☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 20/2007

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 7 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu.

Na podstawie art. 7, art. 8 pkt l, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/ Dz. U. Nr 71, póz. 733 z późn. zm./ oraz ust. 2 zasad polityki czynszowej zawartej w załączniku Nr l do uchwały Nr 90/XV/2003 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 - 2009 /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 17 z 2004 r., póz. 340/ zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się od dnia 1.07.2007 roku stawkę bazową czynszu w wysokości 1,15 zł za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piechowice.

§2

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§3

Wykonanie   zarządzenia   powierza   się Zarządowi   Nieruchomości „Wspólny Dom" Spółki z o.o.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach oraz w siedzibie Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom" Spółki z o.o. w Piechowicach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:19:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674