Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

MOPS w Piechowicach ogłasza przetarg na przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach

 

MOPS.3410/07
 
Piechowice, 2007-01-22
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
 
Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach”
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
Ulica Żymierskiego 49 a
Kod: 58-573 Miejscowość: Piechowice
Strona WWW: www.piechowice.bip.pbox.pl
E-mail: mopspie@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania: pon.: 7:30-15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia
przetarg nieograniczony
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne : 0,00 zł
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach. Zamówienie obejmuje ok. 50 porcji posiłków dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, okresu wakacji.
 
Kod CPV: 55.52.31.00
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia
 
-     data rozpoczęcia: 12.02.2007 r.
-     data zakończenia: 31.12.2007 r.
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego przedłożą:
-          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
-          oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej odbywać się będzie wg zasady – spełnia/ nie spełnia – na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
 
9) Kryteria oceny oferty
 
 

Nazwa kryterium
Waga %
cena
100

 
 
10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
Ulica Żymierskiego 49 a
Kod: 58-573 Miejscowość: Piechowice
 
do dnia 2007-01-30 do godz. 930
 
11) Termin związania ofertą
okres 30 dni.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach
Jolanta Karońska 

 

Załączniki:

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 2463633

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X