Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 25.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówieniu- Ochrona mienia Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach

 

ZUK01/07

Piechowice16.04.2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

,,OCHRONA MIENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIECHOWICACH’’

 

1.      Nazwa (firmy) i adres zamawiającego :

            ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

            ul. Boczna 15

            58-573 PIECHOWICE

 

            tel,fax (075) 7612165

            email : zuk.piechowice@op.pl 

            Godziny urzędowania : 7-15

 

2.      Określenie trybu zamówienia :

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna :

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice  http://piechowice.bip.pbox.pl

            b) w siedzibie zamawiającego Piechowice ul Boczna 15 pok. Nr 10

c) lub za pośrednictwem poczty (specyfikacja zostanie przesłana po otrzymaniu     zamówienia w postaci pisemnej faxem lub przez email z podaniem nazwy i adresu  zamawiającego)

-     Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatne.

 

4.      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

-     Przedmiotem Zamówienia jest ochrona mienia Zakładu Usług Komunalnych w      Piechowicach poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu.

-     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

      CPV 74610000-8 ochrona mienia Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach

 

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

-     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

-     Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia : 1 czerwca 2007r.

-      Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia : 31 maja 2010r.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny                 spełniania tych warunków.

-     O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki z Art.22.1    Prawo zamówień publicznych tj.

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podst. Art.24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

     Na potwierdzenie  powyższego przedłożą do oferty :

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  na załączniku nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg zasady – spełnia/ nie spełnia – na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków 

 

8.   Informacja na temat wadium :

 

- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

cena – 100%

 

10. Miejsce i termin składania ofert :

      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

      UL. BOCZNA 15

      58-573 PIECHOWICE

      pokój nr 10

      do dnia 08.05.2007r. do godziny 10:30

 

11. Termin związania ofertą :

      30 dni tj do 07.06.2007r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2007-04-16 10:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2007-04-16 10:24:23)
 
 
ilość odwiedzin: 2468960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X