☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 21.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 42/2007

ZARZĄDZENIE  NR 42/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z  dnia 25 maja  2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice  w  2007 r.

 

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

           

 

z a r z ą d z a m:

 

§  1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę                28.482 zł

w tym:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                   w wysokości                  26.407 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                       w wysokości                   26.407 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

  własnych zadań bieżących gminy                               w wysokości                   26.407 zł

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                       w wysokości                   2.075 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność                                   w wysokości                    2.075 zł

§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

               z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie

               ustawami                                                                 w wysokości                     2.075 zł

 

§ 2

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę                                300 zł

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna                                   w wysokości                      300 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie                                 w wysokości                       300 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

                zadań z zakresu administracji rządowej                    w wysokości                       300 zł

 

§ 3

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych 2007 roku o kwotę                               28.482 zł

w tym:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                   w wysokości                  26.407 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                       w wysokości                   26.407 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów                                              w wysokości                   26.407 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                    w wysokości              2.075zł Rozdział 01095 - Pozostała działalność                           w wysokości                     2.034 zł

§ 4430 –różne opłaty i składki                                    w wysokości                     2.034 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych                                            w wysokości                          41 zł

 

 

 

§ 4

 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2007 roku o kwotę                               300 zł

w tym:                                    

Dział 750 – Administracja publiczna                                   w wysokości                       300zł

Rozdział 75022 – Rada Miasta                                               w wysokości                       300 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

               kserograficznych                                                      w wysokości                       300 zł

 

§ 5

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:

 

 

dochody budżetowe - 11.954.674 zł                 wydatki budżetowe – 11.316.358 zł

 

                                                                       §  7

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-06-11 12:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-06-11 12:20:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674