ZARZĄDZENIE NR 6/2007

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 17 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenia zasad funkcjonowania Komisji
 
Na podstawie art. 4` ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DZ. U. z 2002 r poz. 1231 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1.    Dorota Sobczyńska
2.    Małgorzata Piechota
3.    Jolanta Gmyrek
4.    Krystyna Strojna
5.    Jan Czyż
6.    Jolanta Javurek
§ 2
 
Na pierwszym posiedzeniu Komisja powołuje ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 
§ 3
 
Zadaniem Komisji jest:
1.    Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2.    Realizacja zadań uchwalonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.    Podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
4.    Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
5.    Prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
6.    Protokołowanie posiedzeń, prowadzenie sprawozdawczości.
7.    Współpraca z Sądem, Policją, Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz placówkami oświatowymi.
 
§ 4
 
Komisja pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
W celu sprawnego funkcjonowania komisja może wyłaniać podkomisje w składach nie mniejszych niż 3 osobowych.
§ 6
 
Uchwały Komisji i podkomisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 7
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi.
 
§ 8
 
Traci moc zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta z dnia 24.10.2003 r.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-01-18 10:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-01-18 10:56:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki