☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 32/2007

ZARZĄDZENIE NR 32/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta w Piechowicach.

 

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej /Dz.U.Nr 62, poz. 558 z póź.zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz.U.Nr 215, poz. 1818 z póź.zm./ zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, zwanym dalej „Zespołem” do pomocy Burmistrzowi Miasta w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz ich usuwanie.

 

§ 2

 

1. W skład zespołu wchodzą :

    1) Szef Zespołu - Jacek Kubielski - Urząd Miasta Piechowice

    2) Z-ca Szefa Zespołu :  Andrzej Proczek - Urząd Miasta Piechowice

    3) Grupa robocza o charakterze stałym:

·      grupa planowania cywilnego,

·      grupa monitorowania, prognoz i analiz.

    4) Grupa robocza o charakterze czasowym:

·      grupa operacji i organizacji działań

·      grupa zabezpieczenia logistycznego

·      grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

 

2. Grupy: planowania cywilnego oraz monitorowania, prognoz i analiz wraz ze służbą dyżurną stanowią Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy.

 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu określa Regulamin organizacyjny i pracy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, stanowiący załącznik nr 1.

 

4. Strukturę Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy oraz wykaz osób wchodzących w jego skład  określa załącznik nr 2.

 

5. Wykaz osób wchodzących w skład grup roboczych o charakterze stałym i  grup roboczych o charakterze czasowym stanowi załącznik nr 3.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zespół działa na podstawie:

  1) Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,

  2) rocznego planu pracy,

  3) planu ćwiczeń,

  4) regulamin bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.

 

§ 4

 

Koszty związane z obsługą, działalnością oraz zapewnieniom warunków technicznych i standardów wyposażenia Zespołu pokryte są z budżetu gminy.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie  Nr 47/2003  Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie tymczasowego działania Gminnego Zespołu Reagowania.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-17 14:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-17 14:27:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674