Zarządzenie nr 27/2007

ZARZĄDZENIE  NR 27/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z  dnia 30 marca  2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice  w  2007 r.

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

           

 

z a r z ą d z a m:

 

                                                                       §  1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę               15.600 zł

w tym:

Dział 750 ? Administracja publiczna                                   w wysokości                     300 zł

Rozdział 75011 ? Urzędy Wojewódzkie                                 w wysokości                      300 zł

§ 2360 ? dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

                zadań z zakresu administracji rządowej                    w wysokości                       300 zł

Dział  852 ? Pomoc społeczna                                              w wysokości                 15.300 zł

Rozdział 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

                              ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

      społecznego                                             w wysokości                 12.000 zł

§ 2010 ? dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

               zleconych gminom                                                   w wysokości                12.000 zł

Rozdz.85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne   w wysokości                   1.000 zł

§ 2010 ? dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

               bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

               zleconych gminom                                                    w wysokości                    1.000 zł

Rozdział 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                               

                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe       w wysokości                         2.000 zł

§ 2010 ? dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

               zleconych gminom                                                   w wysokości                   2.000 zł

Rozdział 85295 ? Pozostała działalność                                  w wysokości                      300 zł

§ 2030 ? dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację              

               własnych zadań bieżących gminy                              w wysokości                      300 zł

 

§ 2

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2006 roku o kwotę                           18.000 zł

w tym:

Dział 852 ? Pomoc społeczna                                               w wysokości                 18.000 zł

Rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                          emerytalne i rentowe                          w wysokości                  18.000 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

               zadań bieżących gmin                                               w wysokości                 18.000 zł

§ 3

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych 2007 roku o kwotę                               15.600 zł

w tym:

Dział 750 ? Administracja publiczna                                   w wysokości                     300 zł

Rozdział 75022 ? Rada Miasta                                                w wysokości                      300 zł

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

               kserograficznych                                                      w wysokości                       300 zł

Dział 852 ? Pomoc społeczna                                               w wysokości                 15.300 zł

Rozdział 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

                              ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

      społecznego                                             w wysokości                  12.000 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne                                             w wysokości                  12.000 zł

Rozdz.85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne   w wysokości                    1.000 zł

§ 4130 ? składki na ubezpieczenie społeczne               w wysokości                    1.000 zł

Rozdział 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                               

                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe       w wysokości                         2.000 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne                                            w wysokości                     2.000 zł

Rozdział 85295 ? Pozostała działalność                                 w wysokości                       300 zł

§ 4300 ? zakup usług pozostałych                                         w wysokości                       300 zł

 

§ 4

 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2006 roku o kwotę                          18.000 zł

w tym:                                                                                                                      

Dział 852 ? Pomoc społeczna                                               w wysokości                 18.000 zł

Rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                          emerytalne i rentowe                          w wysokości                  18.000 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne                                              w wysokości                 18.000 zł

§ 5

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami ? zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:

 

 

dochody budżetowe 11.926.492 zł                             wydatki budżetowe ?11.288.176 zł

 

                                                                       §  7

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia nr 27/2007

                                                                                              Burmistrza Miasta Piechowice

                                                                                  z dnia 30 marca 2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

600

 

 

Transport i Łączność

1.560

1.560

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

1.560

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.560

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywioł.

 

1.560

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.560

750

 

 

Administracja Publiczna

12.450

12.450

 

75022

 

Rada Miasta

100

100

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100

 

4750

Zakup akcesoriów komputer.

 

100

75023

 

Urząd Miasta

12.350

12.350

 

3020

Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.

 

4.000

4040

Dodatk. wynagrodzenie roczne

9.500

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.

 

1.600

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3.900

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

500

4300

Zakup usług pozostałych

2.850

 

4580

Odsetki pozostałe

 

350

4700

Szkol.pracown.nie będących ?

 

2.000

801

 

 

Oświata i Wychowanie

3.477

3.477

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

1.400

1.400

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.400

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.400

80110

 

Gimnazja

2.077

2.077

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.077

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2.077

900

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochr.

476

476

 

90003

 

Oczyszczanie Miasta

476

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

476

 

90095

 

Pozostała działalność

 

476

 

4430

Różne opłaty i składki

 

476

926

 

 

Kultura Fizyczna i Sport

300

300

 

92605

 

Kultura Fizyczna i Sport

300

300

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300

                                     Ogółem

18.263

18.263

                                                                      

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 27/2007 Burmistrza Miasta Piechowice

z dnia 301 marca 2006 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice w 2007 roku

 

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem dokonane zostały na podstawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem z dnia 20 lutego 2007r. znak: FB.I.TK.3011-27/07:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

- w rozdziale 85212 o kwotę 12.000 zł,

- w rozdziale 85213 o kwotę   1.000 zł,

- w rozdziale 85214 o kwotę   2.000 zł,

2. Zwiększono plan dochodów budżetowych - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa          na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- w rozdziale 85295 o kwotę      300 zł,

3. Zmniejszono plan dochodów budżetowych - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa      na realizację własnych zadań bieżących gminy:

     - w rozdziale 85214 o kwotę  18.000 zł.

4. Zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, co

    wynika z informacji o dochodach z zakresu administracji rządowej jakie zostały ujęte w

    ustawie budżetowej na 2007 rok i dotyczą budżetu Piechowic.

5. Zmniejszenia, bądź zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonane zostały

    adekwatnie do zmian w planie dochodów.

6. Zmiany w planie wydatków budżetowych wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia

    wynikają z konieczności zapewnienia realizacji niezbędnych wydatków, które nie znalazły

    pokrycia w planie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-25 11:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-25 11:03:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki