXVI/2004 Rady Miasta Piechowice z dn.26.X.2004r.w spr.zmiany uchw. nr 172/XXVII/96 R.M.w P-cach z dn.01.10.1996r.w spr.odpłatności za korzyst.z przedszkoli finansow.z budżetu gminy

UCHWAŁA Nr 134/XXVI/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 26 października 2004r. w spr. zmiany Uchw.Nr 92/XVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dn. 27.01.2004r. w spr. budżetu miasta Piechowice na 2004rok

UCHWAŁA NR 135/XXVI/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2004 rok

Uchwała Nr 136 /XXVI/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 137 /XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr 138 /XXVII /2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr 139 /XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

UCHWAŁA NR 140/XXVII/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 141/XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR 142/XXVII/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice

UCHWAŁA NR 143/XXVII/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

Uchwała nr 144/XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych

UCHWAŁA NR 145/XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Piechowicach

Uchwała Nr 146/XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 141 / XXIV / 2000 w sprawie Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

Uchwała Nr 147/XXVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego

UCHWAŁA NR 148/XXVIII/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 21 grudnia 2004 r.w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok

UCHWAŁA NR 149/XXVIII/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 150/XXVIII/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dn. 21 grudnia 2004 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 92/XVII/2004 Rady Miasta Piechowice z dn. 27.01.2004r. w spr. budżetu miasta Piechowice na 2004 rok

Uchwała Nr 151/XXIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazwy mostowi

UCHWAŁA Nr152/XXIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dn 30.12.2004r.w spr. zmiany uchw.Nr 172/XXVII/96 RM w P-cach z dn 01.10.1996 w spr. odpłatności za korzystanie z przedszkoli finansow.z budżetu gminy

Uchwała Nr 153/XXIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR 154/XXIX/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 30 grudnia 2004r. w spr. ustalenia niezrealizowanych wydatków budżetowych, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

UCHWAŁA NR 155/XXIX/2004 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przejęcia na własność gminy pojazdu porzuconego bez tablic rejestracyjnych

UCHWAŁA NR 156/XXIX/2004 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2004 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-08 08:40:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-01-08 08:56:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki