Zarządzenie nr 21/2007

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 16 marca 2007 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Piechowice.

 

 

           

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 104 §1, art 1041, art. 1042 § 2 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy /tekst jedn. Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późn. zm.

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Miasta Piechowice stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Społeczno-Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Traci moc Regulamin Pracy  zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 13 lipca 2000 roku.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-03 12:24:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki