Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE
Herb BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Poniedziałek 18.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zamówienia na zakup paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach

 

ZUK02/07

Piechowice  24.05.2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

,,ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIECHOWICACH’’

 

1.      Nazwa (firmy) i adres zamawiającego :

            ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

            ul. Boczna 15

            58-573 PIECHOWICE

 

            tel,fax (075) 7612165

            email : zuk.piechowice@op.pl 

            Godziny urzędowania : 7-15

 

2.      Określenie trybu zamówienia :

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

-     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna :

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice  piechowice.bip.pbox.pl

b) w siedzibie zamawiającego Piechowice ul Boczna 15 pok. Nr 10

c) lub za pośrednictwem poczty (specyfikacja zostanie przesłana po otrzymaniu     zamówienia w postaci pisemnej faxem lub przez email z podaniem nazwy i adresu  zamawiającego)

-     Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatne.

 

4.      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

-     Przedmiotem Zamówienia jest zakup w okresie umownym paliw:

  • Oleju napędowego – ok. 35 000 litrów
  • Benzyny bezołowiowej  95 – ok. 6500 litrów

-     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

CPV

 23121100-2 olej napędowy

 23111200-0 benzyna bezołowiowa 95

 

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

-     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

-     Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia : 1 lipca 2007r.

-      Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia : 30 czerwca 2008r.

 

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny pełniania tych warunków.

   

        O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki z Art.22.1    Prawo zamówień publicznych  i nie podlegają wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podst. Art.24 ust. 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

     Na potwierdzenie  powyższego przedłożą do oferty :

 

  1. wypełniony formularz ofertowy  stanowiący Załącznik nr 1
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  na Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  4. koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bądź inny dokument stwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu paliwami ciekłymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg zasady – spełnia/ nie spełnia – na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków.

 

8.   Informacja na temat wadium :

 

- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

cena – 90%

odległość  - 10%

 

10. Miejsce i termin składania ofert :

      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

      UL. BOCZNA 15

      58-573 PIECHOWICE

      pokój nr 10

      do dnia 11.06.2007r. do godziny 10:30

 

11. Termin związania ofertą :

      30 dni tj do 10.07.2007r.

 

W załączniku specyfikacja do pobrania tutaj (plik pdf)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Boratyński
(2007-05-24 12:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Boratyński
(2007-05-24 13:04:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2462656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X