Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu- obsługa prawna Urzędu Miasta Piechowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

RR/341/1/1/07

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Urząd Miasta Piedchowice

ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice

nr tel.: 075 75 48 900, 75 48 914, nr faksu: 76 12 274

osoby do kontaktu: Halina Leszczyńska-Himik  - inspektor ds. inwestycji

2. Określenie trybu zamówienia.

przetarg nieograniczony – usługi.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : strona internetowa Zamawiającego - Urzędu Miasta Piechowice http://piechowice.bip.pbox.pl

3.1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe (SIWZ) są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego  lub można je otrzymać bezpłatnie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 albo za zaliczeniem pocztowym.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej  Urzędu Miasta Piechowice  w roku  2007. CPV 74.11.00.00-3 usługi prawnicze.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i w częściach.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie – marzec 2007 r. faktyczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony jest

  od terminu rozstrzygnięcia procedury przetargowej,

- zakończenie – 31 grudzień 2007 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę oraz:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy     z dnia 29.01.2006 r. Prawo zamówień publicznych,

a ponadto spełniają niżej wymienione warunki:

1.5.            dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku  o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze potwierdzone zaświadczeniem z  rejestru  właściwego organu danej korporacji zawodowej (tj. Okręgowej Rady Radców Prawnych/Okręgowej Rady Adwokackiej) o wpisie na listę uprawnionych do wykonywana zawodu radcy prawnego/adwokata. 

a także:

1.6.            oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz, że nie podlegają wykluczeniu       z postępowania na podstawie art. 24 PZP,

1.7.            Zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2 i § 1 ust. 2 pkt.  5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006r. poz. 605).

2.      Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

9. Zgodnie z art. 27 ust 1  ustawy, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania
i informacje zamawiający i wykonawcy muszą przekazywać pisemnie, dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

A.     Cena za wykonanie zamówienia - 100 %

 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia ofert do dnia 2007-02-16 do godz. 08:30, siedziba Zamawiającego, pokój nr 7 (sekretariat), I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-02-16 o godz. 09:00, siedziba Zamawiającego, pokój nr 4 (sala konferencyjna) parter.

Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na portalu UZP (www.portal.uzp.gov.pl) w dniu
2007-02-16 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego a także  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego.

 

W załączniku specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2007-02-08 15:10:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2007-02-08 15:13:10)
 
 
ilość odwiedzin: 2463623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X