☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 30/2007

ZARZĄDZENIE  Nr  30/2007

Burmistrza  Miasta Piechowice

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

 

 

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007

 

 

 

    Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

    Do rozpatrzenia i oceny oferty na realizację w roku 2007 zadań publicznych w zakresie: organizacji imprezy sportowej, rekreacyjnej o zasięgu lokalnym. Letnia masowa impreza rekreacyjno-sportowa dla wszystkich mieszkańców Piechowic.

 

 

powołuję Komisję Konkursową, w składzie :

 

1)     Marta Głowala -przewodnicząca,

2)     Alicja Pawnuk - sekretarz,

3)     Violetta Zackiewicz - członek,

4)     Krystyna Chmielewska - członek,

 

 

 

§ 2

 

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 30/2007

Burmistrza Piechowic

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

 

 

 

REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  KONKURSOWEJ

 

 

§ 1

 

1.       Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, jest  zespołem doradczo-opiniującym powoływanym przez Burmistrza do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych określonych
w uchwale Nr 27/VI/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
Programu współpracy miasta Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
2.       Pracę Komisji organizuje i prowadzi jej posiedzenia przewodnicząca Komisji, a w razie jej nieobecności sekretarz.

 

§ 2

 

1.       Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu rozstrzygnięcia.

2.       W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Burmistrz może przyjąć tę ofertę, jeżeli Komisja stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Piechowice w 2007 roku skierowanych do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

3.       Burmistrz może dokonać ponownego ogłoszenia konkursu ofert w przypadku, gdy:

1)       postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty,

2)       do postępowania konkursowego nie zgłoszono żadnej oferty.

4.       W przypadku gdy, środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych
w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nie zostały rozdysponowane w całości Burmistrz może:

1)       dokonać ponownego ogłoszenia konkursu na realizację tych zadań,

2)       określić inne zadania do realizacji.

 

§ 3

1.       Komisja rozpatruje oferty w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.

2.       Posiedzenie, na którym dokonuje się otwarcia ofert może odbyć się z udziałem oferentów. Członkowie Komisji dokonują otwarcia kopert z ofertami, które wpłynęły w ustalonym terminie.

 

§ 4

Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokoły.

§ 5

Ocena formalna i merytoryczna ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.

Jeżeli oferta nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, Komisja wzywa oferenta do usunięcia braków w terminie 3 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje odrzucenie oferty.

 

 

§ 6

 

Komisja, oceniając złożone oferty,  uwzględnia w szczególności :

1)       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego zawierający opis planowanego działania,

2)       informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,

3)       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5)       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania , w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł ,

6)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

§ 7

 

1.       Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia dokonanego przez siebie wyboru. Konieczność uzasadnienia wymagana jest nawet w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

2.       Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego składu.

3.       Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji wraz z dokumentacją konkursu Burmistrzowi, który dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w terminie 14 dni od dnia złożenia protokołu.

 

§ 8

 

1.       Komisja, po zatwierdzeniu ofert przez Burmistrza, niezwłocznie zawiadamia oferentów
o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku na piśmie.

2.       Wykaz obejmujący :

1)       podmioty, które uzyskały dotacje,

2)       rodzaj zleconego zadania,

3)       wysokość przyznanej dotacji

zostanie opublikowany na stronie miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta ? po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Piechowice, a danym podmiotem.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-04-26 14:37:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-04-26 14:43:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674