Wybory ławników na kadencję 2008-2011

Urząd Miasta informuje, iż istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Kandydat przedstawia listę podpisaną przez co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Piechowice, popierających jego kandydaturę, w terminie do 25 czerwca 2007 roku. 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin. Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1.  3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  2.  informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  4.  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-05-31 10:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-05-31 15:27:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki