☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 26.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały RM 2005

Uchwały Rady Miasta Piechowice


Uchwała Nr 157/XXX/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

UCHWAŁA NR 158/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 22 lutego 2005 r . w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach

Uchwała Nr 159/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice Rady Miasta Piechowice w sprawie zmiany uchwały Nr 230/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawaczych i opiekuńczych nauczycieli

UCHWAŁA Nr 160/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego

UCHWAŁA Nr 161/ XXXI /2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 rok w sprawie zmiany uchwały Nr 105/XXI/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie utrzymania czystości i pporządku na terenie miasta Piechowice

Uchwała Nr 162/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011

Uchwała Nr 163/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 roku.w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr 164 /XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 roku.w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr 165/XXXI/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 22 lutego 2005 roku.w sprawie zamiany nieruchomości

UCHWAŁA NR 166/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22 LUTEGO 2005R.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach

UCHWAŁA NR 167/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22 LUTEGO 2005R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach

UCHWAŁA NR 168/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagosp. przestrz. jednostki struktur. Pakoszów

UCHWAŁA NR 169/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planuzagospodarowania przestrzennegorejonu ulicy Piastowskiej w Piechowicach

UCHWAŁA NR 170/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22 lutego 2005r.w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach

UCHWAŁA Nr 171/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 rok w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice

UCHWAŁA NR 172/XXXI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2005 rok

UCHWAŁA Nr 173/XXXI/2005r Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 99/XIX/2004r. Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie ustalenia opłat administracy

Uchwała Nr 174/XXXIII/2005 Rady Miasta Piechowicez dnia 22 marca 2005 r.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UCHWAŁA Nr 175/XXXIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

UCHWAŁA NR 176/XXXIII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22.03.2005r.w sprawie opinii dotyczącej projektu planu granic aglomeracji w gminie Piechowice

Uchwała Nr 177/XXXIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2005 roku.w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchom. stanowiących własność Gminy Piechowice

UCHWAŁA NR 178/XXXIII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 22.03.2005r.w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piechowice

Uchwała Nr 179/XXXIII/05 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 22 marca 2005r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice

UCHWAŁA NR /180/XXXIII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICEz dnia 22 marca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2005 rok

Uchwała Nr 181/XXXIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

UCHWAŁA Nr 182/XXXIV/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 27 kwietnia 2005 rokuw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

UCHWAŁA NR 183/XXXV/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 maja 2005r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Piechowice podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

UCHWAŁA NR 184/XXXV/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 24 MAJA 2005R. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrz. dla działek nr 419, 420 i 421 obręb Piechow.8

UCHWAŁA NR 185/XXXV/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE Z DNIA 24 MAJA 2005R w spr. zmiany uchwały Nr 168/XXXI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania

UCHWAŁA Nr 186/XXXVI/2005 RADY MIASTA PIECHOWICEz dnia 13 czerwca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 rok

UCHWAŁA NR 187/XXXVI/2005 RADY MIASTA W PIECHOWICACHz dnia 13 czerwca 2005 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. „Modernizacja gimnazjum im.Jana Pawła II w Piechowicach

UCHWAŁA Nr 188/XXXVII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Piechowice

UCHWAŁA Nr 189/XXXVII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 28 czerwca 2005r.w sprawie powołania Skarbnika Miasta Piechowice

Uchwała Nr190 / XXXVII /2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2005 roku.w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

Uchwała Nr191/ XXXVII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych

Uchwała Nr 192 / XXXVII /2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Piechowice

U C H W A Ł A Nr 193 / XXXVII / 2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 r.

U C H W A Ł A NR 194 / XXXVII / 2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR 195/XXXVIII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice

 

Uchwała Nr 196/XXXVIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 sierpnia 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

Uchwała Nr 197/XXXVIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 sierpnia 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

Uchwała Nr 198/XXXVIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 sierpnia 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

UCHWAŁA Nr 199/XXXVIII/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 30 sierpnia 2005roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/XXVIII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 21.12.2004 roku w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 199/XXXVIII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

UCHWAŁA NR 200/XXXIX/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie  zmian w  budżecie Miasta  Piechowice na 2005 rok

 

UCHWAŁA NR 201/XXXIX/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 27 września 2005r.w sprawie zmiany uchwały Rady miasta Piechowice Nr 195/XXXVIII/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. o przystąpieniu do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice

 

Uchwała Nr 202 /XXXIX /2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piechowice

 

Uchwała Nr 203 /XXXIX /2005 Rady Miasta Piechowice z dnia  27  września  2005 roku w  sprawie  zmiany do uchwały Nr 268/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 10 lutego 1998r. dotyczącej zasad zbywania lokali użytkowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele użytkowe stanowiące własność gminy Piechowice

 

Uchwała Nr 204/XXXIX/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich

 

UCHWAŁA Nr 205/XL/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXXI/2005 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach

 

UCHWAŁA NR 206/XL/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piechowice na 2005 rok

 

Uchwała Nr 207/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 08 listopada 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na likwidację dróg nie zaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych

 

Uchwała Nr 208/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 08 listopada 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice

 

Uchwała Nr 209/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 08 listopada 2005 roku w  sprawie nabycia przez gminę działki nr 134 o pow. 54m2 położonej w Piechowicach obręb:6 przy ul. Żymierskiego

 

Uchwała Nr 210/XL/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 08 listopada 2005 roku w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

UCHWAŁA Nr 211/XL/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 8 listopada 2005roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/XXVIII/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 21.12.2004 w sprawie budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok

 

UCHWAŁA NR 212/XL/2005 RADY MIASTA PIECHOWICE z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Piechowice

 

UCHWAŁA NR 213/XLI/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr 214/XLI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej

 

UCHWAŁA NR 215/XLI/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice

 

 

UCHWAŁA NR 216/XLI/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadanych środków transportowych

 

UCHWAŁA NR 217/XLI/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

 

Uchwała Nr 218/XLII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XLI/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku.

 

Uchwała Nr 219/XLII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 rok.

 

Uchwała Nr 220/XLIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005.

 

Uchwała Nr 221/XLIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 rok.

 

Uchwała Nr 222/XLIII/2005 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 178/XXXIII/2005r. Rady Miasta Piechowice z dnia 21.03.2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piechowice. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-08 08:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-03-01 13:09:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674