Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Piechowice w 2007

          Na podstawie art.11 ust. 1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /DzU. Nr 96 poz.873 ze zmianami/. 

BURMISTRZ  PIECHOWIC

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Piechowice w 2007 roku skierowanych do organizacji pozarządowych  oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami/.

OTWARTY  KONKURS  OFERT

NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH  W  ROKU  2007  W  ZAKRESIE :

 

 

I.                   Pomocy społecznej

            (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania     

            szans tych rodzin i osób)

 

 

l.p.

 

Zadania

 

 

Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań

 

ROK 2007

1.

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji

 

 

2000 ZŁ

2.

organizacja śniadania wielkanocnego i wigilii dla ludzi samotnych

 

2000 ZŁ

 

II.             Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym

            (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu)

 

 

l.p.

 

Zadania

 

 

Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań

 

ROK 2007

1.

Cross Country–Otwarte Mistrzostwa Piechowic w kolarstwie górskim

 

 

1500 ZŁ

2.

Letnia masowa impreza rekreacyjno –sportowa dla wszystkich mieszkańców Piechowic

 

 

2000 ZŁ

 

 

 

 

III.              Organizacja imprezy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

 

 

 

l.p.

 

Zadania

 

 

Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań

 

ROK 2007

1.

Organizacja Rajdu Piechotka

 

1500 ZŁ

 

 

 

IV.             Organizacja imprez wspierających kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji

 

 

l.p.

 

Zadania

 

 

Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań

 

ROK 2007

1.

Organizacja imprezy plenerowej w czasie obchodów dni Piechowic

 

2000 ZŁ

 

 

 

 

Zasady przyznawania dotacji

 

Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 264 poz.2207) w Urzędzie Miasta Piechowice, ul Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i z napisem: "KONKURS  NA REALIZACĘ  ZADAŃ PUBLICZNYCH  W ROKU 2007" oraz z numerem i nazwą zadania wybranego do realizacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta w Piechowicach bądź przesłać przesyłką pocztową na adres :   Urząd Miasta w Piechowicach

                                   ul. Żymierskiego 49

                                   58-573 Piechowice

w terminie do dnia 30.03.2007 r.  -   do godz. 15.30

 

O terminie doręczenia  przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1.      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

2.      Aktualny wyciąg z rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

3.      Pisemne zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony beneficjenta dotacji oraz gwarancję i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji zadania,

4.      Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty.

 

Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Piechowice lub na rzecz mieszkańców Piechowic.

Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

W przypadku wyboru do realizacji więcej niż jednego zadania na każde z zadań należy złożyć odrębną ofertę.

 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

Oferty będą oceniane przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza. Komisja dokona oceny ofert w terminie 14 dni od upływu ich składania.

 

Burmistrz Piechowic zastrzega sobie:

- możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych do konkursu w ogólnej kwocie innej niż to wynika z ogłoszenia o konkursie,

- możliwość dofinansowania kilku oferentów realizujących ten sam rodzaj zadania,

- prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.

 

Oferta realizacji zadania publicznego umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-02-19 09:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-02-19 09:54:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki