☰ Menu Prawe Menu ☰
BIULETYN MIASTA PIECHOWICE

Środa 28.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 47/2007

ZARZĄDZENIE Nr 47/2007

BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 10 lipca 2007 roku.

 

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia     
                      postępowania o udzielenie zamówienia  pn.
„Udzielenie kredytu
                      długoterminowego w kwocie 884.780,00 zł”, z przeznaczeniem na
                      realizację następujących zadań:

       -            „Remont murów oporowych potoku Mała Kamienna przy ulicy 1 Maja
           i Zawadzkiego w Piechowicach”, w wysokości 275.250,00 zł,
        -            „Remont ulicy Świerczewskiego w Piechowicach – odcinek od ulicy
           Żymierskiego do przejazdu kolejowego”,  w wysokości 509.530,00 zł,

        -             „Naprawa uszkodzeń przybudówki Przedszkola Nr 1 w Piechowicach
            powstałych w wyniku powodzi”, w wysokości 100.000,00 zł.

 

§ 1

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001– Dz.U. Nr 142 poz. 1591 r. z póź. zm.) oraz na mocy art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006r. – Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.), powołuję Komisję Przetargową
w składzie
:

 

Jadwiga Kublicka -  Przewodniczący   

Halina Leszczyńska-Himik - Sekretarz

Halina Bogdziewicz - Członek

Andrzej Proczek - Członek

Maria Zielińska - Członek                 

 

§ 2

 

Na podstawie art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powierzam Komisji Przetargowej przygotowanie i postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 884.780,00 zł”, zgodnie z  ww. ustawą.

 

§ 3

 

1.      Za prawidłowe przeprowadzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi, a w szczególności sporządzenie dokumentacji z postępowania, czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

2.      Komisja Przetargowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia czynności związanych        z prowadzonym postępowaniem.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Boratyński Marcin
(2007-07-10 13:18:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Boratyński Marcin
(2007-07-10 13:21:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23674